ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług eksperckich w zakresie Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 w ramach instrumentu ZIT bis Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-01 12:52:34 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-01 12:58:40 przez Ilona Sondej, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 1 grudnia 2017 r.
 
BZIT.042.8.2017
 
Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usług eksperckich w zakresie Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 w ramach instrumentu ZIT bis Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 
Rozeznanie rynku
Zgodnie z art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z poz. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik do Zarządzenia nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.).
 
I. Zamawiający
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.
 
II. Przedmiot oferty
  1. Przedmiotem oferty jest świadczenie usług eksperckich w zakresie Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 w ramach instrumentu ZIT” (bis) Ełku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM).
  2. Zadaniem eksperta będzie udział w ocenie wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dla projektów, które będą zgłaszane do dofinansowania w ramach instrumentu ZIT” (bis) Ełku RPO WiM. Oceniana będzie zgodność planowanego projektu ze Strategią. Opis procedury wydawania rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk, w tym zadania eksperta i karta oceny wniosku, stanowi załącznik nr 3.
  3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
  4. Terminy świadczenia usług będą uzależnione od terminów naborów wniosków o dofinansowanie w ramach instrumentu ZIT” (bis) Ełku w ramach RPO WIM w 2018 roku oraz liczby złożonych przez beneficjentów wniosków. Zamawiający nie gwarantuje świadczenia usługi w każdym miesiącu realizacji umowy.
  5. Wynagrodzenie eksperta będzie wypłacane za każdy dzień świadczenia usług. Przez jeden dzień świadczenia usług eksperckich rozumie się ocenę do 4 wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku. Dzień świadczenia usług eksperckich nie powinien przekroczyć 8 godzin.
  6. Przy określaniu stawki dziennej należy uwzględnić przepisy dot. minimalnej stawki godzinowej wprowadzonej ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265).
  7. Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi po zakończeniu oceny wniosków w ramach danego naboru prowadzonego przez Związek ZIT MOF Ełku, na podstawie arkusza rozliczeniowego przepracowanego czasu, protokołu zdawczo–odbiorczego oraz rachunku stanowiącego podstawę do wypłacenia wynagrodzenia.
 
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
  1. Wykonawcą usługi może być osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe;
b) korzysta z pełni praw publicznych;
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
d) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne  przestępstwo skarbowe;
e) nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Urzędu Miasta Ełku i miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Gminy Ełk i gminnych  jednostek organizacyjnych, Starostwa Powiatowego w Ełku i powiatowych jednostek organizacyjnych;
f) nie jest członkiem ani zastępcą w Komitecie Sterującym Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku;
g) wykazuje się bardzo dobrą znajomością Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025,
h) wykazuje się znajomością innych dokumentów strategicznych na poziomie Miasta Ełk, Gminy Ełk i Powiatu Ełckiego,
i) posiada wiedzę lub doświadczenie zawodowe w zakresie opracowywania/wdrażania/ monitorowania lub ewaluacji dokumentów strategicznych bądź projektów/programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Wraz z ofertą należy przedłożyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych os. świadczącej usługi eksperckie oraz podpisane oświadczenia, stanowiące załącznik nr 2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia oraz przeprowadzić rozmowy weryfikujące znajomość dokumentów strategicznych wymienionych w lit. g-h.
 
IV. Sposób i miejsce złożenia oferty
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1 – formularz ofertowy). Do oferty należy dołączyć załącznik nr 2. Załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę i/lub osobę świadczącą usługę ekspercką.
Zamawiający dopuszcza możliwość, w terminie przez siebie ustalonym, jednorazowego uzupełnienia braków formalnych poprzez dostarczenie przez kandydata na eksperta brakujących dokumentów, sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, uzupełnienia podpisów.
Ofertę należy złożyć do dnia 22 grudnia 2018 r. mailowo na adres (wraz ze skanem dokumentów) bądź osobiście lub drogą pocztową w Urzędzie Miasta Ełku ul. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk, z dopiskiem „Oferta -  usługa ekspercka w zakresie Strategii ZIT”. 
Liczy się data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 
VII. Sposób oceny ofert
1. Kryterium wyboru – najniższa całkowita kwota świadczenia usług eksperckich brutto. 
2. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana drogą elektroniczną na adres wskazany
w formularzu ofertowym, następnie zostanie podpisana umowa z Wykonawcą. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
4. Od decyzji Gminy Miasta Ełk nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
VIII. Osoby do kontaktu
Urząd Miasta Ełku - Biuro Związku ZIT MOF Ełk
Andrzej Lemieszonek, tel.: 87 73 26 240, e-mail: 
Ilona Sondej, tel. 87 73 26 184, .

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: I.Sondej Data wytworzenia informacji: 2017-12-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: I.Sondej Data wprowadzenia do BIP 2017-12-01 12:52:34
Wprowadził informację do BIP: Ilona Sondej Data udostępnienia informacji: 2017-12-01 12:58:40
Osoba, która zmieniła informację: Ilona Sondej Data ostatniej zmiany: 2017-12-01 12:58:40
Artykuł był wyświetlony: 417 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu