ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania oferty na opracowanie, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych dla projektu.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei” - AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA NR 1

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-08-09 15:14:46 Informacja ogłoszona dnia 2018-08-09 15:16:52 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 9 sierpnia 2018 roku
SR.042.9.2.2017
                                  
 
Zaproszenie do składania oferty na opracowanie, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych
dla projektu.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei”
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579  póżn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik do Zarządzenia nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.)
I. Zamawiający
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
II. Przedmiot oferty
1. Opracowanie, wykonanie oraz montaż tablic pamiątkowych dla projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 1. Rozmiar tablicy: 80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość), wysokość zamontowanych tablic 1,5 m od powierzchni ziemi do dolnej krawędzi tablicy, wysokość całej konstrukcji 2,20 m.
 2. materiał – dibond koloru białego – 3-6 mm, oprawa - rama stalowa koloru białego, nadruk kolorowy bezpośredni UV, tablice wolnostojące na jednym słupku stalowym ocynkowanym okrągłym co najmniej Ø60 mm koloru białego lub srebrnego, konstrukcja nośna zabezpieczona materiałem antykorozyjnym.
 3. ilość – 2 szt. Tablicę informacyjną o realizacji projektu należy zdemontować i dostarczyć do siedziby Zamawiającego. Miejsca montażu tablic uzgodnione zostanie z Zamawiającym (na terenie EKW w Ełku)
 4. Informacje, które powinny zawierać tablice:
 • nazwa beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu,
 • zestaw logo – znaki Funduszy Europejskich  i Unii Europejskiej oraz oficjalne logo promocyjne województwa oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
e) Tło tablicy w kolorze białym, czcionka z serii Ubuntu.
Do wykonania tablic powinien być zastosowany trwały materiał (co najmniej 5 lat).
Tablice pamiątkowe powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury, które dostępne są na stronie https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu
W tym przypadku proszę zapoznać się z zasadami dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r.
III. Czas realizacji
do 12 września 2018 roku.
 
IV. Oferta złożona na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania) powinna zawierać:
Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
 
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 02 (kancelaria ogólna) do 17 sierpnia b.r. do godz. 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: opracowanie, wykonanie oraz montaż tablic pamiątkowych dla projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei”.
VI. Sposób oceny ofert:
 1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 4. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
 5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
VII. Osoba do kontaktu.
Anna Wielgat, tel. 087 73 26 131, e-mail:
VIII. Postanowienia końcowe
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922) niniejszym informuję, iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności kontrolnych i audytowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
 
 
                                                                                                                                                                              PREZYDENT MIASTA
                                                                                                                                                                              Tomasz Andrukiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: A. Wielgat Data wytworzenia informacji: 2018-08-09 15:06:00
Osoba, która odpowiada za treść: A.Wielgat Data wprowadzenia do BIP 2018-08-09 15:14:46
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-09 15:16:52
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-20 16:05:41
Artykuł był wyświetlony: 158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu