ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi - przygotowanie, tłumaczenie oraz publikację w krajowych litewskich mediach 3 artykułów (gazeta, magazyn lub strona internetowa) oraz wykonanie zdjęć do tych publikacji, a także opracowanie, wykonanie i zamieszczenie na Facebooku lub Instagramie oferenta 3 banerów informacyjnych, przekierowujących do wskazanych przez Zamawiającego artykułów dotyczących projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020, Priorytet 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym.

Informacja ogłoszona dnia 2019-09-11 09:46:22 przez Magdalena Klimowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi - przygotowanie, tłumaczenie oraz publikację w krajowych litewskich mediach 3 artykułów (gazeta, magazyn lub strona internetowa) oraz wykonanie zdjęć do tych publikacji, a także opracowanie, wykonanie i zamieszczenie na Facebooku lub Instagramie oferenta 3 banerów informacyjnych, przekierowujących do wskazanych przez Zamawiającego artykułów dotyczących projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020, Priorytet 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym.
Zapytanie ofertowe prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.) oraz na podstawie załącznika nr 5 - Szczegółowe warunki dla polskich beneficjentów dotyczące realizacji zamówień publicznych do Podręcznika Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska z dnia 29.03.2018r. dla trzeciego naboru.
 
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19 – 300 Ełk
II. Przedmiot zamówienia:
- Przygotowanie 3 artykułów wraz z tłumaczeniem na język litewski oraz  publikacja tych artykułów (trzech) w krajowych litewskich mediach (gazeta, magazyn lub strona internetowa), a także wykonanie zdjęć do tych artykułów, 3 zdjęcia do każdego artykułu (w sumie 9 zdjęć).
- Każdy artykuł prasowy musi zawierać ok. 3500 – 4500 znaków ze spacjami, 3 zdjęcia oraz materiały informacyjno-promocyjne dot. realizowanego projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno” (w tym logotypy Programu Interreg Litwa-Polska oraz miasta Ełku przekazane przez Zamawiającego, a także odniesienia do stron internetowych). Artykuły w języku polskim (przed tłumaczeniem) oraz następnie w języku litewskim muszą uzyskać pisemną (e-mailową) akceptację Zamawiającego. Wykonawca będzie nanosił korekty tekstu do momentu akceptacji treści.
Zdjęcia wskazane do publikacji w artykułach również muszą uzyskać pisemną (e-mailową) akceptację Zamawiającego. Po każdej publikacji Wykonawca musi wykazać wykonanie usługi poprzez wysłanie linków (w przypadku stron internetowych) lub zdjęć potwierdzających publikację artykułów w gazetach lub magazynach. 
- Przygotowanie i opracowanie 3 banerów informacyjnych, które następnie Wykonawca umieści na profilu na Facebooku lub Instagram swoim lub innym oraz każdorazowo wstawi link przekierowujący na stronę internetową wskazaną przez Zamawiającego, na której znajduje się wybrany artykuł.
- Każdy baner musi być umieszczony w widocznym na Facebooku lub Instagramie oraz musi mieć wymiary minimum 250 x 250 pikseli (lub inne wskazane przez Oferenta z uzasadnieniem zmiany wielkości). Przygotowane bannery przed publikacją muszą uzyskać pisemną (e-mailową) akceptację Zamawiającego. Wykonawca będzie nanosił poprawki w projektach aż do uzyskania ostatecznej akceptacji.  
- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu po dwa wstępne projekty dla każdego banneru (w sumie 6 projektów) oraz przekaże Zamawiającemu miejsca, w których  zostaną udostępnione banery (Facebook, Instagram);
- Zlecenie przygotowania i publikacji artykułów oraz bannerów będzie następować pisemnie (e-mailowo) we wcześniej ustalonym z Zamawiającym terminie.
Dodatkowo:
- Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezbędnych informacji i materiałów do opracowania artykułów. Tematy artykułów zostaną uzgodnione pomiędzy stronami. Wykonawca odpowiada za napisanie artykułów, ich poprawne zredagowanie i opublikowanie. Artykuły (w tym materiały graficzne i zdjęciowe) wydrukowane/opublikowane zostaną w pełnym kolorze.
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami określonymi przez Zamawiającego oraz jest odpowiedzialny za należyte wykonanie Zamówienia.
- Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym.
- Rozliczenie za artykuły i banery nastąpi na podstawie dwóch odrębnych faktur na każdą z usług
(3 artykuły, 3 banery). Faktury zostaną wystawione po realizacji ostatnich zleceń, na podstawie pisemnego potwierdzenia wykonania usług i zostaną opłacone na podstawie poprawnie wystawionych faktur w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia faktur do siedziby Zamawiającego.
III. Termin świadczenia usługi:
- 1 artykuł, 2 banery w 2019 r.
- 2 artykuły, 1 baner w 2020 r.
IV. Sposób wyboru oferty
  1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
  2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
  4. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. Następnie zostanie podpisana umowa z Wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
  5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie
V. Termin, miejsce oraz sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć do 20 września 2019 r. do godziny 15:30, osobiście lub drogą pocztową
(w zamkniętej kopercie) w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem „Oferta – 3 artykuły oraz 3 banery w ramach projektu „Transgraniczny obszar turystyczny
w mieście Ełk i Kowno” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020
(LT-PL-3R-234).
Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym podpisana czytelnie przez Oferenta.
W ofercie zostaną wyszczególnione koszty realizacji zamówienia z podziałem na wykonanie
3 artykułów w litewskich mediach oraz wykonanie 3 banerów informacyjnych.
VI. Osoba do kontaktu
Iga Arciszewska, 87 732 61 23,
Emilia Pachucka, 87 732 61 21,
 
VII. Postanowienia końcowe
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922) niniejszym informuję, iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Warmińsko-Mazurskim urzędzie Wojewódzkim i IŻ Programem czynności kontrolnych i audytowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
 
                                                                                                                                             Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                       Artur Urbański
 

Załączniki

Pobierz dane XML Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi - przygotowanie, tłumaczenie oraz publikację w krajowych litewskich mediach 3 artykułów (gazeta, magazyn lub strona internetowa) oraz wykonanie zdjęć do tych publikacji, a także opracowanie, wykonanie i zamieszczenie na Facebooku lub Instagramie oferenta 3 banerów informacyjnych, przekierowujących do wskazanych przez Zamawiającego artykułów dotyczących projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020, Priorytet 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym. Drukuj informację Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi - przygotowanie, tłumaczenie oraz publikację w krajowych litewskich mediach 3 artykułów (gazeta, magazyn lub strona internetowa) oraz wykonanie zdjęć do tych publikacji, a także opracowanie, wykonanie i zamieszczenie na Facebooku lub Instagramie oferenta 3 banerów informacyjnych, przekierowujących do wskazanych przez Zamawiającego artykułów dotyczących projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020, Priorytet 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-09-11
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Pachucka Data wprowadzenia do BIP 2019-09-11 09:46:06
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2019-09-11 09:46:22
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2019-09-11 09:49:48
Artykuł był wyświetlony: 53 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu