ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania oferty na opracowanie, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla projektu.: „Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji w Ełku – etap II”

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-08-08 15:20:53 Informacja ogłoszona dnia 2018-08-08 15:23:15 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 8 sierpnia 2018 roku
SR.042.12.2.2017
                                  
 
Zaproszenie do składania oferty na opracowanie, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej
dla projektu.: „Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju
turystyki i rekreacji w Ełku – etap II”
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579  póżn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik do Zarządzenia nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.)
I. Zamawiający
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
II. Przedmiot oferty
1. Opracowanie, wykonanie oraz montaż tablicy pamiątkowej dla projektu pn.: „Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji w Ełku – etap II”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 1. Rozmiar tablicy: 80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość), wysokość zamontowanej tablicy 1,5 m od powierzchni ziemi do dolnej krawędzi tablicy, wysokość całej konstrukcji 2,30 m;
 2. materiał – dibond koloru białego – 3-6 mm, oprawa - rama stalowa koloru białego, nadruk kolorowy bezpośredni UV, tablica wolnostojąca na jednym słupku stalowym ocynkowanym okrągłym co najmniej Ø60 mm koloru białego lub srebrnego, konstrukcja nośna zabezpieczona materiałem antykorozyjnym;
 3. ilość – 1 szt. Tablicę informacyjną o realizacji projektu należy zdemontować i dostarczyć do siedziby Zamawiającego. Miejsce montażu tablicy uzgodnione zostanie z Zamawiającym (na terenie cypla na osiedlu Jeziorna w Ełku)
 4. Informacje, które powinna zawierać tablica:
 • nazwa beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu,
 • zestaw logo – znaki Funduszy Europejskich  i Unii Europejskiej oraz oficjalne logo promocyjne województwa oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
e) Tło tablicy w kolorze białym, czcionka z serii Ubuntu.
Do wykonania tablicy powinien być zastosowany trwały materiał (co najmniej 5 lat).
Tablica pamiątkowa powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury, które dostępne są na stronie https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu
 
III. Czas realizacji
do 27 sierpnia 2018 roku.
 
IV. Oferta złożona na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania) powinna zawierać:
Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
 
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 02 (kancelaria ogólna) do 17 sierpnia b.r. do godz. 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: opracowanie, wykonanie oraz montaż tablicy pamiątkowej dla projektu „Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji w Ełku – etap II”.
VI. Sposób oceny ofert:
 1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 4. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
 5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
VII. Osoba do kontaktu.
Anna Wielgat, tel. 087 73 26 131, e-mail:
VIII. Postanowienia końcowe
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922) niniejszym informuję, iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności kontrolnych i audytowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
 
 
 
                                                                                                                                                                                              PREZYDENT MIASTA
                                                                                                                                                                                              Tomasz Andrukiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: A. Wielgat Data wytworzenia informacji: 2018-08-08 15:18:00
Osoba, która odpowiada za treść: A.Wielgat Data wprowadzenia do BIP 2018-08-08 15:20:53
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-08 15:23:15
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-20 16:01:07
Artykuł był wyświetlony: 131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu