ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia ofert na projekt, wykonanie, wdrożenie oraz obsługę Ełckiej Platformy Rewitalizacji wraz z opracowaniem logotypu strony internetowej

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-11-30 09:45:41 Informacja ogłoszona dnia 2017-11-30 09:47:32 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 30 listopad 2017 r.
 
SR.042.7.2016
 
Zaproszenie do złożenia ofert na projekt, wykonanie, wdrożenie oraz obsługę Ełckiej Platformy Rewitalizacji wraz z opracowaniem logotypu strony internetowej
 
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców, stanowiącej załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z wyłączeniem procedury rozeznania rynku oraz procedury zasady konkurencyjności.
 
I. Zamawiający
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
 
II. KOD CPV:
Kod CPV 72413000-8 – Usługi w zakresie projektowania stron www
Kod CPV 72415000-2 – Usługi hostingowe
 
III. Przedmiot zamówienia
 
1. Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie, wdrożenie oraz obsługa Ełckiej Platformy Rewitalizacji – strony internetowej projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, za pośrednictwem której interesariusze procesu rewitalizacji (mieszkańcy, przedsiębiorcy, NGO, instytucje samorządowe, społeczne itp.) będą mogli pozyskiwać informacje dotyczące zmian zachodzących
w obszarze rewitalizacji oraz realnie wpływać na jego kształtowanie.
 
2. Minimalny zakres zawartości serwisu: strona internetowa typu „one page”, umożliwiająca szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (spełniająca wymogi uniwersalnego projektowania), nowoczesna i wyróżniająca się pod względem graficznym.
 
W głównym założeniu ważnym jest aby na stronie głównej Ełckiej Platformy Rewitalizacji  znalazły się odnośniki aktualności w formie oprawionych dodanym zdjęciem „boxów”, prowadzące do źródłowej podstrony.
 
W górnym pionowym panelu znajdą się następujące zagadnienia, „kafelki” tematyczne, prowadzące do podstron:
 • Poznaj Program Rewitalizacji Ełku;
 • O projekcie Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację;
 • Wizualizacje Nowego Śródmieścia Ełku;
 • Konsultacje społeczne;
 • Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej;
 • Poznaj ełckie projekty rewitalizacyjne.
 
Dodatkowo na stronie powinien znaleźć się panel „Strategie, raporty, opracowania”, „Kontakt”.
 
Dokładna struktura strony internetowej oraz szczegóły w zakresie dotyczącym funkcjonalności strony internetowej zostaną ustalone z Wykonawcą na etapie realizacji wdrażania.
 
3. Rejestracja i konfiguracja domeny internetowej. Domena powinna zostać utrzymana przez 24 miesiące od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, po czym Wykonawca jest zobowiązany przekazać wszelkie informacje, które są niezbędne do dokonywania płatności za utrzymanie domeny na serwerze przez Zamawiającego.
 
4. Koncepcja funkcjonalna strony internetowej Ełckiej Platformy Rewitalizacji uwzględniająca jej wysoką funkcjonalność, efektywność oraz satysfakcję z użytkowania. Ważnym jest aby koncepcja funkcjonalna strony internetowej uwzględniała wymagania WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidlines) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Strona powinna posiadać także wersję z wysokim kontrastem przystosowaną dla osób niedowidzących oraz możliwością zmiany wielkości czcionki.
 
5. Nowoczesny projekt graficzny strony internetowej oraz jej głównych podstron. Ważnym jest aby projekt uwzględniał formę wyświetlania strony typu „one page”, wykorzystując dynamiczne i atrakcyjne graficznie elementy typu animacje, zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. 2 projekty graficzne + 1 poprawka.
 
6. Nowoczesny projekt graficzny logotypu strony. 5 projektów do wyboru + 2 poprawki. Zamawiający otrzyma 1 plik PDF (1.4) wielostronicowy, 3x PNG – RGB do Internetu,  JPG x3 – CMYK, 300 DPI 2000px x3.
 
7. System zarządzania treścią CMS – system zarządzania galerią zdjęć, plikami, ustawienia systemu, moduł aktualności, zaawansowany edytor tekstowy. CMS powinien realizować swoje zadania przy użyciu przyjaznego i łatwego w obsłudze interfejsu, posiadać opcję ustawienia dowolnego zdjęcia w artykule w położeniu pionowym i poziomym, umożliwiać dodawanie elementów dynamicznych do wszystkich tekstów. CMS powinien posiadać możliwość zintegrowania treści z zewnętrznymi serwisami typu Facebook. CMS powinien posiadać mechanizm umożliwiający załadowanie plików graficznych (zdjęć) w dużej rozdzielczości wraz z systemem ich prezentacji na stronie artykułowej. Zakres funkcjonalny modułu edycyjnego:
 • dodawanie, zmianę lub usuwanie elementów treści strony;
 • wstawienie i edycję tabel (m.in.: edycja komórek, wierszy, kolumn i ich właściwości);
 • dodawanie plików i obiektów z prezentacjami przygotowanymi z wykorzystaniem technologii Flash;
 • dodawanie oraz prezentacja zdjęć i plików multimedialnych;
 • dodawanie treści z serwisu Youtube;
 • możliwość druku z poziomu edytowanego tekstu;
 • pogrubienie, pochylenie i podkreślenie tekstu;
 • wyśrodkowanie, wyjustowanie, dociąganie do lewej lub prawej strony;
 • wklejenie tekstu z plików tekstowych, Worda, Excela, OpenOffice;
 • wklejenie tekstu bez formatowania;
 • skorzystanie z dostępnych stylów zastosowanych w serwisie;
 • stworzenie listy numerowanej i punktowanej;
 • cofnięcie ostatnich operacji;
 • wstawienie, edycję i usunięcie hiperłącza, linków wewnątrz dokumentu (anchor);
 • wstawienie grafiki, możliwość ustawienia jej względem tekstu (oblanie itd.);
 • wstawienie linii poziomej;
 • wstawienie tekstu w formie indeksu górnego lub dolnego;
 • edycji w źródle dokumentu;
 • zmianę wielkości obszaru roboczego (na dowolny oraz do pełnego ekranu);
 • podłączenie galerii zdjęć;
 • wstawianie niestandardowych znaków np. §;
 • wyszukiwanie tekstu, z opcją zamiany na inny;
 • włączanie/wyłączanie wyświetlania niedrukowalnych elementów np. paragrafów, twardych spacji;
 • wstawianie tzw. „twardej spacji” - stosowanej w edytorze Word/OpenOffice;
 • usunięcie formatowania z zaznaczonej części lub całości dokumentu;
 • wstawianie czystego kodu HTML;
 
 
8. Cena zamówienia powinna uwzględniać pakiet usług wdrożenia funkcjonalności CMS oraz implementacji szaty graficznej, dostosowanie strony do urządzeń mobilnych.
 
9. Strona powinna być responsywna tj. dostosowywać się do rozdzielczości urządzenia na jakim jest oglądana (smartphone, tablet, komputer).
 
10. Hosting strony internetowej. Wykonawca zapewni usługę hostingu i umożliwi prawidłowe funkcjonowanie strony. Usługa hostingu powinna zostać utrzymana przez 24 miesiące od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, po czym Wykonawca jest zobowiązany przekazać wszelkie informacje, które są niezbędne do dokonywania płatności za usługę przez Zamawiającego.
 
11. Certyfikat SSL umożliwiający silnie zaszyfrowanych danych i minimalizację w najwyższym stopniu ryzyka przechwycenia danych przez osobę niepowołaną.  
 
12. Uwzględniać dodatkowe rozwiązania tj.:
 • strona powinna wyświetlać się prawidłowo w następujących przeglądarkach internetowych: Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer.
 • strona powinna posiadać link do strony głównej Urzędu Miasta w Ełku (www.elk.pl)
 • strona powinna być wyposażona w  mechanizm automatycznej archiwizacji dokumentów z określonym czasem publikacji i możliwości korzystania z archiwum. Administrator ma możliwość swobodnej decyzji dotyczącej przedłużenia czasu publikacji, automatycznej archiwizacji lub usunięcia artykułów
 • strona powinna posiadać możliwość dodania jako plik do pobrania dokumentów w formatach:. gif, jpg, png, tif, bmp, zip, tar, rar, exe, mov, mpg, mpeg, avi, asf, mp3, doc, xls, ppt, pdf, docx, xlsx, pptx, rtf, txt, odt, ods.
 • strona internetowa powinna umożliwiać odtwarzanie zdjęć oraz elementów multimedialnych (audio, video, flash)
 • strona powinna posiadać możliwość samodzielnej wymiany banerów (w sliderze, w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę)
 • dodatkowe rozwiązania strony internetowej wspomagające jej obsługę i estetykę powinny zostać zaproponowane przez Wykonawcę
 • strona internetowa powstanie we współpracy z Zamawiającym w oparciu o harmonogram opracowany przez Wykonawcę do 14 dni kalendarzowych od następnego dnia po podpisaniu umowy.
 
13. Zamawiający dostarczy Wykonawcy samodzielnie opracowane teksty do zaprojektowanych podstron w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznego projektu strony.
 
14. Zamawiający dostarczy Wykonawcy pełną dokumentację zdjęciową projektu oraz opracowania i dokumenty wypracowane w toku projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”.
 
15. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w dwóch spotkaniach w siedzibie Zamawiającego (Wydział Strategii i Rozwoju, Urząd Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk) w celu uzgodnienia szczegółów projektu strony internetowej.
 
16. Wszelkie dodatkowe i ewentualne koszty, w tym. m.in. koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia w trakcie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.
 
IV. Kryteria wymagane wobec Wykonawcy
 
1. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem do dyspozycji osób, które:
- posiadają wykształcenie wyższe (potwierdzone w CV),
- korzystają z pełni praw publicznych,
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne  przestępstwo skarbowe.
 
2. Wykonawcą nie może być pracownik Urzędu Miasta w Ełku oraz jednostka organizacyjna Gminy Miasta Ełk.
 
3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadają wiedzę i doświadczenie:
 
 1. Wykonawca powinien wykazać, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na projekcie, wykonaniu, wdrożeniu oraz obsłudze stron internetowych
 2. Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych powyżej wymaga przedłożenia następujących dokumentów: portfolio wykonanych usług (co najmniej 2).
V. Kryteria oceny oferty
Wybór oferty w każdej części dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania)
Nazwa kryterium
Waga
1. Cena (C)
60
2. Termin realizacji (T)
40
1. KRYTERIUM CENY
 
Oferta z najniższą ceną w danej części przedmiotu zamówienia otrzyma max. liczbę punktów – przy czym max liczba punktów w tym kryterium to 60 – pozostałym ofertom przyznana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
 
Sposób punktacji za cenę oferty w danej części jest następujący:
C = Cn/Cp x 60
Cn – najniższa oferowana ocena
Cp – cena oferty porównywanej
C – wynik
2. KRYTERIUM TERMIN REALIZACJI
Ocena ofert w kryterium termin realizacji zostanie dokonana w następujący sposób: Wykonawca, który zaoferuje wykonanie przedmiotu:
 • do 31 maja 2018 r. otrzyma 10 pkt,
 • do 17 maja 2018 r. otrzyma 20 pkt,
 • do 4 maja 2018 r. otrzyma 30 pkt,
 • do 26 kwietnia 2018 r. otrzyma 40 pkt.
Wykonawca w oferowanym terminie realizacji zamówienia musi uwzględnić wszelkie ryzyka jakie mógł przewidzieć doświadczony Wykonawca.
 
3. WYNIK
Ostateczna ilość punktów będzie liczona na podstawie poniższego wzoru:
P = C+T
P – ostateczna ilość punktów badanej oferty,
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium Cena,
T – ilość punktów badanej oferty w kryterium Termin realizacji.
 
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów Zamawiający wybierze tą spośród nich, która zawiera niższą cenę.
 
4. Informacja o wyniku procedury udzielenia zamówienia zostanie upubliczniona na stronie http://bip.elk.warmia.mazury.pl/299/Zamowienia_publiczne_o_wartosci_nieprzekraczajacej_30000_euro/ oraz przekazana drogą elektroniczną lub pocztową na adresy wskazane w formularzu ofertowym, następnie zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.
 
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów odstąpi od podpisania umowy, zostanie ona podpisana z Wykonawcą, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.
 
6. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 
8. Od decyzji Gminy Miasta Ełk nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
VI. Zmiana umowy
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
1. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania lub rozwiązań przedmiotu zawartej umowy w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem prac dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego.
2. Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się w przypadku: a) wystąpienia prac dodatkowych lub zamiennych, b) zmiany zakresu projektowania.
 
VII. Czas realizacji zamówienia
Do 31 maja 2018 r.
 
VII. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć do 8 grudnia 2017 r., do godziny 15:30: - osobiście (w zamkniętej kopercie) lub drogą pocztową w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem „Oferta – Ełcka Platforma Rewitalizacji, w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”).
 
VIII. Sposób złożenia oferty
Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową oraz podpisana czytelnie przez Oferenta.
 
Kompletna oferta składa się z odpowiednio wypełnionych i podpisanych, niżej wymienionych dokumentów:
 • formularz ofertowy (załącznik nr 1), czytelnie podpisany przez Wykonawcę,
 • załącznik nr 2, potwierdzający posiadane doświadczenie, czytelnie podpisany przez Wykonawcę,
 • portfolio wykonanych opracowań graficznych, kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem, potwierdzające należyte wykonanie usług.
 
IX. Osoba do kontaktu
Paulina Omilianowicz, tel.: 87 73 26 142, e-mail:
 
X. Załączniki
 1. Formularz ofertowy
 2. Doświadczenie Wykonawcy
 3. Prezentacja multimedialna projektu                                                                                              
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Omilianowicz Data wytworzenia informacji: 2017-11-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Omilianowicz Data wprowadzenia do BIP 2017-11-30 09:45:41
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2017-11-30 09:47:32
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2017-12-14 08:03:33
Artykuł był wyświetlony: 563 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu