ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-16 15:44:38 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-16 16:03:28 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

            Ełk, 16 lipca 2018 r.
 
SR.041.16.13.2017
 
Zapraszam do złożenia ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie
okresu trwałości dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013.
 
 
Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – przyjętym Zarządzeniem Nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.
 
1. Przedmiot zamówienia:
1.1. Audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości dla projektu zrealizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”
1.2. Szczegółowy zakres audytu określają „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1.3. Krótka charakterystyka projektów.
  1. „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”
Umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 została zawarta pomiędzy Gminą Miasto Ełk, a Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 29 marca 2012 r.
Wartość projektu zgodnie z aneksem nr UDA-RPWM.07.01-28-001/11-05 z dnia 20 stycznia 2014 r.: 4 060 043,49 zł
Wydatki kwalifikowane: 4 049 401,53 zł w tym:
- środki EFRR: 3 441 991,29 zł,
- wkład własny Beneficjenta: 607 410,24 zł.
Projekt polegał na:
- podłączeniu kanalizacja i światłowodem, maksymalnie wykorzystując powstałą w ramach projektu „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku” kanalizacje teletechniczną, światłowodową jednostek miejskich oraz jednostek powiatowych;
- połączeniu drogą radiową dwóch jednostek powiatowych.
Realizacja projektu:
rozpoczęcie – 15 lutego 2012 r.,
zakończenie rzeczowe – 30 września 2013 r.,
zakończenie finansowe zgodnie z ostatnim aneksem do umowy o dofinansowanie – października 2013 r.
W projekcie złożonych było 5 wniosków o płatność (jeden sprawozdawczy) obejmujących ok. 29 faktur.
Na projekcie przeprowadzono audyt zewnętrzny (23.08.2013 r.). W 2014 r. przeprowadzona została kontrola NIK na projektach dotyczących budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowej.
 
1.4. Termin realizacji zamówienia: od 10 sierpnia 2018 r. do 31 października 2018 r.
2. Warunki udziału w postępowaniu.
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które:
a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
b) nie byli karani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) są uprawnione do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym(Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) lub posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) lub w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego,
d) posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych, związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych, w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego,
e) spełniają określony w „Wytycznych dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r. wymóg bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta,
f) nie są tożsame z podmiotami przeprowadzającymi audyt zewnętrzny po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości projektów:
  • „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”
2.2. W celu potwierdzenia spełniania określonych w pkt. 2.1 warunków udziału w postępowaniu wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) wykaz wykonanych audytów obejmujących badanie prawidłowości wykorzystania środków publicznych przy realizacji projektów infrastrukturalnych zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami dot. ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,
e) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób wskazanych w w/w wykazie,
f) oświadczenie podmiotu składającego ofertę oraz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu dot. bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta zgodnie z formularzami stanowiącymi załącznik nr 5a i 5b do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
2.3. Wymagane dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu podmiotu składającego ofertę.
 
3. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
3.1. Pisemną ofertę należy sporządzić w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
3.2. Osoby wskazane do przeprowadzenia audytu oraz oferent będący osobą fizyczną zobowiązane są do zapoznania się i podpisania klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Ełku, którą należy dołączyć do oferty (załącznik nr 6).
3.3. Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3.5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
3.6. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę udzielającą pełnomocnictwa lub osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
3.7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku (ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, pok. 02 - kancelaria ogólna) w terminie do 31 lipca 2018 r. do godz. 15.30.
3.8. Ofertę należy złożyć w zamkniętym i nieprzeźroczystym opakowaniu zaadresowanym z dopiskiem: „Oferta – audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości. Wydział Strategii i Rozwoju”
4. Informacje dodatkowe:
4.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku (ul. Piłsudskiego 6, 19-300 Ełk, pok. 103) dnia 1 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00.
4.2. Umowa zostanie zawarta z podmiotem, który będzie spełniał wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a także złoży prawidłową pod kątem formalno-prawnym i najkorzystniejszą cenowo ofertę na przeprowadzenie audytu na poszczególny projekt.
4.3. Niniejsze postępowanie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) jest prowadzone bez zastosowania przepisów cytowanej ustawy.
4.4. Osoby do kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości dot. niniejszego postępowania:
Renata Samełko, e-mail: , tel.: 87 73 26 115 – do 20 lipca 2018 r.
Dariusz Gienieczko, e-mail: , tel.: 87 73 26 116 – od 23 lipca 2018 r.
 
                                                                                                                                  PREZYDENT MIASTA
                                                                                                                                  Tomasz Andrukiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: A. Wielgat Data wytworzenia informacji: 2018-07-16 15:37:00
Osoba, która odpowiada za treść: A.Wielgat Data wprowadzenia do BIP 2018-07-16 15:44:38
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2018-07-16 16:03:28
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2018-08-06 13:14:21
Artykuł był wyświetlony: 242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu