Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wydział Świadczeń

Szczegóły informacji

Wydział Świadczeń

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-09-19 10:04:46 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Naczelnik Wydziału - Joanna Rafałowska, tel. 87 73 26 150
Zastępca Naczelnika Wydziału - Anna Nowicka, tel. 87 73 26 149
ul. Piłsudskiego 6, pokój 107

Stanowisko ds. świadczeń:
Barszczewska Agnieszka, tel. 87 73 26 247
Dobkowska Ewa, tel. 87 73 26 178
Grajewska Katarzyna, tel. 87 73 26 110
Jakubowski Karol, tel. 87 73 26 179
Kapla Anna, tel. 87 73 26 194
Kaczyńska Katarzyna, tel. 87 73 26 107
Konopka Dawid, tel. 87 73 26 257
Kryspin Emilia, tel. 87 73 26 180
Mościcka Małgorzata, tel. 87 73 26 183
Olechnowicz Patrycja, tel. 87 73 26 181
Paczyńska Ilona, tel. 87 73 26 177
Pahl Patrycja, tel. 87 73 26 148
Polak Ewelina, tel. 87 73 26 225
Żywno Izabela, tel. 87 73 26 182
 
Pomoc administracyjna:
Antonowicz Joanna, tel. 87 73 26 106
Gwiżdż Anita, tel. 87 73 26 146
 
Stażyści:
Katarzyna Pieloch

ul. Piłsudskiego 6 pokoje 2 i 106
Telefon sala obsługi: 87 73 26 106
Do zadań Wydziału Świadczeń należy:
1. Przyjmowanie wniosków o:
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia wychowawcze,
- zasiłki dla opiekunów,
- jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- świadczenie dobry start,
a także innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do wnioskowanych świadczeń.
2. Udzielanie informacji osobom zainteresowanym, a także ich pełnomocnikom w sprawach z zakresu ww. świadczeń.
3. Rozpatrywanie wpływających wniosków o świadczenia, w tym uzupełnianie brakującej dokumentacji. Wprowadzanie danych z wniosków do aplikacji programu komputerowego obsługującego te świadczenia.
4. Opracowywanie decyzji administracyjnych, postanowień oraz informacji w sprawie świadczeń.
5. Wydawanie zaświadczeń na żądanie osób uprawnionych o sprawie pobieranych świadczeń.
6. Przeprowadzanie wywiadów, gdy w stosunku do osoby otrzymującej lub ubiegającej się o świadczenia rodzinne, wystąpią wątpliwości dotyczące faktu samotnego wychowywania dzieci.
7. Występowanie do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub aktualizacji wywiadu w sytuacjach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
8. Aktualizowanie bazy danych osobowych i adresowych świadczeniobiorców oraz dłużników alimentacyjnych.
9. Stosowanie określonej w przepisach procedury postępowania w przypadku spraw z zakresu świadczeń, w których zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.
10. Prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie nienależnie pobranych świadczeń:
1) wysyłanie upomnień,
2) wystawianie tytułów wykonawczych.
11. Prowadzenie spraw związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna. Sporządzanie dokumentacji do w/w składek oraz list wypłat.
12. Rejestracja wpływającej korespondencji.
13. Sporządzanie list wypłat świadczeń oraz rozliczanie tych list.
14. Planowanie, analiza i zabezpieczanie środków finansowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań wydziału.
15. Sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań z zakresu świadczeń zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, a także rozliczanie po zakończeniu roku kalendarzowego otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych związanych z obsługą i wypłatą świadczeń.
16. Rozpatrywanie wpływających wniosków o udzielenie pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne na podstawie rządowego programu wspierania tych osób oraz wydawanie decyzji w tym zakresie. Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w zakresie dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które zostały wypłacone na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
17. Rozliczanie należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego lub zaliczki alimentacyjnej osobie uprawnionej w przypadku zwrotu przez dłużnika – zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
18. Przyjmowanie wniosków od osób uprawnionych o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku bezskutecznej egzekucji.
19. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych w przypadku bezskutecznej egzekucji, w tym:
1) przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbieranie od niego oświadczenia majątkowego,
2) zobowiązywanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy,
3) informowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
4) w przypadku braku współpracy dłużnika alimentacyjnego, składanie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w przepisach Kodeksu Karnego oraz kierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
5) wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem zmierzających do ustalenia
i przekazania komornikowi sądowemu wszelkich informacji mogących pomóc w egzekucji,
6) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
20. Wydawanie decyzji dłużnikom alimentacyjnym w sprawie:
    1)   udzielenia ulg w spłacie zadłużenia,
    2)  uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.