ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji opiekunów (3 opiekunów) podczas 5 dniowego obozu „Zielonej Szkoły” dla 60 uczestników z 6 opiekunami z Polski i Litwy w ramach projektu pn. „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-12 09:21:55 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-12 09:24:20 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ełk, 12 czerwca 2018 r.
 
SR.042.1.2018
 
 
Zapytanie ofertowe
dotyczące pełnienia funkcji opiekunów (3 opiekunów) podczas 5 dniowego obozu „Zielonej Szkoły” dla 60 uczestników z 6 opiekunami z Polski i Litwy w ramach projektu pn. „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie załącznika nr 5 - Szczegółowe warunki dla polskich beneficjentów dotyczące realizacji zamówień publicznych do Podręcznika Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska z dnia 10 marca 2017 r. dla drugiego naboru oraz Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.). 
 
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
II. Przedmiot oferty:
Pełnienie funkcji  opiekuna podczas 5 dniowego obozu „Zielonej Szkoły” dla 60 uczestników, którzy będą pod opieką 6 opiekunów - 3 z Polski i 3 z Litwy w ramach projektu pn. „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.
 
Obowiązki opiekunów podczas wyjazdu:
1. Opieka nad młodzieżą uczestniczącą w wyjeździe;
2. Sprawdzanie stanu liczebnego uczestników przed wyruszeniem i powrotem z każdego miejsca pobytu;
3. Zwracanie uwagi na stosowne zachowanie się uczestników oraz przestrzegania regulaminów zwiedzanych obiektów;
4. Współdziałanie w realizacji programu i harmonogramu „Zielonej Szkoły”;
5. Organizacja zajęć integracyjnych językowych, sportowych, tanecznych, programów animacyjnych itp.
6. Informowanie młodzieży podczas wyjazdu o współfinansowaniu projektu ze środków z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.
Wymagania dotyczące opiekuna:
  • wykształcenie pedagogiczne,
  • doświadczenie w pracy z dziećmi,
  • osoba niekarana,
  • dobra znajomość języka angielskiego (certyfikaty/referencje/dyplomy),
  • osoba musi posiadać zaświadczenie o kursie „Wychowawca kolonijny – wychowawca wypoczynku”,
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie podczas 5 dniowego obozu „Zielonej Szkoły” dla 60 uczestników z 6 opiekunami z Polski i Litwy w ramach projektu pn. „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.
Zamawiający zapewnia transport w miejsce „Zielonej Szkoły.
III. Termin i miejsce wykonania usługi:
Termin: 1-5 lipca 2018 r.
Miejsce wykonania przedmiotu umowy: O dokładnej godzinie rozpoczęcia i miejscu realizacji zadania Zamawiający będzie informował nie później niż na 5 dni przed przedsięwzięciem. Miejsce „Zielonej Szkoły” będzie znajdowało się poza granicami miasta Ełk, w promieniu do 40 km od Ełku.
IV. Oferta powinna zawierać:
Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do 19 czerwca 2018 r., do godziny 15:30 osobiście (w zamkniętej kopercie) lub drogą pocztową w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem Oferta na pełnienie funkcji opiekuna podczas 5 dniowego obozu „Zielonej Szkoły” dla 60 uczestników z 6 opiekunami z Polski i Litwy w ramach projektu pn. „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.
VI. Sposób oceny ofert:
1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto ogółem. 
2. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta.
3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania treści ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
VII. Osoba do kontaktu:
Emilia Pachucka, tel. 87 73 26 121, e-mail:
VIII. Załączniki
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy;
Załącznik nr 3 -  Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji projektu ze środków Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.
 
                                                                                                                                                        Zastepca Prezydenta Miasta Ełku
                                                                                                                                                                   Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Emilia Pachucka Data wytworzenia informacji: 2018-06-12 09:19:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Pachucka Data wprowadzenia do BIP 2018-06-12 09:21:55
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-12 09:24:20
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2018-06-26 10:04:08
Artykuł był wyświetlony: 217 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu