ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Baranki, o obszarze 0,1261 ha.

Informacja ogłoszona dnia 2018-09-19 09:58:51 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Baranki, o obszarze 0,1261 ha.

PREZYDENT MIASTA EŁKU
ogłasza
drugi przetarg ustny ograniczony
 
do właścicieli nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu 3 miasta Ełk jako działki nr:
  1. 3700/8,
  2. 3701/1,
  3. 3700/9 i 3700/10,
  4. 3703/3.
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku, Baranki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 3701/5 o pow. 0,1261 ha, jako użytek gruntowy „R” - grunty orne klasy V.
 
Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OL1E/00013493/9.
 
Zgodnie z opisem rzeczoznawcy majątkowego: działka niezabudowana, niezagospodarowana.
 
Zgodnie z treścią mapy zasadniczej na działkach sąsiednich wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3701/5 przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna eN.
 
Uzbrojenie w pasie drogowym ulicy Baranki: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna, cieplna, kanalizacja sanitarna i deszczowa.
 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zwanym EŁK –  OSIEDLE JEZIORNA III”, uchwalonym uchwałą nr XXXV.351.17 Rady Miasta Ełku z dnia 29 sierpnia 2017 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego, poz. 3980 z dnia 9 października 2017 r., nieruchomość położona w obrębie 3 miasta Ełku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerami 3701/5, objęta jest ustaleniami kwartałów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 5MW.
Dla ww. kwartału zapisy tekstu planu brzmią:
§ 18. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 4MW (powierzchnia 1,1171 ha) i 5MW (powierzchnia 1,5923 ha), plan ustala przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy – od 5% do 30%,
2) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,25 do 3,3,
3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
4) gabaryty budynków:
a) wysokość budynków: od pięciu do dziewięciu kondygnacji nadziemnych, przy czym najwyższe budynki mogą być usytuowane wyłącznie od strony drogi publicznej, oznaczonej symbolem 13KDL (ul. św. M. M. Kolbego) – zgodnie z rysunkiem planu. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu 9MN należy sytuować budynki o wysokości 5 kondygnacji nadziemnych.
b) maksymalna wysokość zabudowy 34 m,
c) dopuszcza się podpiwniczenia budynków,
5) garaże lokalizować wyłącznie jako wielostanowiskowe, podziemne,
6) w kondygnacjach podziemnych i parterach dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych,
7) geometria dachów: wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 45º lub płaskie;
8) materiały i kolorystyka pokryć dachowych:
a) materiały: dachówka ceramiczna lub materiał dachówkopodobny,
b) kolorystyka: naturalne barwy dachówki ceramicznej, odcienie koloru czerwonego lub brązowego,
c) dla dachów płaskich nie ustala się.
9) w elewacjach stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych. Kolorystyka elewacji obiektów budowlanych: dopuszcza się stosowanie wyłącznie kolorów pastelowych. W budynkach lokalizowanych na jednej nieruchomości należy stosować zbliżone/podobne materiały i kolorystykę wykonania elewacji i dachów,
10) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu.
3. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
1) dostępność drogowa – z ul. św. M. M. Kolbego, oznaczonej symbolem 13KDL, oraz: kwartał 4MW z dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami 16KDW i 17KDW; kwartał 5MW z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 17KDW,
2) minimalne wymagania parkingowe - zgodnie z § 9, ust. 4 i 5,
3) co najmniej 25% miejsc postojowych zlokalizować w poziomie piwnic.
4. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej – zgodnie z § 10.”
 
§ 27. Ustalenia dotyczące stawek procentowych. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla poszczególnych terenów w granicach planu w następujących wysokościach:
Oznaczenie przeznaczenia terenu
Stawka procentowa
1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW
30
6MN, 7MN, 8MN, 9MN
30
10ZP, 11ZP, 12ZP
0,1
13KDL, 14KDL
0,1
15KDD
0,1
16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW
30
 
Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023).
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 1435.2018 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 15 marca 2018 r. ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu 3 miasta Ełk jako działki nr:
  1. 3700/8,
  2. 3701/1,
  3. 3700/9 i 3700/10,
  4. 3703/3.
Nieruchomość oznaczona nr 3701/5 ze względu na cechy geometryczne, brak dostępu do drogi publicznej oraz brak odpowiedniego wyposażenia w infrastrukturę techniczną nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Nieruchomość ta może podlegać zagospodarowaniu wraz z jedną z przyległych działek.
 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 315.250,00 zł (trzysta piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) netto.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wadium – 63.000,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) brutto, w tym 23% podatku VAT.
 
Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu: 04.07.2018 r.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r., o godz. 10,00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu ograniczonym mogą brać udział osoby, które:
1) są właścicielami nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu 3 miasta Ełk jako działki nr:
- 3700/8,
- 3701/1,
- 3700/9 i 3700/10,
- 3703/3;
2) wniosą wadium w terminie do dnia 14 listopada 2018 r.:
a) w pieniądzu na rachunek Urzędu Miasta Ełku Nr PKO Bank Polski 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538;
b) w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku (pokój nr 235).
3) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 14 listopada 2018 r.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Przed zawarciem umowy sprzedaży nabywca nieruchomości pokryje koszty: sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 113,34 (sto trzynaście złotych 34/100), podziału geodezyjnego w kwocie 197,22 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 22/100), wydania wyrysu geodezyjnego w kwocie 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych).
 
Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej, pokryje nabywca nieruchomości.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
W związku z tym, że na działkach sąsiednich wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3701/5 przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna eN, nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A. Zakres służebności zobowiązuje nabywcę nieruchomości do:
- zgody na umieszczenie oraz na znoszenie istnienia projektowanych lub posadowionych na nieruchomości urządzeń elektroenergetycznych, służących do przesyłu energii elektrycznej i prowadzenia za pomocą tych urządzeń dystrybucji energii elektrycznej;
- ustanowienie prawa do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy i rozbudowy linii energetycznych, wraz z prawem nieograniczonego i niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością;
- utrzymywaniu w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz nie sadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów wraz z powstrzymywaniem się z grodzeniem terenu;
- uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk projektu zagospodarowania nieruchomości, zachowania wymaganych odległości od projektowanych lub istniejących sieci, urządzeń elektroenergetycznych.
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk informuje, że zbliżenie lub kolizja z urządzeniami elektroenergetycznymi (dotyczy naruszenia stref ochronnych) możliwa będzie po wykonaniu przebudowy urządzeń, zgodnie z odrębnie wydanymi warunkami technicznymi oraz umową o przebudowę.
 
Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanym „EŁK –  OSIEDLE JEZIORNA III”.
 
Gminie Miastu Ełk przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zmianami).
 
Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
 
Koszty ewentualnego wznowienia znaków znaków granicznych ponosi nabywca.
Zgodnie z art.152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki wykona własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.
 
Nabywca wystąpi do PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektryczną.
 
Ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
 
Nabywca nieruchomości poniesie koszty ewentualnego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej. Sprawy związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej prowadzi Starostwo Powiatowe w Ełku.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (I piętro), na stronie internetowej www.elk.pl, w załączniku do niniejszego ogłoszenia, oraz pod nr tel. (87) 732 62 35.
 
                                                                                                             Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                             Artur Urbański
                                                          
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Galińska Data wytworzenia informacji: 2018-09-19
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Galińska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-19 09:54:59
Wprowadził informację do BIP: Ewa Galińska Data udostępnienia informacji: 2018-09-19 09:58:51
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Galińska Data ostatniej zmiany: 2018-09-19 09:58:51
Artykuł był wyświetlony: 464 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku