ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie podręcznika standardów pracy metodą streetworkingu wraz z programami aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji Śródmieście.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-02 14:04:29 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-02 14:07:07 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 3 października 2017 r.
 
SR.042.7.2016
 
 
Opracowanie podręcznika standardów pracy metodą streetworkingu wraz z programami aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji Śródmieście.
Zamówienie realizowane w ramach projektu
„Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”
 
 
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców, stanowiącej załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z wyłączeniem procedury rozeznania rynku oraz procedury zasady konkurencyjności.
 
 
I. Zamawiający
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
 
 
II. Informacje o projekcie „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”
Ideą projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” jest wypracowanie uniwersalnego i skutecznego modelu działań w zakresie ożywienia Śródmieścia Ełku, w celu zastopowania negatywnych zjawisk społecznych oraz współwystępujących z nimi zjawisk ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.
 
Okres realizacji projektu: 31 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2018 r.
 
 
III. Przedmiot zamówienia
 
1. Przedmiotem zamówienia jest:
 
a. Opracowanie podręcznika standardów pracy metodą streetworkingu
podręcznik sprawdzonych praktyk, przedstawiający metodą „krok po kroku” jak pracować z mieszkańcami obszaru rewitalizacji wykorzystując praktykę streetworkingu i animacji lokalnej.
b. Opracowanie rocznego programu coachingu społeczno-zawodowego młodzieży z obszaru rewitalizacji
program dedykowany osobom do 30 roku życia, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej z uwagi na problemy zawodowe, ekonomiczne, czy społeczne; program uwzględniający schemat funkcjonowania Młodzieżowych Klubów Integracji Społecznej.
c. Opracowanie rocznego programu coachingu społeczno-zawodowego grup wykluczonych społecznie z obszaru rewitalizacji (osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, byli więźniowie, samotne matki, bezdomni, osoby chore psychicznie)
program zostanie przygotowany w postaci 4 biznesplanów, które zostaną wdrożone, w ramach utworzenia 4 pracowni w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej (ECRS). W ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego i cykli szkoleń z reintegracji społecznej i zawodowej oraz z praktykami zawodowymi u przedsiębiorców i w utworzonych w ECRS pracowniach zwiększy się możliwość znalezienia stałej pracy uczestników rocznego programu.
 
2. Opracowania powinny uwzględniać założenia wynikające z planowanej działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej (załącznik nr 4).
 
3. Opracowania powinny wykorzystywać wieloletnie doświadczenia Miasta Ełku, instytucji i organizacji działających w jego obszarze w zakresie rewitalizacji i aktywizacji społeczno-zawodowej. Treść opracowań powinna stanowić zestaw proponowanych rozwiązań i scenariuszy, które jako katalog działań modelowych będą mogły być wdrożone w obszarze innych miast, czy organizacji.
 
4. Z opracowań uwzględnionych w pkt 1 a., b., c.  w kolejnych latach będą korzystać pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ełckich organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych, jak również podmioty wdrażające proces rewitalizacji w swoim obszarze.
 
5. Ponieważ powyższe opracowania zostaną upublicznione za pośrednictwem stron internetowych Zamawiającego w związku czym ważnym jest aby zostały przygotowane z należytą starannością o walory językowe, stylistyczne jak również graficzne.
 
6. Zamawiający wymaga dostarczenia jedynie wersji elektronicznej powyższych opracowań, w formacie pdf. oraz formacie edytowalnym doc.
 
7. Opracowania uwzględnione w pkt. 1 a., b., c muszą stanowić 3 odrębne opracowania, po maksymalnie 30 stron znormalizowanego maszynopisu każde.
 
8. Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne materiały i opracowania, które okażą się pomocne w opracowaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.
 
9. Wykonawca zobowiązuje się przygotować przedmiot zamówienia również w oparciu o samodzielnie pozyskane dane i wykonane analizy jakościowe.
 
10. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w min. 3 spotkaniach z koordynatorem projektu i zespołem ds. rewitalizacji miasta Ełku, które będą odbywać się w Ełku, w zależności od potrzeb, w celu opracowania i przygotowania dobrego jakościowo opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia.
 
11. Wszelkie dodatkowe i ewentualne koszty, w tym. m.in. koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia w trakcie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.
 
 
IV. Kryteria wymagane wobec Wykonawcy
 
1. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem do dyspozycji osób, które:
a. posiadają wykształcenie wyższe (potwierdzone w CV),
b.  korzystają z pełni praw publicznych,
c. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d. nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne  przestępstwo skarbowe.
 
2. Wykonawcą nie może być pracownik Urzędu Miasta w Ełku oraz jednostka organizacyjna Gminy Miasta Ełk.
 
3. Wykonawca powinien dysponować  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 
4. Wykonawca powinien udokumentować minimum 3 letnie doświadczenie pracy w podmiocie i/lub tworzeniu, organizowaniu działalności podmiotów ekonomii społecznej, np. klubu integracji społecznej, młodzieżowego klubu integracji społecznej, centrum integracji społecznej lub innego podmiotu ekonomii społecznej.
 
5. Wykonawca powinien wykazać, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu merytorycznym i graficznym publikacji/broszur oraz przygotował tzn. zbierał materiały, opracowywał zawartość merytoryczną podobnych publikacji jak przedmiot niniejszego zamówienia.
 
6. Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych powyżej wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
 
a. wykaz (załącznik nr 2) przygotowanych publikacji wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie (np. referencje, rekomendacje itp.) podpisanymi przez Zleceniodawców danych zamówień. Podanie w ofercie zamówienia bez załączenia dokumentu potwierdzającego należyte ich wykonanie nie będzie uznane.  Faktura nie jest dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia;
 
b. portfolio wykonanych opracowań graficznych (co najmniej 2);
 
c. podpisane CV Wykonawcy lub osób, które w jego imieniu będą zaangażowanie do realizacji przedmiotu zamówienia.
 
V. Kryteria oceny oferty
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
 
Nazwa kryterium
Waga
Cena
60 pkt
Doświadczenie
40 pkt
w tym:
 
Doświadczenie w przygotowaniu co najmniej 2 publikacji .
40 pkt
 
 
1. Kryterium ceny
Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, przy czym najwyższa liczba punktów w tym kryterium to 60 – pozostałym ofertom zostanie przyznana proporcjonalnie niższa liczba punktów.
Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący:
 
W = Cn/Cp x 60
Cn – najniższa oferowana cena za realizację usługi
Cp – cena za realizację usługi oferty porównywanej
W – wynik
 
Uwaga: W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej:  
 • proszę podać wynagrodzenie brutto ze składkami płaconymi przez pracodawcę;
 • wartość kosztów pracy przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265).
 
2. Kryterium posiadanego doświadczenia
Maksymalna liczba w tym kryterium to 40 pkt. W kryterium doświadczenia punktowane zostanie opracowanie min. 2 publikacji, każde opracowanie potwierdzone w formie jak w pkt IV.3.
 
Oferta, zgodnie z którą Wykonawca dokumentuje opracowanie min. 2 wymaganych  publikacji (doświadczenie polegające na przygotowaniu i wydaniu) otrzyma proporcjonalnie więcej punktów, przy czym maksymalna liczba punktów w tym kryterium to 40 pkt.
 
W = Op/On x 40
Op – liczba opracowanych, wymaganych dokumentów, po odliczeniu wymaganej ilości tj. 2.
On – największa liczba opracowanych, wymaganych dokumentów, po odliczeniu wymaganej ilości, tj. 2
 
Uwaga: W przypadku udokumentowania przez Wykonawcę opracowania 2 wymaganych publikacji,  oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium.
Uwaga: Minimalna ilość opracowanych publikacji to 2. Oferta, w której oferent wykaże, że opracował mniej niż 2 wymagane publikacje, zostanie odrzucona jako niespełniająca kryteriów wymaganych wobec Wykonawcy.
 
3. Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
 
4. Informacja o wyniku procedury udzielenia zamówienia zostanie upubliczniona na stronie http://bip.elk.warmia.mazury.pl/299/Zamowienia_publiczne_o_wartosci_nieprzekraczajacej_30000_euro/ oraz przekazana drogą elektroniczną lub pocztową na adresy wskazane w formularzu ofertowym, następnie zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.
 
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów odstąpi od podpisania umowy, zostanie ona podpisana z Wykonawcą, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.
 
6. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 
8. Od decyzji Gminy Miasta Ełk nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
VI. Czas realizacji zamówienia
Do 31 marca 2018 r.
 
VII. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć do 11 października 2017 r., do godziny 15:30:
- osobiście (w zamkniętej kopercie) lub drogą pocztową w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem „Oferta – programy aktywizacji zawodowej, w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”).
 
VIII. Sposób złożenia oferty
Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową lub podpisana czytelnie przez Oferenta.
Kompletna oferta składa się z odpowiednio wypełnionych i podpisanych, niżej wymienionych dokumentów:
 • formularz ofertowy (załącznik nr 1), czytelnie podpisany przez Wykonawcę,
 • załącznik nr 2, potwierdzający posiadane doświadczenie, czytelnie podpisany przez Wykonawcę wraz z rekomendacjami i referencjami (kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem, potwierdzające należyte wykonanie usług),
 • portfolio wykonanych opracowań graficznych,
 • podpisane CV Wykonawcy lub osób, które w jego imieniu będą zaangażowanie do realizacji przedmiotu zamówienia.
 
IX. Osoba do kontaktu
Paulina Omilianowicz, tel.: 87 73 26 142, e-mail:
 
X. Załączniki
 1. Formularz ofertowy
 2. Doświadczenie Wykonawcy
 3. Prezentacja multimedialna projektu
 4. Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej - założenia                                          

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Omilianowicz Data wytworzenia informacji: 2017-10-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Omilianowicz Data wprowadzenia do BIP 2017-10-02 14:04:29
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2017-10-02 14:07:07
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 08:43:06
Artykuł był wyświetlony: 285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu