ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania oferty na działania informujące i promujące transport publiczny dla projektu "Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk - III etap"

Informacja ogłoszona dnia 2020-05-28 14:23:00 przez Anna Wielgat, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 28 maja 2020 roku
 
SR.042.10.3.2019                    
 
Zaproszenie do składania oferty na
działania informujące i promujące transport publiczny
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
Postępowanie prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Rozdział 6, pkt 6.5.1 Rozeznanie rynku)
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
 
II. Przedmiot oferty:
Działania informujące i promujące transport publiczny dla projektu pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk – III etap ”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 
Działania przewidziane w kampanii:
 1. opracowanie, produkcja oraz emisja plansz na dwóch telebimach przez 2 tygodnie w okresie czerwiec–lipiec 2021
 2. opracowanie i publikacja 4 różnych artykułów w prasie lokalnej o zasięgu powiatu ełckiego:
  1. dwa artykuły w okresie sierpień - grudzień 2020
  2. dwa artykuły w okresie czerwiec – październik 2021
 3. opracowanie, wykonanie wraz z wydrukiem i dostarczeniem do siedziby Zamawiającego mapy z liniami autobusowymi na terenie miasta Ełku wraz z rozkładami jazdy autobusów (10 000 szt.) do 30 czerwca 2021
 
 
Szczegóły poszczególnych działań:
1. plansze na telebimach:
a) emisja plansz na dwóch ruchliwych skrzyżowaniach w mieście
b) długość emisji plansz 15 sekund, ilość emisji – co 3 min. – 20 w ciągu godziny, wyświetleń w ciągu dnia – 300 emisji, okres emisji – 14 dni,
c) ilość plansz: 4
1 plansza – zdjęcie panoramy Ełku i hasło promocyjne „Dbam o Ełk, wybieram autobus”
2 – 3 plansza – zdjęcia autobusów i infrastruktury transportu publicznego
4 plansza – plansza unijna
d) informacje, które powinna zawierać plansza unijna zamieszczona na końcu:
 • nazwa beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu,
 • zestaw logo – znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej oraz oficjalne logo promocyjne województwa
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl;
e) rozdzielczość plansz 760x480
f) plansze zapisane w pliku MPG
g) za wynajem telebimów odpowiada Wykonawca
 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania plansz według uzgodnień z Zamawiającym, a  w szczególności do:
 • wykonania co najmniej 6 szt. zdjęć do zaprojektowania plansz
 • produkcji plansz o długości 15 sekund,
 • zamieszczenie planszy unijnej, dodatkowe animacje czy efekty specjalne nie będą miały wpływu na wybór oferty i nie są wymagane,
 • montażu plansz,
 • przedstawienia projektu plansz do akceptacji Zamawiającego wraz z planem emisji,
 • dokonania ewentualnych korekt i przedstawienia ostatecznej wersji plansz,
 • wykonania i przekazania zamawiającemu kopii plansz na elektronicznym nośniku pamięci,
 • dostarczenia Zamawiającemu wersji możliwej do umieszczenia w Internecie,
 • przekazania Zamawiającemu praw autorskich i pokrewnych na wszystkich płaszczyznach eksploatacji.
Plansze powinien być wykonany zgodnie z ogólnymi zasadami promowania programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie:
 
2. opracowanie i publikacja 4 artykułów prasowych:
a) rozmiar artykułu – ½ strony
b) informacje, które powinien zawierać artykuł:
 • znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu (w tym przypadku Program Operacyjny);
 • oficjalne logo promocyjne województwa (symbol WARMIA-MAZURY wraz z hasłem reklamowym „Zdrowe życie, czysty zysk”);
 • flaga Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej;
 • artykuł ma promować transport publiczny i zachęcać do korzystania z tego transportu,
 • opis realizowanej inwestycji,
 • w artykule mają zostać zamieszczone co najmniej 2 zdjęcia zrobione przez Wykonawcę;
c) zasięg artykułu – powiat ełcki
d) Wykonawca odpowiada za napisanie artykułu, jego zredagowanie i opublikowanie;
e) tło artykułu w kolorze białym, czcionka z serii ARIAL CE, kolorowe zdjęcia oraz loga;
Artykuł powinien być wykonany zgodnie z ogólnymi zasadami promowania programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie:
 
 
3. mapa z liniami autobusowymi na terenie miasta Ełku wraz z rozkładami jazdy autobusów:
 1. papier G-Print
 2. matowy
 3. 115 g
 4. rozmiar format B2 przycięty do 480 mm x 680 mm – po złożeniu 120 mm x 170 mm
 5. na jednej stronie mapa miasta z zaznaczonymi liniami autobusowymi, na drugiej rozkłady jazdy poszczególnych linii autobusowych (mapę zapewnia Wykonawca), hasła promujące transport publiczny,
 6. specyfikacja wyjściowego planu Ełku
 • skala 1:9000 lub zbliżona
 • aktualna sieć drogowa
 • szczegółowy rysunek zabudowy przemysłowej i wielorodzinnej
 • linie autobusowe wraz z przystankami
 • sygnalizacja świetlna, ulice jednokierunkowe, parkingi
 • bogata treść turystyczna, m.in.: zabytki, muzea, szlaki turystyczne, hotele i inne istotne obiekty
 • budynki użyteczności publicznej, centra handlowe itp.
  1. informacje, które powinny być umieszczone na mapie i rozkładzie jazdy:
 • znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu (w tym przypadku Program Operacyjny);
 • oficjalne logo promocyjne województwa (symbol WARMIA-MAZURY wraz z hasłem reklamowym „Zdrowe życie, czysty zysk”);
 • flaga Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej;
 • hasło promocyjne Miasta Ełk, logo;
h) wykonanie co najmniej 6 szt. zdjęć do zaprojektowania mapy
i) nakład: 10 tys. szt.
j) Wykonawca odpowiada za druk oraz transport do siedziby Zamawiającego i rozładunek we wskazanym miejscu.
Wykonawca zobowiązany będzie do nanoszenia poprawek aż do momentu ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu praw autorskich i pokrewnych na wszystkich płaszczyznach eksploatacji.
 
IV. Oferta powinna zawierać:
Szczegółową specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto). Każda działanie musi być dokładnie opisane w celu porównania otrzymanych ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 02 (kancelaria ogólna) do dnia 10 czerwca b.r. do godz. 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Działania informujące i promujące transport zbiorowy dla projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk – III etap”.
 
VI. Sposób oceny ofert:
 1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 4. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
 5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
VII. Osoby do kontaktu:
Dariusz Gienieczko, tel. 87 73 26 116, e-mail:
Anna Wielgat, tel. 87 73 26 131, e-mail:
 
 
VIII. Postanowienia końcowe
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani / Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności kontrolnych i audytowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
 
 
                                                                                                                                                                     PREZYDENT MIASTA
                                                                                                                                                                     Tomasz Andrukiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wielgat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-28 14:19:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Wielgat
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-28 14:23:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Emilia Pachucka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-15 15:27:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony