Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-28 14:36:18 przez Anna Wielgat, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

            Ełk, 28 sierpnia 2020 r.
 
SR.041.21.18.2015
 
Zapraszam do złożenia ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie
okresu trwałości dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013.
 
 
Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – przyjętym Zarządzeniem Nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.
 
1. Przedmiot zamówienia:
1.1. Audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości dla projektu zrealizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z parkingami, chodnikami oraz budową ścieżki rowerowej
1.2. Szczegółowy zakres audytu określają „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1.3. Po przeprowadzeniu audytu i po dokonaniu analizy zebranych danych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania wersję ostateczną raportów końcowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo odnieść się do zapisów raportu w ciągu 7 dni od jego przedłożenia i udzielić wyjaśnień.
1.4. Ostateczny raport końcowy z audytu Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w polskiej wersji językowej w formie drukowanej oraz formie elektronicznej na płycie CD przygotowanej w standardzie programów z grupy Microsoft Office (MS Word, MS Excel).  
1.5. Krótka charakterystyka projektu.
  • Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z parkingami, chodnikami oraz budową ścieżki rowerowej
Umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 została zawarta pomiędzy Gminą Miasto Ełk, a Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 29 grudnia 2015 r.
Wartość projektu zgodnie z aneksem nr UDA-RPWM.04.02-28-001/15-02 z dnia 17 maja 2016 r.: 1 954 093,58 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 576 254,81 zł w tym:
- środki EFRR: 1 311 444,00 zł,
- wkład własny Beneficjenta: 264 810,81 zł.
Przedmiotem projektu była przebudowa wewnętrznej drogi obszaru rewitalizowanego – śródmieście oraz przebudowa chodników, parkingów, nawierzchni jezdni, budowa zatoki autobusowej, budowa ścieżki rowerowej oraz poprawa oznakowania poziomego i pionowego.
Realizacja projektu:
rozpoczęcie – 1 kwietnia 2015 r.,
zakończenie rzeczowe – 31 października 2015 r.,
zakończenie finansowe zgodnie z ostatnim aneksem do umowy o dofinansowanie – 31 marca 2016 r.
W projekcie złożony był 1 wniosek o płatność obejmujący ok.14 faktur.
Na projekcie przeprowadzono audyt zewnętrzny (marzec 2016 r.).
 
1.6. Termin realizacji zamówienia: od 3 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Warunki udziału w postępowaniu.
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które:
a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
b) nie byli karani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) są uprawnione do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym(Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 t.j.) lub posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 t.j.) lub w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego,
d) posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych, związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych, w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego,
e) spełniają określony w „Wytycznych dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r. wymóg bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta,
f) nie są tożsame z podmiotami przeprowadzającymi audyt zewnętrzny po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości projektów:
  • „Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z parkingami, chodnikami oraz budową ścieżki rowerowej”
2.2. W celu potwierdzenia spełniania określonych w pkt. 2.1 warunków udziału w postępowaniu wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) wykaz wykonanych audytów obejmujących badanie prawidłowości wykorzystania środków publicznych przy realizacji projektów infrastrukturalnych zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami dot. ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,
e) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób wskazanych w w/w wykazie,
f) oświadczenie podmiotu składającego ofertę oraz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu dot. bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta zgodnie z formularzami stanowiącymi załącznik nr 5a i 5b do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
2.3. Wymagane dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu podmiotu składającego ofertę.
 
3. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
3.1. Pisemną ofertę należy sporządzić w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
3.2. Osoby wskazane do przeprowadzenia audytu oraz oferent będący osobą fizyczną zobowiązane są do zapoznania się i podpisania klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Ełku, którą należy dołączyć do oferty (załącznik nr 6).
3.4. Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3.6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
3.7. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę udzielającą pełnomocnictwa lub osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
3.8. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku (ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, pok. 02 - kancelaria ogólna) w terminie do 11 września 2020 r. do godz. 15.30.
3.9. Ofertę należy złożyć w zamkniętym i nieprzeźroczystym opakowaniu zaadresowanym z dopiskiem: „Oferta – audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości. Wydział Strategii i Rozwoju”
4. Informacje dodatkowe:
4.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku (ul. Piłsudskiego 6, 19-300 Ełk, pok. 103) dnia 14 września 2020 r. o godz. 10.00.
4.2. Umowa zostanie zawarta z podmiotem, który będzie spełniał wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a także złoży prawidłową pod kątem formalno-prawnym i najkorzystniejszą cenowo ofertę na przeprowadzenie audytu na poszczególny projekt.
4.3. Niniejsze postępowanie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843.) jest prowadzone bez zastosowania przepisów cytowanej ustawy.
4.4. Osoby do kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości dot. niniejszego postępowania:
Anna Wielgat, e-mail: , tel.: 87 73 26 131
 
 
                                                                                                                                                 ZASTĘPCA PREZYDENTA
                                                                                                                                                                MIASTA
                                                                                                                                                      Mirosław Hołubowicz
                                                                                                                                      

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wielgat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-28 14:27:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Wielgat
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-28 14:36:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Wielgat
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-15 14:09:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
89 raz(y)