ˆ

Inne ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA EŁKU O PRZYZNAWANIU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA EŁKU NA REMONTY ZABYTKÓW W 2018 ROKU

Informacja ogłoszona dnia 2017-12-28 13:31:43 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA EŁKU
 
Prezydent Miasta Ełku ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku
 
Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom:
 1. wpisanym do rejestru zabytków;
 2. będącym w złym stanie technicznym;
 3. posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno - rekreacyjne;
 
Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi:
- 150 000,- zł – zabudowa mieszkaniowa oraz pozostałe obiekty zabytkowe.
 
Na podstawie zapisów Uchwały Nr XXVIII.250.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Ełku o dotację na w/w cel mogą ubiegać się podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków i nie są zaliczane do sektora finansów publicznych tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:
1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
4) odnowienie lub całkowite odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
5) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
6) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót, o których mowa w pkt. 1) – 5),
     7) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej, wnioski dotyczące zakupu tych instalacji powinny zawierać pisemną opinię Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych.
 
Dotacja może obejmować również refundację nakładów poniesionych na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich.
 
Maksymalny poziom dofinansowania projektów z budżetu miasta wynosi do 50% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich ustalonych na podstawie programu prac zatwierdzonego przez właściwe służby konserwatorskie.
 
Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź uzyskiwanych z innych środków publicznych, w tym z budżetu miasta nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 
 
Termin składania wniosków:
od 08 stycznia 2018 do 16 lutego 2018 r.

w godzinach od 7.30 – 15.30 (od wtorku do piątku) oraz 8.00 – 16.00 (w poniedziałki)
(w sekretariacie Prezydenta Miasta Ełku, pok. 114)
 
Wnioski należy złożyć w wersji drukowanej na druku, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej procedury, w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie z dopiskiem: „Konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków na terenie Miasta Ełku”
 
Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
Dodatkowych informacji w powyższym zakresie udziela Wydział Strategii i Rozwoju, p. Dariusz Gienieczko, pok. 101, ul. Piłsudskiego 6 (budynek po starym przedszkolu), tel. (087) 732 61 16 
 
 
 
Pliki do pobrania:
 1. Uchwała Nr XXVIII.250.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Ełku,
 2. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Ełku,
 3. Wykaz dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o przyznanie dotacji celowej,
 4. Regulamin pracy Komisji,
 5. Karta oceny formalnej,
 6. Karta oceny merytorycznej,
 7. Wzór umowy o dofinansowanie,
 8. Wzór sprawozdania z wykonanych prac.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: D. Gienieczko Data wytworzenia informacji: 2017-12-28
Osoba, która odpowiada za treść: D. Gienieczko Data wprowadzenia do BIP 2017-12-28 13:11:12
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2017-12-28 13:31:43
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2017-12-28 13:31:43
Artykuł był wyświetlony: 546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu