ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego zagospodarowania skweru gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przy ul. Słowackiego w Ełku. Zamówienie realizowane w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-03 13:26:33 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-04 12:17:55 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 2 sierpnia 2017 r.
 
SR.042.7.2016
 
Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego zagospodarowania skweru gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przy ul. Słowackiego w Ełku.
Zamówienie realizowane w ramach projektu
„Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców, stanowiącej załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z wyłączeniem procedury rozeznania rynku oraz procedury zasady konkurencyjności.
 
I. Zamawiający
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
 
II. KOD CPV:
Kod CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Kod CPV 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
 
III. Przedmiot zamówienia
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego zagospodarowania skweru gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 14 w Ełku.
Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
 
A. Zakres przedmiotu zamówienia
Wykonawca realizując przedmiot zamówienia sporządzi następujące opracowania, podejmie wskazane działania:
 
1. Wykonanie analizy terenu pod kątem spełnienia wymagań technicznych i prawnych,
2. Inwentaryzację stanu istniejącego do celów projektowych,
3. Przedstawienie przynajmniej 2 koncepcji funkcjonalno-przestrzennych w krótkiej formie opisowej i graficznej -  (Zamawiający spośród przedłożonych koncepcji wybierze jedną, dla której realizowane będą dalsze opracowania).
4. PFU swoim zakresem obejmie w szczególności:
 
a. ogólny opis przeznaczenia planowanych niezbędnych robót budowlanych wraz ze wskazaniem stawianych im wymagań technicznych, architektonicznych, materiałowych, funkcjonalnych i ekonomicznych,
b. ogólne opisy i charakterystyki planowanych i przewidywanych do wprowadzenia w ramach modernizacji technologii i rozwiązań technicznych,
c. wizualizację wybranej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej,
d. obliczenie planowanych kosztów prac projektowych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
e. obliczenie planowanych kosztów robót budowlanych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
 
Dokumentacja kosztowa powinna zawierać szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów (uwzględniając ewentualne etapowanie prac) w tym między innymi:
 • koszty dokumentacji projektowej: projektu budowlanego – wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej,
 • ewentualne ekspertyzy, opinie, dokumentacje geodezyjne, inwentaryzacje dendrologiczne
 • nadzór autorski,
 • koszt wykonania prac budowlano-instalacyjnych,
 • koszt zakupu i montażu ewentualnych urządzeń, obiektów małej architektury, oświetlenia, monitoringu,
 • koszt zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego,
 • koszt wykonania  nowych nasadzeń, nowej koncepcji/aranżacji zieleni,
 • rezerwę inwestycyjną na roboty budowlane i wydatki nieprzewidziane.
f. wskazanie w opracowaniu niezbędnych i wymaganych przepisami prawa decyzji, uzgodnień, opinii oraz pozwoleń, jeżeli pozyskanie takich będzie niezbędne na etapie przed-projektowym,
 
Teren znajduje się w układzie urbanistycznym miasta Ełku, wpisanym do rejestru zabytków decyzją WKZ 534/17/d/79 z 20 lutego 1979 roku, w związku z czym na obszarze opracowania obowiązuje:
 • ochrona historycznego układu przestrzennego, w tym zachowanie historycznych linii zabudowy, utrzymanie proporcji i gabarytów oraz skali zabudowy,
 • dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej.
Wszelkie działania związane z modernizacją terenu wymagają uzyskania i uwzględnienia zaleceń konserwatorskich.
 
g. uwzględnienie wszystkich wytycznych inwestorskich i innych uwarunkowań związanych z modernizacją terenu i jej przeprowadzeniem ze szczególnym uwzględnieniem jego przeznaczenia.
 
B. Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zostanie zobowiązany do:
 1. Sporządzenia dokumentu z uwzględnieniem informacji, że będzie on stanowił podstawę do przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowej.
 2. Przedłożenia projektu dokumentu do roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym. Program powinien w całości odzwierciedlać potrzeby Zamawiającego przekazywane w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia.
 3. Przygotowania na wezwanie Zamawiającego projektów odpowiedzi na pytania zadawane
  w trakcie wyłonienia dokumentacji projektowej w zakresie związanym z Programem funkcjonalno-użytkowym, będącym podstawą opisu przedmiotu zamówienia w tym postępowaniu do czasu jego rozstrzygnięcia.
 4. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty robót budowlanych i eksploatacji terenu.
 5. Oznaczenia wszystkich materiałów i opracowań, wytworzonych w toku realizacji umowy, w tym prezentacji multimedialnych przygotowanych przez Wykonawcę, projektów i wizualizacji, zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów, tj.  zawierać informację o dofinansowaniu projektu oraz obowiązkowe logotypy zgodnie z zasadami informacji i promocji opisanymi w Księdze Identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów Polityki Spójności na lata 2014-2020 oraz Podręcznikiem Beneficjenta Funduszy Europejskich w zakresie informacji i promocji na lata 2014-2020, przy wykorzystaniu informacji zamieszczonych na stronie https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/promocja-programu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/
 
C. Sposób przekazania przedmiotu umowy:
 
1. Kompletny Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dodatkowe opracowania i materiały zostaną przekazane Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy wersji papierowej, w teczce bezkwasowej z regulacją szerokości grzbietu, z plastikowymi wąsami. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana w taki sposób aby możliwe było jej swobodne rozłożenie i złożenie (nie trwale zszyta).
2. Kompletny Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz pozostałe opracowania zostaną przekazane także w wersji elektronicznej na płycie/płytach CD w formie:
 1. edytowalnej format DWG – rysunki, format doc. – część opisowa i dokumentacja fotograficzna z opisami, kosztorysy zgodnie z formatem używanego oprogramowania, jednego dla całego przedmiaru i kosztorysu,
 2. nieedytowalnej – format jpg. – rysunki, format pdf - pozostałe.
3. W przypadku uwag/zastrzeżeń lub braków Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia poprawek do opracowań. W zależności od charakteru i istotnych uwag Wykonawca poprawi wady opracowania lub uzasadni na piśmie niemożność uwzględnienia uwag, z oczywistych powodów, lub przedstawi uzasadnienie o braku podstaw do wprowadzenia poprawek.
 
Charakterystyka terenu:
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działce o nr 362/10, której właścicielem jest Gmina Miasto Ełk.
Powierzchnia projektowanego skweru 6 101,96 m2.
 
Teren, na którym zlokalizowany jest skwer objęty jest Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego „EŁK – ŚRÓDMIEŚCIE” (Uchwała nr XX.179.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Śródmieście”). Zgodnie z zapisami MPZP teren, na którym zlokalizowany jest skwer posiada przeznaczenie podstawowe: zieleń parkowa; wycinkę istniejącego wartościowego drzewostanu należy ograniczyć do niezbędnego minimum; nie zezwala się na zabudowę terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych za wyjątkiem: sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej, ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, obiektów małej architektury i innych elementów urządzenia terenu wynikających z funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych; w zależności od potrzeb należy dokonać uzupełnienia zieleni wysokiej.
Na terenie skweru zlokalizowane są ciągi piesze, oświetlenie, elementy małej architektury, kwietniki. Skwer jest często uczęszczany przez mieszkańców w celach wypoczynkowych. Skwer zlokalizowany jest pomiędzy ul. Armii Krajowej, ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego i w bliskim sąsiedztwie głównej arterii miasta – ul. Wojska Polskiego, w związku z czym stanowi często uczęszczany teren Śródmieścia.
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna powinna uwzględniać m.in.:
 • wnioski mieszkańców ełckiego Śródmieścia pozyskane w toku przeprowadzonych konsultacji społecznych metodą Planning for Real™, zgodnie z Zarządzeniem nr 1004.2017 Prezydenta Miasta Ełku, z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023. Konsultacje społeczne zagospodarowania skweru gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przy ul. Słowackiego w Ełku zostały przeprowadzone w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” przez Zamawiającego w dn. 13 maja 2017 r. Raport z konsultacji społecznych stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Uwagi mieszkańców dotyczące terenu objętego opracowaniem znajdują się na stronach: 119-123 niniejszego raportu.
 • rozbudowę istniejących ciągów komunikacyjnych o ścieżkę rowerową, stanowiącą kontynuację ścieżki rowerowej z ul. Roosevelta oraz przy uwzględnieniu sieci ścieżek rowerowych w pobliżu skweru w celu uspójnienia i połączenia już istniejących tras rowerowych w Ełku;
 • nowoczesne zagospodarowanie zieleni w zieleń średnią i niską z poszanowaniem obecnego na terenie drzewostanu;
 • instalację sieci monitoringu wizyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa;
 • inne – zaproponowane przez Wykonawcę.
IV. Kryteria wymagane wobec Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu wymaganych ustawowo uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
2) Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem, technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
 1. Wykonawca musi wykazać, iż w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
- przynajmniej 2 programy funkcjonalno-użytkowe lub projekty architektoniczno-budowlane dla przedsięwzięcia z zakresu budowy, przebudowy, zagospodarowania terenów zielonych, parków, ogrodów na obszarach zurbanizowanych, zgodne z: 
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. Nr 202. poz. 2072, z późniejszymi zmianami;
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz.1389)
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.
 
Z treści dokumentów załączonych do oferty musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie, któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
 
V. Kryteria oceny oferty
Wybór oferty w każdej części dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania)
 
Nazwa kryterium
Waga
1. Cena (C)
60
2. Termin realizacji (T)
40
 
 
 
1. KRYTERIUM CENY
 
Oferta z najniższą ceną w danej części przedmiotu zamówienia otrzyma max. liczbę punktów – przy czym max liczba punktów w tym kryterium to 60 – pozostałym ofertom przyznana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
 
Sposób punktacji za cenę oferty w danej części jest następujący:
 
C = Cn/Cp x 60
Cn – najniższa oferowana ocena
Cp – cena oferty porównywanej
C – wynik
 
2. KRYTERIUM TERMIN REALIZACJI
 
Ocena ofert w kryterium termin realizacji zostanie dokonana w następujący sposób:
Wykonawca, który zaoferuje wykonanie przedmiotu:
 • do 16 lutego 2018 r. otrzyma 10 pkt,
 • do 9 lutego 2018 r. otrzyma 20 pkt,
 • do 2 lutego 2018 r. otrzyma 30 pkt,
 • do 26 stycznia 2018 r. otrzyma 40 pkt.
 
Wykonawca w oferowanym terminie realizacji zamówienia musi uwzględnić wszelkie ryzyka jakie mógł przewidzieć doświadczony Wykonawca.
 
Wykonawca nie może zaoferować terminu wykonania dłuższego niż 20 tygodni.
 
3. WYNIK
 
Ostateczna ilość punktów będzie liczona na podstawie poniższego wzoru:
 
P = C+T
P – ostateczna ilość punktów badanej oferty,
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium Cena,
T – ilość punktów badanej oferty w kryterium Termin realizacji.
 
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów Zamawiający wybierze tą spośród nich, która zawiera niższą cenę.
 
4. Informacja o wyniku procedury udzielenia zamówienia zostanie upubliczniona na stronie http://bip.elk.warmia.mazury.pl/299/Zamowienia_publiczne_o_wartosci_nieprzekraczajacej_30000_euro/ oraz przekazana drogą elektroniczną lub pocztową na adresy wskazane w formularzu ofertowym, następnie zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów odstąpi od podpisania umowy, zostanie ona podpisana z Wykonawcą, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
8. Od decyzji Gminy Miasta Ełk nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
VI. Zmiana umowy
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
1. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania lub rozwiązań architektonicznych przedmiotu zawartej umowy w następujących okolicznościach: a) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego, b) zmiana zakresu projektowania wprowadzona decyzjami administracyjnymi wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych prac projektowych lub innych okoliczności mających związek z przedmiotem umowy.
2. Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się w przypadku: a) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, b) zmiany zakresu projektowania, c) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, projektant nie uzyska uzgodnień, opinii lub decyzji pozwalających ukończyć w terminie przedmiot umowy.
 
VII. Czas realizacji zamówienia
Do 15 lutego 2018 r.
 
VIII. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć do 28 sierpnia 2017 r., do godziny 15:30:
- osobiście (w zamkniętej kopercie) lub drogą pocztową w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem „Oferta – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (skwer ul. Słowackiego) w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”).
 
IX. Sposób złożenia oferty
Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową lub podpisana czytelnie przez Oferenta.
Kompletna oferta składa się z odpowiednio wypełnionych i podpisanych, niżej wymienionych dokumentów:
 • formularz ofertowy (załącznik nr 1), czytelnie podpisany przez Wykonawcę,
 • załącznik nr 2 i 3, potwierdzający posiadane doświadczenie oraz potencjał kadrowy, czytelnie podpisany przez Wykonawcę.
X. Osoba do kontaktu
w zakresie formalnym (dotyczącym sposobu złożenia i oceny ofert) - Paulina Omilianowicz, tel.: 87 73 26 142, e-mail:
w zakresie merytorycznym (dotyczącym przedmiotu zamówienia) – Halina Bender, tel.: 087 73 26 270, e-mail:
 
XI. Załączniki
 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz wykonanych usług
 3. Wzór umowy
 4. Raport z konsultacji społecznych
 5. Mapa zasadnicza

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Omilianowicz Data wytworzenia informacji: 2017-08-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Omilianowicz Data wprowadzenia do BIP 2017-08-03 13:26:33
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2017-08-04 12:17:55
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2017-09-21 10:04:59
Artykuł był wyświetlony: 516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu