ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. użytkowej 111,23 m2 położonego na I pietrze w budynku nr 8 przy ul. Gdańskiej w Ełku wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o pow. 11,79 m2 oraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 144/1000 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 319/24 o pow. 478 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-11 10:17:50 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-11 10:19:40 przez Anna Hanusko , informacja należąca do archiwum

Prezydent Miasta Ełku ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. użytkowej 111,23 m2 położonego na I pietrze w budynku nr 8 przy ul. Gdańskiej w Ełku.

Prezydent Miasta Ełku
ogłasza trzeci
przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. użytkowej 111,23 m2 położonego na I pietrze w budynku nr 8 przy ul. Gdańskiej w Ełku wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o pow. 11,79 m2 oraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 144/1000 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 319/24 o pow. 478 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 
Cena wywoławcza - 222.120,00 zł
Wadium - 44.400,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r.:
a/ w pieniądzu, na rachunek Urzędu Miasta Ełku nr PKO BP 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538;
b/ w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok.235.
 
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 8 przy ul. Gdańskiej ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00046816/0.
 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, ograniczonego ulicami: Gdańską, A. Mickiewicza, Słoneczną, gen. W. Sikorskiego, zwanego „EŁK – GDAŃSKA”, uchwalonym uchwałą nr IV/21/06 Rady Miasta Ełku z dnia 28 grudnia 2006 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 17, poz. 369 z dnia 9.02.2007 r., nieruchomość, zlokalizowana na terenie obrębu 1 miasta Ełku, oznaczona numerem 319/24, objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 26MW, dla którego zapisy tekstu planu brzmią:
§ 13.
1. Ustala się tereny zabudowy wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 17MW, 26MW, 29MW i 30MW.
2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
teren o funkcji mieszkaniowej przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną z usługami I stopnia obsługi z zakresu: handlu, usług bytowych i publicznych.
[…]
§ 28.
Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem: 17MW, 26MW, 29MW i 30MW
1. Przeznaczenie podstawowe – modernizacja i uporządkowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej:
a) po modernizacji lokalizacja budynków powinna zachować maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy od dróg publicznych oznaczonych symbolami 37KD, 38KD, 40KD, 41KD, 42KD i 43KD zgodnie z ustaleniami § 38,
b) wyżej wymienione drogi zapewniają obsługę komunikacyjną terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
c) wysokość budynków do pięciu kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym,
d) atrakcyjna forma budynku i wystrój elewacji,
e) możliwość lokalizacji handlu i usług nieuciążliwych w parterach budynków od strony ulic,
f) obowiązuje podłączenie zabudowy do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w chwili jej wykonania.
2. Przeznaczenie dopuszczalne na w/w terenach:
a) realizacja obiektów związanych z obsługą techniczną terenów budowlanych i utrzymania porządku jak: uzbrojenie terenu, kontenery na odpadki stałe, tablice reklamowe itp.,
b) urządzenia i trasy komunikacyjne, w tym parkingi naziemne i garaże wbudowane,
c) zieleń urządzona,
d) na terenie inwestycji należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc parkingowych.
3. Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni ogólnej działki maksymalnie 40%.
4. Powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni ogólnej działki.
5. Obowiązuje wprowadzenie selekcji odpadów i nakaz zapewnienia miejsca na co najmniej 4 typy oznaczonych pojemników na odpady i surowce wtórne.
6. Dopuszcza się podziały nieruchomości w sposób wynikający z potrzeb inwestora oraz istniejącego i projektowanego sposobu wykorzystania terenu.”
 
Ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).
 
Nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów – 28.07.2017 r., 31.10.2017 r.
 
UWAGA!
Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Osoba ustalona nabywcą nieruchomości zobowiązana jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokryje nabywca nieruchomości.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Do dnia zawarcia umowy notarialnej nabywca nieruchomości pokryje koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych) oraz koszt wypisu z rejestru gruntów w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
 
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie (I piętro) oraz pod nr tel. 87 732 61 35.”
 
 
                                                                                                                               ZASTĘPCA PREZYDENTA
                                                                                                                                            MIASTA
                                                                                                                                      Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Hanusko Data wytworzenia informacji: 2017-12-11 10:13:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Hanusko Data wprowadzenia do BIP 2017-12-11 10:17:50
Wprowadził informację do BIP: Anna Hanusko Data udostępnienia informacji: 2017-12-11 10:19:40
Osoba, która zmieniła informację: Anna Hanusko Data ostatniej zmiany: 2017-12-11 10:19:40
Artykuł był wyświetlony: 399 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku