ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania oferty na opracowanie, wykonanie i montaż dwustronnych tablic pamiątkowych dla projektu.: „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I etap”

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-07 10:37:58 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 6 listopada 2019 roku
SR.042.10.2.2017
                                   
 
Zaproszenie do składania oferty na opracowanie, wykonanie i montaż dwustronnych tablic pamiątkowych dla projektu.: „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I etap”
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik do Zarządzenia nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.)
I. Zamawiający
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
II. Przedmiot oferty
1. Opracowanie, wykonanie oraz montaż dwustronnych  tablic pamiątkowych dla projektu pn.: „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I etap”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 1. Rozmiar tablicy: 80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość), dwustronna, wysokość zamontowanych tablic 1,5 m od powierzchni ziemi do dolnej krawędzi tablicy, wysokość całej konstrukcji 2,20 m.
 2. materiał – dibond koloru białego – 3-6 mm, oprawa - rama stalowa koloru białego, nadruk kolorowy  UV, tablice dwustronne wolnostojące na jednym słupku stalowym ocynkowanym okrągłym co najmniej Ø60 mm koloru srebrnego, konstrukcja nośna zabezpieczona materiałem antykorozyjnym.
 3. ilość – 5 szt. Tablice informacyjne o realizacji projektu należy zdemontować i dostarczyć do siedziby Zamawiającego. Miejsca montażu tablic uzgodnione zostaną z Zamawiającym (na terenie miasta Ełku)
 4. Informacje, które powinny zawierać tablice:
 • nazwa beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu,
 • zestaw logo – znaki Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej oraz oficjalne logo promocyjne województwa i barwy Rzeczypospolitej Polskiej
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
e) Tło tablicy w kolorze białym, czcionka z serii Ubuntu.
Do wykonania tablic powinien być zastosowany trwały materiał (co najmniej 5 lat).
Tablice powinny być wykonane zgodnie z ogólnymi zasadami promowania programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu
 
III. Czas realizacji
do 29 listopada 2019 roku.
 
IV. Oferta złożona na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania) powinna zawierać:
Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
 
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 02 (kancelaria ogólna) do 18 listopada b.r. do godz. 16.00 osobiście lub pocztą, liczy się data wpływu do urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: opracowanie, wykonanie oraz montaż dwustronnych tablic pamiątkowych dla projektu „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I etap”.
VI. Sposób oceny ofert:
 1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 4. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
 5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
VII. Osoba do kontaktu.
Anna Wielgat, tel. 087 73 26 131, e-mail:
VIII. Postanowienia końcowe
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922) niniejszym informuję, iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności kontrolnych i audytowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
 
 
                                                                                                                                  ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
                                                                                                                                          Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wielgat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-07 10:35:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Klimowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-07 10:37:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Klimowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-20 10:25:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
101 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony