ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi transportu 10 osób (5 osób na międzynarodowe targi turystyczne w Wilnie, 24-27.01.2019 r., ADVENTUR 2019 r. oraz 5 osób na międzynarodowe targi turystyczne w Poznaniu, 31.01.-3.02.2019 r., TOUR SALON w ramach projektu pn. „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski” z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Informacja ogłoszona dnia 2018-11-29 08:19:17 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Ełk, 28 listopada 2018 r.
SR.042.2.10.2018.EP
 
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi transportu 10 osób (5 osób na międzynarodowe targi turystyczne w Wilnie, 24-27.01.2019 r., ADVENTUR 2019 r. oraz  5 osób na międzynarodowe targi turystyczne w Poznaniu, 31.01.-3.02.2019 r., TOUR SALON w ramach projektu pn. „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski” z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie załącznika nr 5 - Szczegółowe warunki dla polskich beneficjentów dotyczące realizacji zamówień publicznych do Podręcznika Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska z dnia 10 marca 2017 r. dla drugiego naboru oraz Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.).
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19 – 300 Ełk
II. Przedmiot oferty:
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę transportu 10 osób (5 osób na międzynarodowe targi turystyczne w Wilnie, 24-27.01.2019 r., ADVENTUR 2019 r. oraz  5 osób na międzynarodowe targi turystyczne w Poznaniu, 31.01.-3.02.2019 r., TOUR SALON w 2019 roku.
  • Targi krajowe: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Tour Salon 2019, 31.01.-3.02.2019 r.
Przewidywana trasa transportu w kraju:
- 31.01.2019 - wyjazd 5 osób z siedziby Zamawiającego, Urząd Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, ok. godz. 12:00  na miejsce zakwaterowania: Hotel DeSilva Premium Poznań, ul. Piekary 5, 61-823 Poznań.
- 1.02.2019 -3.02.2019 - przewóz 5 osób z hotelu na miejsce targów krajowych tj. Międzynarodowe Targi Poznańskie, Tour Salon 2019, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska,  ok. godziny 8:30 oraz odebranie w godzinach wieczornych 5 osób ok. godz. 19:00-20:00 i dowóz do hotelu DeSilva Premium Poznań, ul. Piekary 5, 61-823 Poznań po zakończeniu danego dnia targowego.
- 3.02.2019 – wyjazd z Poznania do Ełku po zakończeniu targów ok godz. 17:00.
- Użyty środek transportu musi być do dyspozycji uczestników targów przez cały okres trwania targów, w tym dowóz osób na obiady do hotelu w godzinach ustalonych z Zamawiającym.
- Transport na terenie Poznania i okolicy w dniach 31.01.- 3.02.2019 r. o łącznej liczbie kilometrów do ok. 150 km.
- Wykonawca zapewni możliwość przewozu materiałów promocyjnych (tj. wydawnictw, folderów i broszur promocyjnych, gadżetów reklamowych, książek). Waga ładunku z uwagi na rodzaj ładunku zadeklarowanego do przewozu tj. materiały promocyjne nie powinna przekroczyć 350 kg.
- Zapewnienie możliwości przewozu bagażu w tym samym środku transportu. Bagaż składa się z  maksymalnie 2 walizek na osobę oraz z bagażu podręcznego.
 
- Miejsce załadunku materiałów promocyjnych: ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.
- Miejsce rozładunku materiałów promocyjnych: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Tour Salon 2019, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska.
  • Targi zagraniczne: ADVENTUR 2019, Wilno, 24-27.01.2019 r.:
- Przewidywana trasa transportu w kraju z siedziby Zamawiającego, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk na miejsce ww. targów zagranicznych tj.  JSC Lithuanian Exhibition And Congress Centre LITEXPO, Address: Laisves ave. 5, LT- 04215 Vilnius.
- 24.01.2019 wyjazd 5 osób z siedziby Zamawiającego, Urząd Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, ok. godz. 13:00 na miejsce zakwaterowania Hotel ibis Styles Vilnius, Minsko pl.14, LT-02121, Vilnius, Lietuva.
- 25.01.2019 -27.01.2019 przewóz 5 osób z hotelu na miejsce targów krajowych tj. JSC Lithuanian Exhibition And Congress Centre LITEXPO, Address: Laisves ave. 5, LT- 04215 Vilnius.  ok. godziny 8:30 oraz odebranie w godzinach wieczornych 5 osób ok. godz. 19:00-20:00 i dowóz do hotelu ibis Styles Vilnius , Minsko pl.14, LT-02121, Vilnius, Lietuva po zakończeniu danego dnia targowego.
- 27.01.2019 – wyjazd z Wilna do Ełku ok godz. 17:00.
- Użyty środek transportu musi być do dyspozycji uczestników targów przez cały okres trwania targów, w tym dowóz osób na obiady do hotelu w godzinach ustalonych z Zamawiającym.
- Transport na terenie Wilna i okolicy w dniach 24.01.-27.01.2019 r. o łącznej liczbie kilometrów do ok. 150 km.
- Wykonawca zapewni możliwość przewozu materiałów promocyjnych (tj. wydawnictw, folderów i broszur promocyjnych, gadżetów reklamowych, książek). Waga ładunku z uwagi na rodzaj ładunku zadeklarowanego do przewozu tj. materiały promocyjne nie powinna przekroczyć 350 kg.
- Zapewnienie możliwości przewozu bagażu w tym samym środku transportu. Bagaż składa się z  maksymalnie 2 walizek na osobę oraz z bagażu podręcznego.
 
- Miejsce załadunku materiałów promocyjnych: ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.
- Miejsce rozładunku: JSC Lithuanian Exhibition And Congress Centre LITEXPO, Address: Laisves ave. 5, LT- 04215 Vilnius.
2. Wymagania dotyczące środka transportu:
a) sprawny technicznie środek transportu do wykonywania usługi, spełniający wymagania opisane w zapytaniu, wymagania techniczne określone przepisami prawa, posiadający aktualne ubezpieczenie OC i NW,
c) wyposażenie: klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej,
d) osoby przewożone będą pojazdem przystosowanym do ich przewożenia, na miejscach siedzących i tylko takie miejsca mogą być uznane za spełniające warunki (nie przewiduje się przewozu na stojąco),
e) w przypadku awarii środka transportu w trakcie przejazdu lub wystąpienia innych zdarzeń uniemożliwiających kontynuację przewozu dotychczasowym pojazdem, Wykonawca ma obowiązek podstawić niezwłocznie, na własny koszt, pojazd zastępczy o takich samych parametrach technicznych i wyposażeniu,
f) wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdu, w tym również dodatkowych kosztów związanych z awarią pojazdu.
g) kierowca zapewni trafny i samodzielny dojazd.
3. Wymagania dotyczące kierowcy: Wykonawca w każdym przypadku zobligowany jest do posiadania wszystkich koniecznych licencji i zezwoleń potrzebnych do wykonywania transportu drogowego osób w kraju i zagranicą oraz zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanego, doświadczonego kierowcy/ kierowców z wysoką kulturą osobistą.
4. Wykonawca musi zapewnić przewożonym osobom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, w szczególności: utrzymanie w czystości i porządku pojazdu, sprawną klimatyzację, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i BHP,
5. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością Wykonawcy,
6. Zamawiający nie zapewnia kierowcy wyżywienia i noclegu.
8. W cenę przejazdu wliczone będą: koszty pracy kierowców, parkingi, ewentualne koszty delegacji, wyżywienia, noclegów.
4) Środek transportu: autobus/autokar/bus.
 
III. Terminy świadczenia usługi transportowej:
- 24.01.2019 -27.01.2019 r. Wilno, Litwa.
- 31.01.2019-3.02.2019 r., Poznań, Polska.
IV. Oferta powinna zawierać:
Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do 7 grudnia 2018 r., do godziny 15:30 osobiście (w zamkniętej kopercie) lub drogą pocztową w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usługi transportu 10 osób na międzynarodowe targi turystyczne w Poznaniu i Wilnie w ramach projektu pn. „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski” z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska”.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
VI. Sposób oceny ofert:
1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
2. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta.
3. Następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
4. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
VII. Osoba do kontaktu:
Osoba do kontaktu: Emilia Pachucka, tel. 87 732 61 21,  
                                                                                                                                                                      Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                                   Artur Urbański
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Pachucka Data wytworzenia informacji: 2018-11-29
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Pachucka Data wprowadzenia do BIP 2018-11-29 08:11:13
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-29 08:19:17
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2018-12-11 09:04:19
Artykuł był wyświetlony: 100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu