ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przewozu 46 osób do Kowna (Litwa) na festiwal kultur w ramach projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miasta Ełku i Kowna" realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-28 13:39:18 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-28 13:48:33 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, dnia 28 lutego 2018 r.
 
SR. 042.6.2017
 
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przewozu 46 osób do Kowna (Litwa) na festiwal kultur w ramach projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miasta Ełku i Kowna" realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.) oraz szczegółowymi warunkami polskich beneficjentów dotyczącymi realizacji zamówień publicznych, stanowiącymi załącznik nr 5 do Podręcznika Programu Interreg V-A Litwa – Polska z dnia 1 marca 2016 r. dla pierwszego naboru
 
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19 – 300 Ełk
 
II. Przedmiot oferty:
Świadczenie usługi przewozu 46 osób na trasie Ełk – Kowno (Litwa) – Ełk na festiwal kultur w ramach projektu Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miasta Ełku i Kowna" realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, według poniższej specyfikacji:
1. Informacje dotyczące terminu realizacji usługi:
a) wyjazd z Ełku 18 maja 2018 r. planowany jest ok godz. 13.00, miejsce ustalone zostanie
w terminie późniejszym,
b) wyjazd z Kowna 20 maja 2018 r. ok godz. 10.00 czasu lokalnego, miejsce ustalone zostanie w terminie późniejszym,
c) transport na terenie Kowna i okolicy w dniach 18, 19, 20 maja 2018 r. o łącznej liczbie kilometrów do ok. 100 km.
2. Wymagania dotyczące środka transportu:
a) sprawny technicznie środek transportu do wykonywania usługi, spełniający wymagania opisane w zapytaniu, wymagania techniczne określone przepisami prawa, posiadający aktualne ubezpieczenie OC i NW,
b) liczba miejsc siedzących: min. 46 (w jednym środku transportu),
c) wyposażenie: klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej,
d) osoby przewożone będą pojazdem przystosowanym do ich przewożenia, na miejscach siedzących i tylko takie miejsca mogą być uznane za spełniające warunki (nie przewiduje się przewozu na stojąco),
e) w przypadku awarii środka transportu w trakcie przejazdu lub wystąpienia innych zdarzeń uniemożliwiających kontynuację przewozu dotychczasowym pojazdem, Wykonawca ma obowiązek podstawić niezwłocznie, na własny koszt, pojazd zastępczy o takich samych parametrach technicznych i wyposażeniu,
f) wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdu, w tym również dodatkowych kosztów związanych z awarią pojazdu.
3. Wymagania dotyczące kierowcy: wykwalifikowany kierowca, posiadający stosowne uprawnienia oraz spełniający wymagania określone w przepisach Prawo o ruchu drogowym.
4. Wykonawca musi zapewnić przewożonym osobom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, w szczególności: utrzymanie w czystości i porządku pojazdu, sprawną klimatyzację, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i BHP,
5. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością Wykonawcy,
6. Zamawiający nie zapewnia kierowcy wyżywienia i noclegu.
 
III. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający licencję na międzynarodowy przewóz osób. Kserokopia tego dokumentu, poświadczona za zgodność z oryginałem, powinna być dołączona do formularza ofertowego.
 
IV. Terminy świadczenia usługi:
18-20 maja 2018 r.
 
IV. Sposób wyboru oferty
Kryterium wyboru – najniższa cena brutto. 
Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta. Następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
V. Termin, miejsce oraz sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć do 9 marca do godziny 15:30, osobiście lub drogą pocztową (w zamkniętej kopercie) w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem „Oferta – transport 46 osób do Kowna (SR.042.6.2017)”).
Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym podpisana czytelnie przez Oferenta.
 
VI. Osoba do kontaktu
Magdalena Klimowicz, tel.: 87 73 26 144 e-mail:
 
VII. Załączniki
Formularz ofertowy.
 
Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Ełku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: M.Klimowicz Data wytworzenia informacji: 2018-02-28 12:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: M.Klimowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-02-28 13:39:18
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-28 13:48:33
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 09:37:43
Artykuł był wyświetlony: 353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu