ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentu pn. Polityka funkcjonalna Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej do 2025 r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-02 09:56:35 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-02 09:58:56 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 2 sierpnia 2017 r.
 
SR.042.7.2016
 
Polityka funkcjonalna Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej do 2025 r. Zamówienie realizowane w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców, stanowiącej załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z wyłączeniem procedury rozeznania rynku oraz procedury zasady konkurencyjności.
 
I. Zamawiający
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
 
 II. Informacje o projekcie „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”
Ideą projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” jest wypracowanie uniwersalnego i skutecznego modelu działań w zakresie ożywienia Śródmieścia Ełku, w celu zastopowania negatywnych zjawisk społecznych oraz współwystępujących z nimi zjawisk ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.
 
Bijącym sercem procesu rewitalizacji będzie Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej (ECRS), zlokalizowane w Śródmieściu. Siedzibą ECRS jest pokoszarowy obiekt znajdujący się w samym centrum obszaru rewitalizacji, który w chwili obecnej poddawany jest pracom remontowo-adaptacyjnym w celu dostosowania do pełnienia nowych funkcji. Nowocześnie zaaranżowany obiekt stanie się miejscem spotkań mieszkańców, centrum organizacji inicjatyw i projektów społecznych. W ECRS będą realizowane działania z zakresu ekonomii społecznej oraz powstanie młodzieżowy klub integracji społecznej. Utworzenie Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej będzie fundamentem procesu rewitalizacji oraz siedzibą zapewniającą pełną infrastrukturę i kapitał społeczny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji.
 
W zrewitalizowanym budynku swoją siedzibę znajdą m. in. organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu ekonomii społecznej, streetworkerzy (pedagodzy ulicy), animatorzy społeczni, osoby związane ze światem kultury i sztuki realizujące działania na rzecz osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Ważnym jest aby ECRS integrował mieszkańców, był atrakcyjnym i nowoczesnym odnośnikiem na mapie miasta Ełku, przy jednoczesnym pełnieniu funkcji społecznych, kulturalnych i rozrywkowych.
 
Jednym z elementów funkcjonowania ECRS będą również usługi postrehabilitacyjne, których realizatorem będzie organizacja pozarządowa. Postrehabilitacja to działania kierowane do osób po ukończonym procesie leczenia, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, podjęcie pracy, pełnienie ról społecznych.
 
Działania postrehabilitacyjne realizowane są głównie poprzez zajęcia zapewniające wsparcie psychologiczne, terapię podtrzymującą (np. w ramach grup zapobiegania nawrotom), naukę usamodzielniania się (nauka zawodu, uzupełnianie braków w wykształceniu itp.). Działania te realizowane w formie rocznych programów, w miejscach, w których uczestnicy procesu mogą zamieszkać i czuć się bezpiecznie.
 
W Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej będą świadczone również usługi ekonomii społecznej, tj. takie, które aktywizują zawodowo i społecznie osoby wykluczone, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej pod względem zawodowym, finansowym itp. W budynku zostaną utworzone pracownie tematyczne w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. w zakresie świadczenia usług porządkowych i sprzątających, w zakresie obsługi miejsc noclegowych, organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych a także w zakresie gastronomii.
 
ECRS powstanie w budynku, na którego remont i adaptację pozyskano środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – projekt pn. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej” realizowany jest w ramach Poddziałania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku - ZIT bis (konkurs nr PWM.08.03.00-IZ.00-28-001/16).
 
Grupa docelowa – użytkownicy Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej:
 
- mieszkańcy miasta Ełk, w tym mieszkańcy obszaru rewitalizacji „Śródmieście”,
- turyści, osoby przyjezdne, które w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej będą mogły skorzystać
z usług pracowni gastronomicznej oraz pracowni obsługującej imprezy i wydarzenia kulturalne,
- uczestnicy projektów realizowanych w ECRS (Uczestnicy projektu „Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej (schemat A), Uczestnicy projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia (schemat A),
- streetworkerzy (pedagodzy ulicy) oraz animatorzy społeczni.
 
Więcej informacji o Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej:
 
 
III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu określającego politykę funkcjonalna Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej do 2025 r.
 
opis syntetyczny:
Dokument określający politykę funkcjonalną Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej do 2025 r. powinien stanowić szczegółową strategię funkcjonowania ECRS z uwzględnieniem głównych ścieżek rozwoju Centrum,  analizy otoczenia społeczno-kulturowego, ekonomicznego, powinien określać potencjał ECRS, formułować jego misję i wizję na kolejne lata, definiować cele strategiczne, a także przedstawiać diagnozę ewentualnych problemów w realizacji zaprogramowanej polityki. W dokumencie powinna zostać opisana struktura zarządzania ECRS, główne ścieżki funkcjonowania i współpracy z lokalnym środowiskiem. Ponadto dokument powinien wskazywać plan pozyskania zdywersyfikowanych źródeł i form finansowania działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej. Ważnym elementem dokumentu będzie przygotowanie informacji o kosztach wyposażenia ECRS, które jest niezbędna w pełnieniu określonych funkcji.
 
opis szczegółowy:
Dokument określający politykę funkcjonalną Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej do 2025 r. powinien zawierać pięć (5) głównych komponentów wpływających na realizację zaplanowanych działań
i spełnienie określonych celów przez ECRS.
- Komponent struktury organizacyjnej ECRS określający ścieżki zarządzania Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej z uwzględnieniem współpracy instytucjonalnej z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które część swoich działań przeniosą do obiektu. Ważnym jest aby komponent ten został wypracowany w toku wspólnych spotkań Zamawiającego z Wykonawcą, w których udział wezmą główni interesariusze Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej tj. dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Strategii i Rozwoju, organizacje pozarządowe, które zaangażowane są w ideę powstania ECRS oraz pozostałe instytucje i eksperci ze strony Zamawiającego, którzy będą mieli merytoryczny wkład w opracowanie struktury organizacyjnej ECRS. Komponent struktury organizacyjnej ECRS powinien uwzględniać również
- Komponent społeczny określający szczegółowo grupę docelową, tj. użytkowników Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej, zarówno w odniesieniu do grup docelowych wskazanych przez Zamawiającego, jak również w odniesieniu do grup zdiagnozowanych przez Wykonawcę w oparciu o pozyskane dane. Wykonawca określi możliwość nawiązywania potencjalnych partnerstw (indywidualnych, korporacyjnych, instytucjonalnych) w kontekście finansowym, projektowym oraz w zakresie możliwości inicjatyw społecznych. Komponent społeczny powinien określać rodzaj zaangażowania użytkowników w rozwój i działalność ECRS oraz potencjał i prognozowaną liczebność danej grupy do roku 2025.
- Komponent ekonomiczny określający plan finansowy funkcjonowania ECRS po zakończeniu okresu trwałości projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej”. Ważnym jest aby plan finansowy uwzględniał zdywersyfikowane źródła finansowania, w postaci propozycji montażu finansowego do roku 2025.
- Komponent marketingowy określający koncepcję rozwiązań komunikacyjno-promocyjnych, budujących lojalne, długofalowe zaangażowane uczestników grupy docelowej w rozwój i działalność ECRS. Należy określić działania oraz narzędzia, które będą pobudzać aktywność uczestników grupy docelowej ECRS a także zaproponować nazwy, hasła, slogany oraz symbole (komunikaty), które mogą wpłynąć korzystnie na identyfikację wizualną ECRS wśród mieszkańców Ełku. Komponent marketingowy powinien uwzględniać plan promocji, plan komunikacji i działań marketingowych, sposoby informowania i edukacji służące integracji uczestników grupy docelowej wokół ECRS, zgodnie z założeniami projektu.
- Komponent przestrzenny określający możliwości aranżacji pomieszczeń budynku ECRS, który
w ramach projektu „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej” zostanie poddany gruntownemu remontowi i adaptacji oraz dostosowaniu do pełnienia określonych celów. Ważnym jest aby wykonawca przygotował preliminarz kosztów wyposażenia, które jest niezbędne do pełnienia określonych w projekcie funkcji na rzecz uczestników grupy docelowej (meble, sprzęt multimedialny, wyposażenie zaplecza gastronomicznego itp.). Zakres wyposażenia będzie przygotowany w ścisłym uzgodnieniu z Zamawiającym.  
 
Dokument określający politykę funkcjonalną ECRS powinien również uwzględniać pozostałe informacje o charakterze strategicznym tj.:
- wizję rozwoju Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej do roku 2025,
- cele strategiczne i operacyjne dokumentu określającego politykę funkcjonalną Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej,
- propozycje typów działań, wynikających z określonych celów, które nie zostały określone w Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023,
- określenie sposobu realizacji dokumentu określającego politykę funkcjonalną Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej i sposób jej zarządzania.
 
Dokument określający politykę funkcjonalną ECRS powinien uwzględniać założenia projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, zapisy wniosku o dofinansowanie projektu oraz modelowy charakter pilotażowego projektu kompleksowej rewitalizacji Śródmieścia Gminy Miasta Ełk. Wszystkie niezbędne dane zostaną przedstawione przez Zamawiającego oraz wypracowane w toku wspólnych spotkań z Wykonawcą.
 
Zamawiający w toku prac nad opracowaniem dokumentu określającego politykę funkcjonalną ECRS dopuszcza możliwość zmiany nazwy Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej na inną (po sugestiach Wykonawcy) z uwagi na wykorzystanie komponentu marketingowego w realizacji zamówienia.
 
Zamawiający w toku prac nad opracowaniem dokumentu określającego politykę funkcjonalną ECRS dopuszcza możliwość zmiany nazwy samego dokumentu, na przystępniejszą.
 
2. W skład Zespołu opracowującego dokument określający politykę funkcjonalną Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej z ramienia Wykonawcy wejdą:
- specjalista ds. rozwoju / analityk rozwoju,
- specjalista ds. marketingu,
- specjalista ds. planowania finansowego,
- specjalista ds. aranżacji wnętrz.
 
Wykonawca wykaże, że dysponuje Zespołem, który zostanie wyznaczony do opracowania dokumentu, składającym się z min. 3 osób (jedna osoba może pełnić maksymalnie dwie funkcje). W tym celu Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.
 
3. W celu przygotowania dokumentu określającego politykę funkcjonalną ECRS Wykonawca (Zespół) spotka się z przedstawicielami Urzędu Miasta w Ełku (Wydział Polityki Społecznej, Wydział Strategii i Rozwoju), organizacji pozarządowych oraz miejskich jednostek organizacyjnych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku) – Grupą Roboczą w celu wypracowania i skonsultowania wizji i strategii funkcjonowania ECRS w długoletniej perspektywie czasowej. Spotkania Zespołu z Grupą Roboczą odbędą się w następującym porządku:
 
a.  1 spotkanie w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku celu zainicjowania prac nad opracowaniem dokumentu określającego politykę funkcjonalną ECRS.
b. 4 spotkania w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku w celu omówienia konkretnych zapisów dotyczących funkcjonowania i rozwoju ECRS.
c. 1 spotkanie w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku w celu zaprezentowania gotowego dokumentu określającego politykę funkcjonalną ECRS.
 
Spotkania Zespołu i Grupy Roboczej będą prowadzone metodą Open Space, w czasie spotkań członkowie Grupy Roboczej, pod kierunkiem Zespołu, będą pracować nad poszczególnymi elementami dokumentu określającego politykę funkcjonalną ECRS. W każdym spotkaniu weźmie udział maksymalnie 15 osób.
 
Spotkania w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku powinny być moderowane przez jednego z członków
Zespołu. Podczas spotkania Zespół powinien przygotować materiały informacyjne w postaci prezentacji multimedialnej. Salę, bufet kawowy podczas spotkania zapewni Zamawiający. 
 
4. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemu harmonogram prac nad opracowaniem dokumentu określającego politykę funkcjonalną ECRS wraz z agendą spotkań w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, która musi określać temat i zakres czasowy spotkań.
 
5. Spotkania Zamawiającego z Zespołem odbędą się również w terenie otwartym, tj. ełckim Śródmieściu, w celu przybliżenia charakteru tej części miasta.
 
6. Dokumentu określający politykę funkcjonalną powinien zostać przygotowany w sposób przyjazny mieszkańcom, tj. zawierać zrozumiałe i czytelne dla odbiorcy informacje, słownik terminów i zwrotów wykorzystywanych w opracowaniu, być uzupełniony o treści graficzne (zdjęcia dostarczone przez Zamawiającego oraz infografiki przygotowane przez Wykonawcę, które przybliżą mieszkańcom tematykę opracowania), a także być spójny z identyfikacją wizualną Urzędu Miasta w Ełku (materiały graficzne zostaną dostarczone przez Zamawiającego). Dokument powinien objętościowo zawierać nie mniej niż 50 stron maszynopisu w formacie A4, zostać przygotowany z dbałością o zachowanie zasad językowo-stylistycznych;
 
7.  Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania dokumentu określającego politykę funkcjonalną ECRS na każdym etapie jego opracowania, zarówno podczas spotkań w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku jak również drogą elektroniczną, w formie e-mail z przedstawicielem Zamawiającego.
 
8. Dokument określający politykę funkcjonalną ECRS należy opracować w języku polskim, a jego wersję ostateczną dostarczyć Zamawiającemu w 4 egzemplarzach drukowanych oraz 1 egzemplarzu na elektronicznym na nośniku informacji, w plikach w formacie .pdf oraz plikach źródłowych możliwych do edycji (.doc, .docx, .rtf).
 
9. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszystkich elementów prac i dokumentów, powstałych w związku z opracowaniem strategii wraz z planem operacyjnym,
w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich przez czas nieoznaczony na wszystkich polach eksploatacji.
 
10. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość bez VAT : 16 260,17 zł netto
 
III. Kryteria wymagane wobec Wykonawcy
 
1. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem do dyspozycji osób, które:
- posiadają wykształcenie wyższe (potwierdzone w CV),
- korzystają z pełni praw publicznych,
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne  przestępstwo skarbowe.
 
2. Wykonawcą nie może być pracownik Urzędu Miasta w Ełku oraz jednostka organizacyjna Gminy Miasta Ełk.
 
3. Wykonawca powinien wykazać, że ma do dyspozycji zespół osób legitymujących się odpowiednimi kwalifikacjami, w tym:
- specjalista ds. rozwoju / analityk rozwoju – m.in. 3 letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentów o charakterze strategicznym lub operacyjnym funkcjonowania instytucji/organizacji, marki lub przedsiębiorstwa, wykorzystujących dane o charakterze ilościowym i jakościowym. Wykształcenie wyższe, preferowane na kierunku: ekonomia, zarządzanie, socjologia,  Kwalifikacje należy potwierdzić w załączniku nr 3 oraz w formie referencji.
- specjalista ds. marketingu – m.in. 2 letnie doświadczenie w opracowywaniu strategii lub koncepcji marketingowych, doświadczenie w realizacji skutecznych kampanii marketingowych. Wykształcenie wyższe, preferowane na kierunku: marketing, zarządzanie. Kwalifikacje należy potwierdzić w załączniku nr 3 oraz w formie referencji.
- specjalista ds. planowania finansowego – m.in. 2 letnie doświadczenie w obszarze przygotowywania dokumentów o charakterze strategicznym lub operacyjnym, z uwzględnieniem opracowywania planów finansowych we wskazanych dokumentach lub 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziale finansowym i/lub analitycznym. Zaawansowana znajomość programu MS Office Excel. Wykształcenie: wyższe, preferowane na kierunku ekonomia, zarządzanie, controlling.
Kwalifikacje należy potwierdzić w załączniku nr 3 oraz w formie referencji.
- specjalista ds. aranżacji wnętrz – m.in. 2 letnie doświadczenie w projektowaniu wnętrz, tworzeniu wizualizacji wnętrz do projektów. Konieczna jest znajomość programów: AutoCad 2D, programu do wizualizacji np. Sketchup Vray lub 3dsMax Vray lub ArchiCad Atlantis. Wykształcenie: wyższe lub w trakcie studiów - minimum III rok, ewentualnie studia podyplomowe (preferowana architektura lub wzornictwo). Kwalifikacje należy potwierdzić w załączniku nr 3 oraz w formie referencji.
 
IV. Kryteria oceny oferty
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
Nazwa kryterium
Waga
Cena
60 pkt
Doświadczenie
40 pkt
w tym:
 
 
 
autor lub współautor min. 2 opracowań/dokumentów o charakterze strategicznym lub operacyjnym z wykorzystaniem danych ilościowych i jakościowych.
40 pkt
 
 
 
1. Kryterium ceny
Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, przy czym najwyższa liczba punktów w tym kryterium to 60 – pozostałym ofertom zostanie przyznana proporcjonalnie niższa liczba punktów.
Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący:
W = Cn/Cp x 60
Cn – najniższa oferowana cena za realizację usługi
Cp – cena za realizację usługi oferty porównywanej
W – wynik
 
Uwaga: W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej:  
 • proszę podać wynagrodzenie brutto ze składkami płaconymi przez pracodawcę;
 • wartość kosztów pracy przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265).
2. Kryterium posiadanego doświadczenia
Maksymalna liczba w tym kryterium to 40 pkt. W kryterium doświadczenia punktowane zostanie opracowanie min. 2 opracowań/dokumentów o charakterze strategicznym lub operacyjnym z wykorzystaniem danych ilościowych i jakościowych (każde opracowanie potwierdzone w formie referencji dołączonych do oferty)
Oferta, zgodnie z którą Wykonawca dokumentuje opracowanie min. 2 wymaganych dokumentów otrzyma proporcjonalnie więcej punktów, przy czym maksymalna liczba punktów w tym kryterium to 40 pkt.
 
W = Op/On x 40
Op – liczba opracowanych, wymaganych dokumentów, po odliczeniu wymaganej ilości tj. 2.
On – największa liczba opracowanych, wymaganych dokumentów, po odliczeniu wymaganej ilości, tj. 2
 
Uwaga: W przypadku udokumentowania przez Wykonawcę opracowania 2 wymaganych dokumentów, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium.
Uwaga: Minimalna ilość opracowanych, wymaganych to 2. Oferta, w której oferent wykaże, że opracował mniej niż 2 wymagane dokumenty, zostanie odrzucona jako niespełniająca kryteriów wymaganych wobec Wykonawcy.
 
3. Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów w oparciu
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
 
4. Informacja o wyniku procedury udzielenia zamówienia zostanie upubliczniona na stronie http://bip.elk.warmia.mazury.pl/299/Zamowienia_publiczne_o_wartosci_nieprzekraczajacej_30000_euro/ oraz przekazana drogą elektroniczną lub pocztową na adresy wskazane w formularzu ofertowym, następnie zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.
 
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów odstąpi od podpisania umowy, zostanie ona podpisana z Wykonawcą, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.
 
6. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 
8. Od decyzji Gminy Miasta Ełk nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
V. Czas realizacji zamówienia
Do 15 grudnia 2017 r.
 
VI. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć do 28 sierpnia 2017 r., do godziny 15:30:
- osobiście (w zamkniętej kopercie) lub drogą pocztową w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem „Oferta – Polityka funkcjonalna Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej do 2025 r., w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”).
 
VI. Sposób złożenia oferty
Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową lub podpisana czytelnie przez Oferenta.
Kompletna oferta składa się z odpowiednio wypełnionych i podpisanych, niżej wymienionych dokumentów:
 • formularz ofertowy (załącznik nr 1), czytelnie podpisany przez Wykonawcę,
 • załącznik nr 2, potwierdzający posiadane doświadczenie, czytelnie podpisany przez Wykonawcę,
 • kserokopia CV i referencji potwierdzających spełnienie kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
 
VI. Osoba do kontaktu
Paulina Omilianowicz, tel.: 87 73 26 142, e-mail:
 
VII. Załączniki
 1. Formularz ofertowy
 2. Doświadczenie Wykonawcy
 3. Wykaz osób (członków Zespołu)
 4. Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Omilianowicz Data wytworzenia informacji: 2017-08-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Omilianowicz Data wprowadzenia do BIP 2017-08-02 09:56:35
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2017-08-02 09:58:56
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2017-09-21 10:06:27
Artykuł był wyświetlony: 319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu