ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia ofert - Podręcznik z realizacji projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”. Zamówienie realizowane w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-03 12:56:31 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-04 10:20:44 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 3 sierpnia 2017 r.
SR.042.7.2016
 
Podręcznik z realizacji projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”
Zamówienie realizowane w ramach projektu
„Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców, stanowiącej załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z wyłączeniem procedury rozeznania rynku oraz procedury zasady konkurencyjności.

I. Zamawiający
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

II. Informacje o projekcie „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”
Ideą projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” jest wypracowanie uniwersalnego i skutecznego modelu działań w zakresie ożywienia Śródmieścia Ełku, w celu zastopowania negatywnych zjawisk społecznych oraz współwystępujących z nimi zjawisk ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Okres realizacji projektu: 31 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2018 r.
 

III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
 
a. Opracowanie tekstowe i graficzne podręcznika w wersji elektronicznej, dotyczącego realizacji projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk wzór na rewitalizację”, uwzględniającego opis zadań zrealizowanych w ramach projektu jak również przygotowanie materiałów, które będą pomocne czytelnikom we wdrażaniu modelowych działań, które były realizowane w ramach projektu:
- opracowanie 6 scenariuszy warsztatów informacyjno-edukacyjnych z głównymi interesariuszami procesu rewitalizacji (dzieci i młodzież, dorośli, seniorzy, przedsiębiorcy, NGO, instytucje samorządowe i społeczne, nieformalne grupy społeczne, lokalni liderzy, aktywiści i artyści); dla każdego scenariusza zostaną opracowane standardy dotyczące miejsca, formy i czasu realizowanych warsztatów a także rekomendacje dotyczące form promocji;
- opracowanie 6 kart pracy przydatnych podczas konsultacji społecznych z głównymi interesariuszami procesu rewitalizacji (ankieta dla każdej z 6 grup społecznych, wzorce paneli dyskusyjnych dla każdej z 6 grup społecznych, materiały edukacyjne dla dzieci, które towarzyszą rodzicom – kolorowanka, quiz, rebus, propozycje gier i zabaw);
- szczegółowy zakres merytoryczny podręcznika zostanie ustalony z Wykonawcą, niezwłocznie po podpisaniu umowy,
- zamieszczenie zdjęć w publikacji, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego,
- opracowanie nowoczesnej szaty graficznej podręcznika oraz minimum 10 infografik dotyczących organizacji i wdrażania procesu ełckiej rewitalizacji; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 2 propozycje szaty graficznej podręcznika,
z których Zamawiający wybierze jedną, w tonie której zostanie przygotowany materiał,
- opracowanie schematów, wykresów, tabel, które będą przedstawiać dane ilościowe i jakościowe dotyczące organizacji i wdrażania procesu ełckiej rewitalizacji,
- uwzględnienie w podręczniku przykładów sprawdzonych praktyk rewitalizacyjnych, które realizowane były w Polsce, Europie i na świecie,
- układ podręcznika, spis treści oraz pozostałe elementy merytoryczne zostaną uzgodnione z Zamawiającym,
- podręcznik powinien objętościowo zawierać nie mniej niż 100 stron maszynopisu w formacie A4; ostateczną ilość stron, nie mniejszą niż podana przez Zamawiającego proponuje Wykonawca, uwzględniając koncepcję i treść podręcznika,
- podręcznik powinien charakteryzować się wyraźnym stylem graficznym, wysokim poziomem estetyki, być atrakcyjny dla odbiorcy zarówno w treści jak i formie,
- wersja elektroniczna podręcznika powinna zostać przygotowana w układzie, który jest wygodny do przeglądania i czytania,
- Zamawiający udostępni Wykonawcy część materiału tekstowego, który przygotowywany był na etapie realizowanego projektu. Materiał ten musi zostać sprawdzony i ewentualnie poprawiony przez Wykonawcę przed wydaniem. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za wszelkie błędy znajdujące się w przekazanym Wykonawcy materiale, który powinien zapewnić jego sprawdzeniem pod kątem gramatycznym, stylistycznym oraz ortograficznym. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści publikacji powinny być konsultowane z Zamawiającym na etapie przygotowania publikacji,
- Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie  może wykorzystywać w całości materiałów tekstowych, które dotychczas były opracowane przez Zamawiającego w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu, a przedłożyć w formie podręcznika autorską publikację, z samodzielnie opracowanymi tekstami. Wszelkie zapożyczone informacje powinny posiadać przypis i odwołanie do spisu literatury (bibliografii),
- wersję elektroniczną podręcznika należy dostarczyć Zamawiającemu na płycie lub pendrive
w pliku w formacie .pdf oraz plikach źródłowych możliwych do edycji (.doc, .docx, .rtf).
- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszystkich elementów prac i dokumentów, powstałych w związku z opracowaniem strategii wraz z planem operacyjnym, w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich przez czas nieoznaczony na wszystkich polach eksploatacji.
 
b. Wydanie 100 egzemplarzy podręcznika oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego z uwzględnieniem propozycji poniższej specyfikacji:
- przygotowanie podręcznika do druku obejmuje skład i łamanie oraz zaprojektowanie okładek podręcznika,
- format: max A4;
- oprawa miękka, okładka powleczona laminatem, odpornym na zarysowania, foliowanie nagłówka, grzbiet książki w innym kolorze;
- druk arkuszy wewnętrznych: co najmniej 120 gram papier półmatowy lub matowy kredowy,
- okładka: co najmniej 130 gram błyszcząca/matowa kredowa,
- druk: wewnętrzne 4+4 CMYK, okładka 4+0 CMYK,
- nakład 100 sztuk w języku polskim,
- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 3 makiety podręcznika, z których Zamawiający wybierze jeden,
- Wykonawca zobowiązuje się do stałej współpracy ze Zleceniodawcą, przyjęcia jego uwag i propozycji.
- Wykonawca dostarczy 100 sztuk podręcznika do siedziby Zamawiającego – Urząd Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk na własny koszt.
 
Z uwagi na dbałość o wysoką estetykę i jakość opublikowanego podręcznika dopuszcza się aby Wykonawca samodzielnie zaproponował odpowiedni format, gramaturę papieru arkuszy wewnętrznych, oprawy i okładki. Należy przy tym pamiętać, że nie mogą być one znacząco odbiegające od propozycji Zamawiającego.
 
2. Projekt jest w trakcie realizacji, w związku z czym Zamawiający informuje, że wszelkie materiały dotyczące podejmowanych działań w ramach projektu będą dostarczane
do Wykonawcy na bieżąco.
 
3. W przypadku wykrycia błędów w opracowaniu, wydruku lub składzie, Zleceniobiorca będzie zobowiązany do dokonania korekty na własny koszt i dostarczenia do siedziby Zamawiającego publikacji w liczbie odpowiadającej wycofanym egzemplarzom.
 
4. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemu harmonogram prac nad opracowaniem podręcznika z realizacji projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację.
 
5. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w minimum trzech (3) spotkaniach w siedzibie Zamawiającego w celu szczegółowego omówienia postępu prac nad opracowaniem podręcznika, jak również jego zakresu merytorycznego.
 
6. Wszelkie dodatkowe i ewentualne koszty, w tym m.in. koszty dostawy przedmiotu zamówienia
do siedziby Zamawiającego, koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia w trakcie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.
 
7.Szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość bez VAT : 24 390,25 zł netto.
 

IV. Kryteria wymagane wobec Wykonawcy
1. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem do dyspozycji osób, które:
- posiadają wykształcenie wyższe (potwierdzone w CV),
- korzystają z pełni praw publicznych,
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne  przestępstwo skarbowe.
 
2. Wykonawcą nie może być pracownik Urzędu Miasta w Ełku oraz jednostka organizacyjna Gminy Miasta Ełk.
 
3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- posiadają wiedzę i doświadczenie:
– Wykonawca powinien wykazać, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu graficznym publikacji oraz przygotował tzn. zbierał materiały, opracowywał zawartość merytoryczną, kierował do składu i wydruku podobne publikacje jak przedmiot niniejszego zamówienia.
- Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych powyżej wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
  • portfolio wykonanych opracowań graficznych (co najmniej 2).
  • wykaz przygotowanych publikacji (co najmniej 2 publikacje) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie (np. referencje, rekomendacje itp.) podpisanymi przez Zleceniodawców danych zamówień. Podanie w ofercie zamówienia bez załączenia dokumentu potwierdzającego należyte ich wykonanie nie będzie uznane. Tak samo, jeżeli z załączonego dokumentu nie będzie wynikać należyte wykonanie zamówienia. Faktura nie jest dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia.
V. Kryteria oceny oferty
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
Nazwa kryterium
Waga
Cena
60 pkt
Doświadczenie
40 pkt
w tym:
 
 
 
Doświadczenie w przygotowaniu i wydaniu co najmniej 2 publikacji .
40 pkt
1.    Kryterium ceny
Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, przy czym najwyższa liczba punktów w tym kryterium to 60 – pozostałym ofertom zostanie przyznana proporcjonalnie niższa liczba punktów.
Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący:
W = Cn/Cp x 60
Cn – najniższa oferowana cena za realizację usługi
Cp – cena za realizację usługi oferty porównywanej
W – wynik
 
Uwaga: W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej:  
  • proszę podać wynagrodzenie brutto ze składkami płaconymi przez pracodawcę;
  • wartość kosztów pracy przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265).
2.    Kryterium posiadanego doświadczenia
Maksymalna liczba w tym kryterium to 40 pkt. W kryterium doświadczenia punktowane zostanie opracowanie min. 2 publikacji (doświadczenie polegające na przygotowaniu i wydaniu), każde opracowanie potwierdzone w formie jak w pkt IV.3.
Oferta, zgodnie z którą Wykonawca dokumentuje opracowanie min. 2 wymaganych  publikacji (doświadczenie polegające na przygotowaniu i wydaniu) otrzyma proporcjonalnie więcej punktów, przy czym maksymalna liczba punktów w tym kryterium to 40 pkt.

W = Op/On x 40
Op – liczba opracowanych, wymaganych dokumentów, po odliczeniu wymaganej ilości tj. 2.
On – największa liczba opracowanych, wymaganych dokumentów, po odliczeniu wymaganej ilości,tj. 2
 
Uwaga: W przypadku udokumentowania przez Wykonawcę opracowania 2 wymaganych publikacji,  oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium.
Uwaga: Minimalna ilość opracowanych publikacji to 2. Oferta, w której oferent wykaże, że opracował mniej niż 2 wymagane publikacje, zostanie odrzucona jako niespełniająca kryteriów wymaganych wobec Wykonawcy.
 
3.    Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
 
4.    Informacja o wyniku procedury udzielenia zamówienia zostanie upubliczniona na stronie http://bip.elk.warmia.mazury.pl/299/Zamowienia_publiczne_o_wartosci_nieprzekraczajacej_30000_euro/ oraz przekazana drogą elektroniczną lub pocztową na adresy wskazane w formularzu ofertowym, następnie zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.
 
5.    W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów odstąpi od podpisania umowy, zostanie ona podpisana z Wykonawcą, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.
 
6.    W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
 
7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 
8.    Od decyzji Gminy Miasta Ełk nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
VI. Czas realizacji zamówienia
Do 30 kwietnia 2018 r.
 
VII. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć do 18 sierpnia 2017 r., do godziny 15:30:
- osobiście (w zamkniętej kopercie) lub drogą pocztową w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem „Oferta – Podręcznik z realizacji projektu, w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”).
 
VIII. Sposób złożenia oferty
Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową lub podpisana czytelnie przez Oferenta.
Kompletna oferta składa się z odpowiednio wypełnionych i podpisanych, niżej wymienionych dokumentów:
  • formularz ofertowy (załącznik nr 1), czytelnie podpisany przez Wykonawcę,
  • załącznik nr 2, potwierdzający posiadane doświadczenie, czytelnie podpisany przez Wykonawcę,
  • portfolio wykonanych opracowań graficznych, kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem, potwierdzające należyte wykonanie usług.
IX. Osoba do kontaktu
Paulina Omilianowicz, tel.: 87 73 26 142, e-mail:
 
X. Załączniki
1.    Formularz ofertowy
2.    Doświadczenie Wykonawcy
3.    Prezentacja multimedialna projektu        

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Omilianowicz Data wytworzenia informacji: 2017-08-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Omilianowicz Data wprowadzenia do BIP 2017-08-03 12:56:31
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2017-08-04 10:20:44
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2017-09-21 10:07:15
Artykuł był wyświetlony: 207 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu