ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2008-09-19 12:11:27 Informacja ogłoszona dnia 2008-09-19 12:11:32 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

p.o. Naczelnika Wydziału - Piotr Gałuszka, tel. 87 73 26 280
stanowisko ds. informacji i rozwoju gospodarczego - Zbigniew Dąbrowski, tel. 87 73 26 282
stanowisko ds. promocji - Łukasz Remizow, tel. 87 73 26 192
stanowisko ds. komunikacji społecznej - Cezary Wenda, tel. 87 73 26 281
ul. Piłsudskiego 4, II piętro,  pokój 381

stanowisko ds. kultury - Anna Lewandowska, tel. 87 73 26 274
stanowisko ds. sportu, turystyki i rekreacji - Magdalena Łuba, tel. 87 73 26 157
stanowisko ds. turystyki i promocji - Iga Arciszewska, tel. 87 73 26 123
ul. PIłsudskiego 4, II piętro, pokój 374
 
Do zadań Wydziału Promocji, Sportu i Kultury należy: 

1. W zakresie kultury i kultury fizycznej:
1) inicjowanie, opiniowanie i zatwierdzanie planów jednostkom kultury finansowanym z budżetu Miasta Ełk oraz nadzór nad ich realizacją,
2) stwarzanie warunków i podejmowanie działań, zapewniających rozwój twórczości artystycznej,
3) promowanie potencjału kulturalnego i turystycznego miasta w kraju i zagranicą oraz współpraca z innymi instytucjami, organizacjami w zakresie promocji gospodarczej:
a) opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych o mieście,
b) udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowo – promocyjnych,
c) współpraca z mediami,
4) współpraca ze stowarzyszeniami realizującymi zadania gminy z zakresu kultury oraz nadzór nad wykonywanymi zadaniami, współpraca w tym zakresie z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
5) współpraca w planowaniu i realizacji usług kulturalnych świadczonych przez jednostki kultury,
6) współpraca z instytucjami kultury finansowanymi z budżetu Miasta Ełku,
7) współpraca ze środowiskami artystycznymi i stowarzyszeniami działającymi w zakresie kultury,
8) wnioskowanie w sprawach tworzenia, łączenia, przekształcania, nadawania statutu jednostkom kultury finansowanym z budżetu Miasta Ełku,
9) prowadzenie rejestru samorządowych jednostek kultury,
10) inicjowanie, opiniowanie i zatwierdzanie planów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
11) współpraca z MOSiR w planowania i realizacji usług z zakresu kultury fizycznej i sportu,
12) współpraca ze stowarzyszeniami, klubami i uczniowskimi klubami sportowymi realizującymi zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz nadzór nad wykonywanymi zadaniami, współpraca w tym zakresie z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
13) wnioskowanie w sprawach tworzenia, łączenia, przekształcania, nadawania statutu MOSiR,
14) inicjowanie nowych działań mających wpływ na rozwój turystyki i promocji miasta, koordynacja i nadzór nad ich wdrażaniem,
15) współpraca w planowaniu i nadzór nad realizacją imprez masowych realizowanych przez MOSiR,
16) nadzór nad przygotowaniami do sezonu turystyczno – wypoczynkowego,
17) współpraca z jednostkami kultury i MOSiR w zakresie planowania i organizowania obchodów świąt państwowych, uroczystości miejskich,
18) projektowanie we współpracy z jednostkami kultury i MOSiR planów finansowych oraz nadzór nad ich realizacją,
19) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i nagród sportowych,
2. W zakresie promocji Miasta:
1) kształtowanie pozytywnego wizerunku Miasta, w tym:
a) inicjowanie i współudział w organizacji przedsięwzięć promujących Miasto,
b) prowadzenie współpracy ze środowiskami w kraju i za granicą,
c) przygotowywanie propozycji wydawnictw oraz innych materiałów promocyjnych,
d) organizowanie imprez promocyjnych krajowych i zagranicznych,
e) współpraca w zakresie promocji miasta z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami i innymi organizacjami i instytucjami,
f) opracowywanie wydawnictw i materiałów o charakterze promocyjno – informacyjnym Miasta Ełku, z wykorzystaniem różnych metod i technik promocyjnych, w tym sieci internetowej oraz nadzór graficzny i merytoryczny nad zamawianymi wydawnictwami i przygotowywanie projektów umów i zleceń w tym zakresie,
g) prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Miasta w krajowych i zagranicznych imprezach targowych, organizacja stoisk,
h) prowadzenie i bieżące aktualizowanie oficjalnej strony internetowej Urzędu,
i) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej,
j) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
k) kreowanie i promowanie nowych atrakcji i produktów turystycznych Ełku, współdziałanie z branżą turystyczną w tym zakresie.
2) wydawanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie, lub decyzji o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej oraz kontrola przestrzegania wydanych decyzji.
3) w zakresie prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań Miasta w dziedzinie turystyki:
a) prowadzenie ewidencji pól biwakowych na terenie Miasta,
b) prowadzenie ewidencji obiektów spełniających wymagania niezbędne do prowadzenia w nich usług hotelarskich, dokonywanie zmian zapisów dotyczących rodzaju obiektów,
4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody na wykorzystywanie herbu Miasta Ełku,
5) zapewnienie niezbędnej obsługi Prezydenta Miasta w zakresie wynikającym między innymi z jego funkcji reprezentacyjnych,
6) organizacyjne zabezpieczenie wizyt delegacji krajowych i zagranicznych, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, osobistości życia publicznego,
7) w zakresie opracowywania i realizacji programów współpracy zagranicznej:
a) opracowywanie planów współpracy, w tym harmonogramów ich realizacji oraz kosztów z nich wynikających,
b) przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z realizowaną współpracą, w tym projektów umów,
c) realizowanie spraw związanych z prowadzoną współpracą z organizacjami międzynarodowymi oraz miastami partnerskimi,
d) organizowanie wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Miasta,
e) prowadzenie ewidencji wniosków i propozycji wyjazdów zagranicznych i przyjazdów delegacji, dokumentowanie sprawozdań z ich realizacji,
f) prowadzenie ewidencji wydatków związanych z realizowaną współpracą, w tym prognozowanie i planowanie wydatków,
g) koordynowanie i prowadzenie bieżącej korespondencji w językach obcych,
h) utrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi,
i) przygotowywanie projektów porozumień o współpracy pomiędzy Miastem, a miastami i instytucjami zagranicznymi,
j) organizowanie pobytów delegacji zagranicznych oraz wyjazdów za granicę oficjalnych delegacji władz miasta.
8) prowadzenie działalności informacyjnej oraz współdziałanie ze środkami masowego przekazup
9) prowadzenie konkursów.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu