ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi – opracowanie, produkcja i emisja spotów w ramach projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-03 14:41:39 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-03 14:48:06 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, dnia 3 stycznia 2018 r.
SR.042.6.2017
 
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi – opracowanie, produkcja i emisja spotów w ramach projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie załącznika nr 5 - Szczegółowe warunki dla polskich beneficjentów dotyczące realizacji zamówień publicznych do Podręcznika Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska z dnia 1 marca 2016 r. dla pierwszego naboru.
 
I. Zamawiający
 
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk oraz Administracja Miasta Kowno, Laisvės av. 96, LT-44251 Kowno (na mocy umowy w sprawie wspólnych zamówień zawartej pomiędzy Gminą Miastem Ełk oraz Administracją Miasta Kowno), jako partnerzy realizujący projekt „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.
 
II. Przedmiot zamówienia
 
Kod CPV: 92111200-4 Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo
 
Opracowanie i produkcja trzech spotów promujących kulturalne i naturalne dziedzictwo miast transgranicznych Ełku i Kowna, emisja jednego spotu w trzech telewizjach, zamieszczenie dwóch spotów na stronach internetowych telewizji regionalnych w ramach projektu pn.: „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.
 
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
 1. Liczba spotów: 3.
 2. Czas trwania spotów: 8 sekund, 15 sekund, 30 sekund.
 3. Wyemitowanie 150 razy spotu 15-sekundowego w 3 telewizjach: TVP Olsztyn (50 emisji), TVP Białystok (50 emisji), LRT TV (50 emisji).
 4. Emisja spotu 15-sekundowego: I połowa lipca 2018.
Oferta powinna zawierać propozycję godzinową emisji rozpisaną na 14 dni.
Godziny emisji w TVP Olsztyn zgodnie z pakietem optymalnym: 7:00-7:59: 11 emisji; 17:30-18:24: 10 emisji; 18:30-18:59: 7 emisji; 19:00-21:24: 16 emisji; 21:30-21:59: 6 emisji.
Godziny emisji w TVP Białystok zgodnie z drugim pakietem emisji: 18:00-18:27: 15 emisji; 18:30-18:57: 10 emisji; 19:00-21:30: 15 emisji; 21:30-22:30: 10 emisji.
Godziny emisji w LRT TV: II strefa czasowa (14 emisji), III strefa czasowa (14 emisji), IV strefa czasowa (22 emisji).
 1. Spoty 8-sekundowy oraz 30-sekundowy zostaną zamieszczone na stronach internetowych TVP Olsztyn, LTR TV w okresie emisji spotu 15-sekundowego, a zatem w I połowie lipca 2018. Liczba wyświetleń na stronie internetowej LRT nie powinna być mniejsza niż 10000 dla 8-sekundowego filmu i 8000 dla 30-sekundowego filmu.
 2. Projekty spotów uwzględnią wszystkie uwagi i sugestie Zamawiających oraz będą ostatecznie przez nich zaakceptowane.
 3. Wykonawca wykona spoty zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska,
http://lietuva-polska.eu/en/implementation/publicity.html. Każdy film zawierać będzie co najmniej:
tytuł projektu i numer projektu,
logo i nazwę Programu,
logo i nazwę Beneficjenta wiodącego i Partnera projektu.
 1. Spoty będą promować łącznie minimum 14 obiektów lub wydarzeń, 7 w Ełku, m.in.: plaża miejska nad jeziorem Ełckim, promenada, zabytkowe centrum oraz 7 w Kownie: Kaunas castle, Town hall square and Town hall, Vilnius street, historiacal Presidential Palace, Laisvės avenue (reconstructed part), Church of Saint Michael (Soboras), Pažaislis monastery), pozostałe obiekty zostaną wskazane przez Zamawiających. W ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający przekażą Wykonawcy informacje dot. obiektów, które znajdą się w filmach.
 2. 3 spoty będą miały formę filmów zrealizowanych przez Wykonawcę, wykonane zostaną z wykorzystaniem napisów w języku polskim oraz litewskim.
 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania spotów według uzgodnień z Zamawiającymi, a  w szczególności do:
 1. pełnej produkcji spotów reklamowych o długości: 8, 15 oraz 30 sekund, w tym reżyserii i scenopisu,
 2. prezentacji szczegółowych scenariuszy spotów,
 3. produkcji filmów zgodnie z zaakceptowanymi scenariuszami,
 4. montażu muzyki zaakceptowanej przez Zamawiających (dopuszczalne jest wykorzystanie muzyki z bazy danych dostępnych na rynku, nie ma konieczności komponowania muzyki indywidualnie do spotów),
 5. zamieszczenia planszy unijnej w spotach, dodatkowe animacje czy efekty specjalne nie będą miały wpływu na wybór oferty i nie są wymagane,
 6. postprodukcji – montażu i udźwiękowienia spotów,
 7. przedstawienia spotów do akceptacji Zamawiających wraz z planem emisji spotu 15-sekundowego,
 8. dokonania ewentualnych korekt i przedstawienia ostatecznej wersji spotów,
 9. przekazania 2 kopii spotów na nośniku DVD,
 10. dostarczenia wersji spotów możliwych do umieszczenia w Internecie,
 11. emisji spotu 15-sekundowego w telewizjach regionalnych  (łącznie 150 emisji  w trzech telewizjach w ciągu 2 tygodni), zgodnie ze standardami technicznymi dla telewizji regionalnej, spot powinien być zapisany w formacie MXF.
 12. przekazania Zamawiającemu praw autorskich i pokrewnych na wszystkich płaszczyznach eksploatacji.
Scenariusze spotów, a następnie gotowe spoty powinny być przedstawione Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby czas na wnoszenie uwag przez Zamawiających wynosił 7 dni kalendarzowych (przy każdej kolejnej przedstawionej wersji). Ostateczna akceptacja 3 scenariuszy powinna nastąpić do 31 marca 2018 r. Ostateczna akceptacja gotowych spotów powinna nastąpić do 15 czerwca 2018 r.
 
III. Czas realizacji zamówienia
 
Do 15 lipca 2018 r.
 
IV. Kryteria wymagane wobec Wykonawcy
 • W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiających, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającymi lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiających lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiających czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 • Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 1 spotu o długości nie krótszej niż 8 sekund i udokumentuje wykonanie przynajmniej jednego takiego filmu w ciągu trzech lat od upływu terminu składania ofert (np. referencje).
V. Sposób wyboru oferty
Kryterium wyboru – najniższa cena brutto. 
Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. Następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
VI. Informacje dodatkowe
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
 2. Od decyzji Gminy Miasta Ełk nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 3. W związku  z tym, że spoty są wydawane w ramach projektu partnerskiego Wykonawca podpisze umowę trójstronną w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim: z Gminą Miastem Ełk oraz Administracją Miasta Kowno.
 4. Oferent powinien wskazać całkowitą wartość oferty w kwocie brutto w walucie polskiej oraz wyszczególnić rozbicie tej kwoty na:
50% wartości netto wyrażonej w PLN + właściwa stawka podatku VAT dla Gminy Miasta Ełk oraz
50% wartości netto wyrażonej w EUR + właściwa stawka podatku VAT dla Administracji Miasta Kowno (Litwa) wg przelicznika dla stycznia 2018 (4,1808) podanego na stronie:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.
 
Wykonawca zobowiązany będzie wystawić dwie faktury:
1. 50% wartości netto + VAT wynikające z umowy dla Gminy Miasta Ełk (w PLN),
2. 50% wartości netto + VAT wynikające z umowy dla Administracji Miasta Kowno (w EUR).
 
Suma obu wyżej wskazanych kwot powinna być tożsama z kwotą brutto w walucie polskiej (przy zastosowaniu przelicznika dla należności przypadającej dla Administracji Miasta Kowno).
Gmina Miasto Ełk przekaże Wykonawcy kwotę w PLN, natomiast Administracja Miasta Kowno kwotę w EUR. Odbiór usługi zostanie dokonany protokołem.
 
VII. Termin, miejsce oraz sposób złożenia oferty
 
Ofertę należy złożyć do 11 stycznia do godziny 15:30 (w zamkniętej kopercie) w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem „Oferta – spoty w ramach projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna”, sygnatura SR.042.6.2017).
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Kompletna oferta składa się z odpowiednio wypełnionych i podpisanych, niżej wymienionych dokumentów:
 • załącznik nr 1: formularz ofertowy czytelnie podpisany przez Oferenta,
 • załącznik nr 2: oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającymi,
 • propozycja godzinowa emisji spotu 15-sekundowego, rozpisana na 14 dni,
 • dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie niezbędne do wykonania usługi o którym mowa w punkcie IV niniejszego zapytania ofertowego, kserokopie dokumentów potwierdzające należyte wykonanie usług poświadczone za zgodność z oryginałem.
VIII. Osoba do kontaktu
Magdalena Klimowicz, tel.: 87 73 26 144 e-mail:
 
IX. Załączniki
 1. Formularz ofertowy,
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającymi.
Prezydent Miasta Ełku
Tomasz Andrukiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: M.Klimowicz Data wytworzenia informacji: 2018-01-03 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M.Klimowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-01-03 14:41:39
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2018-01-03 14:48:06
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 09:27:23
Artykuł był wyświetlony: 426 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku