ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opinii geotechnicznej do założeń techniczno-ekonomicznych do zabudowy działek położonych w Ełku przy ul. Sielskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 3527, 3529, 3604/5, 3604/6, 3604/7, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową

Informacja ogłoszona dnia 2020-02-14 08:03:51 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opinii geotechnicznej do założeń techniczno-ekonomicznych do zabudowy działek położonych w Ełku przy ul. Sielskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 3527, 3529, 3604/5, 3604/6, 3604/7, przeznaczonych pod zabu

Zaproszenie do składania ofert na
wykonanie opinii geotechnicznej do założeń techniczno-ekonomicznych do zabudowy działek położonych w Ełku przy ul. Sielskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 3527, 3529, 3604/5, 3604/6, 3604/7, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik do zarządzenia nr 1375/2014 Prezydenta Miasta z dnia 16 kwietnia 2014 r.).
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk
NIP 848-18-25-438, Regon 790671076
 
II. Przedmiot oferty:
1. Wykonanie opinii geotechnicznej do założeń techniczno-ekonomicznych do zabudowy działek położonych w Ełku przy ul. Sielskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 3527, 3529, 3604/5, 3604/6, 3604/7, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową.
W ramach sporządzenia opinii wykonawca wykona po 1 odwiercie w środkowej części działek co najmniej do osiągnięcia gruntu nośnego.
2. Termin realizacji zmówienia – 30 dni, od daty podpisania umowy.
3. W przypadku nieterminowego wykonanie zmówienia naliczona zostanie kara umowna w wysokości 2,5 % ceny zamówienia, za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary zostanie potrącona z faktury. Kary umowne nie wyłączają odpowiedzialności wykonawcy na zasadach ogólnych.
 
III. Oferta powinna zawierać:
1. Cenę netto, stawkę podatku VAT, cenę brutto.
2. Uprawnienia do wykonania zamówienia.
 
IV. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 25 lutego 2020 r.: e-mail: ., do godziny 1530.
lub
złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok.02 (Biuro Obsługi Kancelaryjnej) do dnia 25 lutego 2020 r., do godz. 1530, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie opinii geotechnicznej do założeń techniczno-ekonomicznych do zabudowy działek położonych w Ełku przy ul. Sielskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 3527, 3529, 3604/5, 3604/6, 3604/7,
2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
V. Sposób oceny ofert:
1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
2. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa.
3. Na wybór oferty nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 
VI. Osoby do kontaktu:
1. Tomasz Szymański- Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, tel. 87 732 61 55,
2. Ewa Galińska – Inspektor, tel. 87 732 62 35, .
 
VII. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzemy zamówienia.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani / Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Ełku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Ełku za pomocą adresu e-mail:
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 i art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Ełku.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta Ełku;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miasta Ełku;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Gminą Miastem Ełk przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Ełku.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Ełku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 
                                                                            Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                            Artur Urbański
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Galińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-14 07:53:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Galińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-14 08:03:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Galińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-03 13:28:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony