ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska.

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-18 15:02:48 przez Magdalena Klimowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno” realizowanego
w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020, Priorytet 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami,
1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
w turystyce na obszarze transgranicznym.
 
Zapytanie ofertowe prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.) oraz na podstawie załącznika nr 5 - Szczegółowe warunki dla polskich beneficjentów dotyczące realizacji zamówień publicznych do Podręcznika Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska z dnia 29.03.2018 r. dla trzeciego naboru.
 
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19 – 300 Ełk
 
II. Przedmiot oferty:
Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w pobliżu wykonywanych robót budowlanych na os. Bogdanowicza w Ełku (budowa wieży widokowej),
o wymiarach: 2900 x 2000 mm, zamontowanej w gruncie na słupkach. Do wykonania tablicy i nadruku użyte zostaną trwałe materiały, odporne na warunki atmosferyczne, o czym Wykonawca będzie musiał zaświadczyć w protokole odbioru.
 
Wzór tablicy w linku file:///C:/Users/e.pachucka/AppData/Local/Temp/Temp1_Interreg_LT-PL_Brand%20book-1.zip/Interreg_LT-PL_Brand%20book_beneficiaries%20version.pdf
 
(Brandbook of Interreg V-A Lithuania-Poland cooperation programme, Interreg Lietuva-Polska_plaque billboard, explanatory plaque_pl)
 
Treść i wygląd tablicy zostanie wstępnie ustalona z Zamawiającym, poprzez przekazanie projektu
w wersji elektronicznej na adres e-mail: .
 
III. Terminy realizacji zamówienia:
Od daty podpisania umowy do dnia 24 stycznia 2020 r.
 
IV. Oferta powinna zawierać:
Koszt wykonania przedmiotu zamówienia (cena brutto).
 
V. Miejsce złożenia oferty:
- Ofertę należy złożyć do dnia 30.12.2019 r. do godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 02 (kancelaria ogólna).
- Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na  wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno”. 
 
VI. Sposób oceny ofert:
1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto. 
2. Informacja o wybranych ofertach zostanie zamieszczona w formie protokołu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie miasta Ełk, następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 
VII. Osoba do kontaktu:
Osoba do kontaktu: Emilia ">'); // --> Pachucka, , 87 73 26 121.
 
VIII. Postanowienia końcowe
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922) niniejszym informuję, iż:
  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia czynności kontrolnych i audytowych.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
 
                                                                                                             Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                      Artur Urbański
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Pachucka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-18 14:56:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Klimowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-18 15:02:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Klimowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-02 09:23:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony