ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-28 14:36:18 przez Anna Wielgat, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

            Ełk, 28 sierpnia 2020 r.
 
SR.041.21.18.2015
 
Zapraszam do złożenia ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie
okresu trwałości dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013.
 
 
Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – przyjętym Zarządzeniem Nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.
 
1. Przedmiot zamówienia:
1.1. Audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości dla projektu zrealizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z parkingami, chodnikami oraz budową ścieżki rowerowej
1.2. Szczegółowy zakres audytu określają „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1.3. Po przeprowadzeniu audytu i po dokonaniu analizy zebranych danych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania wersję ostateczną raportów końcowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo odnieść się do zapisów raportu w ciągu 7 dni od jego przedłożenia i udzielić wyjaśnień.
1.4. Ostateczny raport końcowy z audytu Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w polskiej wersji językowej w formie drukowanej oraz formie elektronicznej na płycie CD przygotowanej w standardzie programów z grupy Microsoft Office (MS Word, MS Excel).  
1.5. Krótka charakterystyka projektu.
  • Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z parkingami, chodnikami oraz budową ścieżki rowerowej
Umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 została zawarta pomiędzy Gminą Miasto Ełk, a Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 29 grudnia 2015 r.
Wartość projektu zgodnie z aneksem nr UDA-RPWM.04.02-28-001/15-02 z dnia 17 maja 2016 r.: 1 954 093,58 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 576 254,81 zł w tym:
- środki EFRR: 1 311 444,00 zł,
- wkład własny Beneficjenta: 264 810,81 zł.
Przedmiotem projektu była przebudowa wewnętrznej drogi obszaru rewitalizowanego – śródmieście oraz przebudowa chodników, parkingów, nawierzchni jezdni, budowa zatoki autobusowej, budowa ścieżki rowerowej oraz poprawa oznakowania poziomego i pionowego.
Realizacja projektu:
rozpoczęcie – 1 kwietnia 2015 r.,
zakończenie rzeczowe – 31 października 2015 r.,
zakończenie finansowe zgodnie z ostatnim aneksem do umowy o dofinansowanie – 31 marca 2016 r.
W projekcie złożony był 1 wniosek o płatność obejmujący ok.14 faktur.
Na projekcie przeprowadzono audyt zewnętrzny (marzec 2016 r.).
 
1.6. Termin realizacji zamówienia: od 3 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Warunki udziału w postępowaniu.
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które:
a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
b) nie byli karani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) są uprawnione do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym(Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 t.j.) lub posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 t.j.) lub w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego,
d) posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych, związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych, w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego,
e) spełniają określony w „Wytycznych dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r. wymóg bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta,
f) nie są tożsame z podmiotami przeprowadzającymi audyt zewnętrzny po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości projektów:
  • „Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z parkingami, chodnikami oraz budową ścieżki rowerowej”
2.2. W celu potwierdzenia spełniania określonych w pkt. 2.1 warunków udziału w postępowaniu wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) wykaz wykonanych audytów obejmujących badanie prawidłowości wykorzystania środków publicznych przy realizacji projektów infrastrukturalnych zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami dot. ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,
e) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób wskazanych w w/w wykazie,
f) oświadczenie podmiotu składającego ofertę oraz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu dot. bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta zgodnie z formularzami stanowiącymi załącznik nr 5a i 5b do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
2.3. Wymagane dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu podmiotu składającego ofertę.
 
3. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
3.1. Pisemną ofertę należy sporządzić w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
3.2. Osoby wskazane do przeprowadzenia audytu oraz oferent będący osobą fizyczną zobowiązane są do zapoznania się i podpisania klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Ełku, którą należy dołączyć do oferty (załącznik nr 6).
3.4. Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3.6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
3.7. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę udzielającą pełnomocnictwa lub osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
3.8. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku (ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, pok. 02 - kancelaria ogólna) w terminie do 11 września 2020 r. do godz. 15.30.
3.9. Ofertę należy złożyć w zamkniętym i nieprzeźroczystym opakowaniu zaadresowanym z dopiskiem: „Oferta – audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości. Wydział Strategii i Rozwoju”
4. Informacje dodatkowe:
4.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku (ul. Piłsudskiego 6, 19-300 Ełk, pok. 103) dnia 14 września 2020 r. o godz. 10.00.
4.2. Umowa zostanie zawarta z podmiotem, który będzie spełniał wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a także złoży prawidłową pod kątem formalno-prawnym i najkorzystniejszą cenowo ofertę na przeprowadzenie audytu na poszczególny projekt.
4.3. Niniejsze postępowanie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843.) jest prowadzone bez zastosowania przepisów cytowanej ustawy.
4.4. Osoby do kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości dot. niniejszego postępowania:
Anna Wielgat, e-mail: , tel.: 87 73 26 131
 
 
                                                                                                                                                 ZASTĘPCA PREZYDENTA
                                                                                                                                                                MIASTA
                                                                                                                                                      Mirosław Hołubowicz
                                                                                                                                      

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wielgat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-28 14:27:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Wielgat
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-28 14:36:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Wielgat
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-15 14:09:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony