ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi - prowadzenie warsztatu na temat: „AKTYWNE METODY NAUCZANIA” w dniu 24 maja br. podczas 2-dniowego szkolenia (23-24.05.2018) dla 40 nauczycieli i pracowników socjalnych z Ełku i Alytusa w ramach projektu "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa", współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa - Polska.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-07 15:06:52 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-07 15:09:50 przez Ilona Sondej, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 8 maja 2018 r.
 
SR.042.1.7.2018.EP
 
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi - prowadzenie warsztatu na temat: „AKTYWNE METODY NAUCZANIA” w dniu 24 maja br. podczas 2-dniowego szkolenia (23-24.05.2018) dla 40 nauczycieli i pracowników socjalnych z Ełku i Alytusa w ramach projektu "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa", współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa - Polska.
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie załącznika nr 5 - Szczegółowe warunki dla polskich beneficjentów dotyczące realizacji zamówień publicznych do Podręcznika Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska z dnia 10 marca 2017 r. dla drugiego naboru.
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
 
II. PRZEDMIOT OFERT:
Prowadzenie warsztatu na temat „AKTYWNE METODY NAUCZANIA” w dniu 24 maja br. podczas 2-dniowego szkolenia (23-24.05.2018) dla 40 nauczycieli i pracowników socjalnych z Ełku i Alytusa w ramach projektu "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa", współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa - Polska.
 
1. Wykonawca poprowadzi warsztat na temat „AKTYWNE METODY NAUCZANIA” w dniu 24 maja br. podczas 2-dniowego szkolenia (23-24.05.2018) dla 40 nauczycieli i pracowników socjalnych z Ełku i Alytusa w ramach projektu "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa", współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa - Polska.
2. Miejsce wykonywania usługi: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki, ul. Hieronima i Jana Małeckich 1, 19-300 Ełk
3. Wykonawca przedstawi cenę ofertową za wykład uwzględniający koszty z przygotowaniem wykładu trwającego 60 min i jego prezentacji multimedialnej.
W szczególnych okolicznościach czas pracy może się przedłużyć ze względu na faktyczny czas trwania spotkania, wykraczający poza pierwotne szacunki określone w zleceniu. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania usługi aż do zakończenia warsztatu.
4. Godziny Zamawiający ustali z Wykonawcą bezpośrednio przed realizacją usługi;
5. Współpraca z Zamawiającym w zakresie merytorycznego przygotowania wykładu
6. Wykonawca powinien posiadać:
- Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach pedagogika lub psychologia lub resocjalizacja lub socjologia lub socjoterapia.
- Min. 20 h doświadczenia w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, wykładów itp.
- Sposób potwierdzenia wymaganej liczby godzin potwierdzenie: zaświadczenie, referencje, w przypadku działalności gospodarczej: faktura, rachunek.
 
 
III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
24 maja 2018 r.
 
IV. DODATKOWE WARUNKI:
1. Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
2. Łączne zaangażowanie  zawodowe  Wykonawcy  w  realizację  wszystkich  projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w
tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin
miesięcznie.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4.  Powyższe  warunki  udziału  w  postępowaniu  będą  weryfikowane  na  podstawie oświadczenia Oferenta stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. W przypadku zaangażowania innej osoby do projektu Wykonawca zobowiązany jest zweryfikowania i zapewnienia, że wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach spełniają wszystkie warunki kwalifikowalności, o których mowa w cz. IV.
 
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do 16 maja 2018 r., do godziny 15:30 osobiście (w zamkniętej kopercie) lub drogą pocztową w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem „Oferta na świadczenie usługi - prowadzenie wykładu na temat: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” podczas 2-dniowego szkolenia dla 40 nauczycieli i pracowników socjalnych z Ełku i Alytusa w dniu 24 maja br.  w ramach projektu "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa", współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa - Polska.
 
VI. Sposób oceny ofert:
1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto ogółem. 
2. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta.
3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania treści ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
VII. Osoba do kontaktu:
Emilia Pachucka, tel. 87 73 26 121, e-mail:
 
 
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
4. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego (dotyczy Wykonawców będących osobami fizycznymi).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Emilia Pachucka Data wytworzenia informacji: 2018-05-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Pachucka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-07 15:06:52
Wprowadził informację do BIP: Ilona Sondej Data udostępnienia informacji: 2018-05-07 15:09:50
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 08:36:58
Artykuł był wyświetlony: 150 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu