ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dachu, adaptację poddasza nad Szkołą Podstawową nr 2 w Ełku pod cele społeczne i sportowo-rekreacyjne wraz z montażem windy i zakupem wyposażenia.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-01 13:37:01 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-01 13:42:01 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 1 sierpnia 2017 r.
 
SR.042.7.2016
 
Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dachu, adaptację poddasza nad Szkołą Podstawową nr 2 w Ełku pod cele społeczne i sportowo-rekreacyjne wraz z montażem windy i zakupem wyposażenia. Zamówienie realizowane w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców, stanowiącej załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z wyłączeniem procedury rozeznania rynku oraz procedury zasady konkurencyjności.
 
I. Zamawiający
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
 
II. KOD CPV:
Kod CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Kod CPV 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
 
III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza o powierzchni użytkowej 987 m2 Szkoły Podstawowej nr 2
w Ełku w zakresie pełnienia funkcji społecznych i sportowo-rekreacyjnych wraz z montażem windy, przebudową dachu i zakupem wyposażenia.
W ramach projektu należy uwzględnić:
 • przebudowę więźby, wykonanie nowego pokrycia dachu i izolacji termicznej dachu, który obejmuje cały budynek, w którym znajduje się Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Gimnazjum nr 1 w Ełku (w chwili obecnej będącej w fazie „wygaszania”, po tym okresie w budynku znajdować się będzie jedynie Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku),
 • izolację termiczną ścian poddasza,
 • przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, w tym centralnego ogrzewania/ogrzewania elektrycznego, wentylacji/klimatyzacji, instalacji wody i kanalizacji na poddaszu (w chwili obecnej sieć instalacji kończy się na poziomie 2 piętra budynku, w związku z czym konieczne jest zaprojektowanie kontynuacji biegu sieci na poddaszu),
 • wykonania nowych elementów wykończeniowych: ścianek działowych wydzielających niezbędne pomieszczenia, tj.:
 • salę sportowo-rekreacyjną do judo o powierzchni 200 m2 z magazynkiem sprzętu sportowego,
 • salę do terapii polisensorycznej, tzw. salę doświadczania świata,
 • salę do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i terapeutycznych,
 • salę widowiskowo-konferencyjną z funkcją regulowanego podziału pomieszczeń za pomocą rozsuwanych kurtyn-ścian,
 • pozostałych, niezbędnych pomieszczeń tj. szatni, sanitariatów
 • projekt aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem wyposażenia w podziale na stałe i ruchome,
 • wykończenie ścian i podłóg wraz z wyposażeniem elektrycznym (lampy, gniazda elektryczne, etc.) oraz sanitarnym (WC, umywalki, grzejniki etc.) na poddaszu,
 • montaż windy i dostosowanie klatek schodowych do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dostosowanie pomieszczeń poddasza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
A. Projekt budowlano-wykonawczy (PBW)
Projekt budowlany, wykonany zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „EŁK – ŚRÓDMIEŚCIE” oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.). Teren, na którym znajduje się budynek Szkoły Podstawowej nr 2 znajduje się w całości w układzie urbanistycznym miasta Ełku, wpisanym do rejestru zabytków decyzją WKZ 534/17/d/79 z 20 lutego 1979 roku, w związku z czym na obszarze opracowania obowiązuje: ochrona historycznego układu przestrzennego, w tym zachowanie historycznych linii zabudowy, utrzymanie proporcji i gabarytów oraz skali zabudowy; dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej. Wszelkie działania związane z modernizacją terenu wymagają uzyskania i uwzględnienia zaleceń konserwatorskich.
 
Wykonawca realizując przedmiot zamówienia sporządzi następujące opracowania, podejmie wskazane działania:
 
1. ekspertyza techniczna dachu obejmującego cały budynek,
2. ekspertyza techniczna poddasza,
3. inwentaryzacja architektoniczna i instalacyjna dachu, obejmującego cały budynek,
4. inwentaryzacja architektoniczna i instalacyjna poddasza,
5. sporządzenie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego w tym:
 1. projekt architektoniczny,
 2. projekt konstrukcji,
 3. projekt instalacji elektrycznej,
 4. projekt instalacji teletechnicznej,
 5. projekt instalacji wody i kanalizacji,
 6. projekt instalacji c.o. i wentylacji/klimatyzacji,
 7. informację BIOZ;
 8. uzgodnienie projektów z rzeczoznawcami branż ppoż, SANEPID, BHP.
6. sporządzenie projektu aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem wyposażenia w podziale na stałe i ruchome,
7. sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót we wszystkich branżach,
8. sporządzenie preliminarza wydatków związanych z wyposażeniem stałym i ruchomym,
9. sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż,
10. uzyskanie dla obiektu opinii odpowiedniego organu ochrony środowiska odnośnie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub wystąpienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska konieczności przeprowadzenia postępowania związanego z oceną odziaływania na środowisko wraz z wykonaniem raportu oddziaływania na środowisko, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia ww. postępowania,
11. wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej obiektu,
12. uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, w tym uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej.
 
Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać przewidywany zakres prac, określony przez Zamawiającego.
 
GWARANCJA – 24 miesiące od daty odbioru końcowego.
 
B. Pozwolenie na budowę
Wykonawca realizując przedmiot zamówienia złoży skuteczny wniosek o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, zgodnie ze specyfikacją zaplanowanych do wykonania prac i wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Oznacza to, że powyższe wnioski i zgłoszenia muszą zostać przyjęte przez kancelarię w odpowiednim organie budowlano-architektonicznym.
 
C. Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zostanie zobowiązany do:
 1. wykonania wizji lokalnej wraz z dokumentacją techniczną dachu obejmującego cały budynek, w którym znajduje się Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Ełku przez zespół projektowy (projektant w specjalności architektonicznej, projektanci branżowi),
 2. wykonania wizji lokalnej wraz z dokumentacją techniczną poddasza (projektant w specjalności architektonicznej, projektanci branżowi),
 3. pozyskania map do celów projektowych,
 4. udziału w posiedzeniach oraz uzyskania pozytywnej opinii Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) w Urzędzie Miasta w Ełku,
 5. udziału w przynajmniej jednym spotkaniu z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku i Gimnazjum nr 1 w Ełku,
 6. wykonania pozostałych, niezbędnych do wykonania zamówienia czynności, które nie zostały uwzględnione w niniejszym opisie,
 7. konsultowania z Zamawiającym oraz innymi upoważnionymi istotnych rozwiązań, mających wpływ na koszt inwestycji, która będzie realizowana na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,
 8. nieużywania nazw własnych w opracowaniach, co związane jest z tym, iż dokumentacja zostanie wykorzystana w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W przypadku naliczenia korekty finansowej przez uprawnione instytucje, w związku z zastosowaniem nazw własnych w opracowaniach, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu naliczonych korekt w pełnej wysokości.
 9. oznaczenia wszystkich materiałów i opracowań, wytworzonych w toku realizacji umowy, w tym prezentacji multimedialnych przygotowanych przez Wykonawcę, projektów i wizualizacji, zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów, tj.  zawierać informację o dofinansowaniu projektu oraz obowiązkowe logotypy zgodnie z zasadami informacji i promocji opisanymi w Księdze Identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów Polityki Spójności na lata 2014-2020 oraz Podręcznikiem Beneficjenta Funduszy Europejskich w zakresie informacji i promocji na lata 2014-2020, przy wykorzystaniu informacji zamieszczonych na stronie https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/promocja-programu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/
 
D. Sposób przekazania przedmiotu umowy
 
1. Kompletna dokumentacja projektowa oraz dodatkowe opracowania i materiały zostaną przekazane Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy wersji papierowej, w teczce bezkwasowej z regulacją szerokości grzbietu, z plastikowymi wąsami. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana w taki sposób aby możliwe było jej swobodne rozłożenie i złożenie (nie trwale zszyta).
2. Kompletna dokumentacja projektowa zostanie przekazana także w wersji elektronicznej na płycie/płytach CD w formie:
 1. edytowalnej format DWG – rysunki, format doc. – część opisowa i dokumentacja fotograficzna z opisami, kosztorysy zgodnie z formatem używanego oprogramowania, jednego dla całego przedmiaru i kosztorysu,
 2. nieedytowalnej – format jpg. – rysunki, format pdf - pozostałe.
3. W przypadku uwag/zastrzeżeń lub braków Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia poprawek do opracowań. W zależności od charakteru i istotnych uwag Wykonawca poprawi wady opracowania lub uzasadni na piśmie niemożność uwzględnienia uwag, z oczywistych powodów, lub przedstawi uzasadnienie o braku podstaw do wprowadzenia poprawek.
 
Charakterystyka obiektu:
Nieruchomość położona jest przy ul. Małeckich 1 w Ełku, na działkach o numerze ewidencyjnym 394/3. Zabudowana nieruchomość stanowi własność Gminy Miasta Ełk.
 1. Powierzchnia użytkowa budynku: 5 620,9 m2.
 2. Całkowita powierzchnia użytkowa poddasza: 987 m2.
 3. Całkowita powierzchnia zabudowy poddasza: 987 m2.
 4. Całkowita kubatura obiektu: 24 084 m3.
 5. Kubatura obiektu 24 084 m3.
 6. Budynek pełni funkcję edukacyjną.
 7. Stan obecny zagospodarowania poddasza: strych nieużytkowy.
 8. Poddasze po realizacji inwestycji będzie pełnić funkcję: społeczną i sportowo-rekreacyjną.
IV. Kryteria wymagane wobec Wykonawcy
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 
1). posiadania wiedzy i doświadczenia:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwa odrębne zamówienia (umowy) na dokumentację projektową, tj. projekty budowlane i wykonawcze w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci wodociągowej, sanitarnej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji teletechnicznych w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), o kubaturze nie mniejszej niż 1 700 m3.
2). dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 1. potencjał techniczny – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie,
 2. potencjał kadrowy – Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymująca się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do pełnienia funkcji. Wykonawca musi wskazać i dysponować osobami na niżej wymienione funkcje:
L.P.
Funkcja
Rodzaje uprawnień/wykształcenie
Doświadczenie
1
Projektant w specjalności architektonicznej
Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa – 1 osoba
Osoba uprawniona powinna wykazać się doświadczeniem własnym przy realizacji minimum 2 dokumentacji projektowych branży architektonicznej, tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), o kubaturze nie mniejszej niż 700 m2 każdy.
2
Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa – 1 osoba
Osoba uprawniona powinna wykazać się doświadczeniem własnym przy realizacji minimum 2 dokumentacji projektowych branży konstrukcyjno-budowlanej, tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), o kubaturze nie mniejszej niż 700 m2 każdy.
3
Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa – 1 osoba
Osoba uprawniona powinna wykazać się doświadczeniem własnym przy realizacji minimum 2 dokumentacji projektowych branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie
z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), o kubaturze nie mniejszej niż 700 m2 każdy.
4
Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa – 1 osoba
Osoba uprawniona powinna wykazać się doświadczeniem własnym przy realizacji minimum 2 dokumentacji projektowych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), o kubaturze nie mniejszej niż 700 m2 każdy.
5
Projektant branży telekomunikacyjnej
Uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa – 1 osoba
Osoba uprawniona powinna wykazać się doświadczeniem własnym przy realizacji minimum 1 dokumentacji projektowej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), o kubaturze nie mniejszej niż 700 m2 każdy.
 
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.
 
Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Pb, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która jest obywatelem państw członkowski Unii Europejskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
 
Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych – na zasadach określonych w przepisie art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).
 
V. Kryteria oceny oferty
Wybór oferty w każdej części dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania)
 
Nazwa kryterium
Waga
1. Cena (C)
60
2. Termin realizacji (T)
40
 
 
 
1. KRYTERIUM CENY
 
Oferta z najniższą ceną w danej części przedmiotu zamówienia otrzyma max. liczbę punktów – przy czym max liczba punktów w tym kryterium to 60 – pozostałym ofertom przyznana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
 
Sposób punktacji za cenę oferty w danej części jest następujący:
 
C = Cn/Cp x 60
Cn – najniższa oferowana ocena
Cp – cena oferty porównywanej
C – wynik
 
 
2. KRYTERIUM TERMIN REALIZACJI
 
Ocena ofert w kryterium termin realizacji zostanie dokonana w następujący sposób:
Wykonawca, który zaoferuje wykonanie przedmiotu:
 • do 16 lutego 2018 r. otrzyma 10 pkt,
 • do 9 lutego 2018 r. otrzyma 20 pkt,
 • do 2 lutego 2018 r. otrzyma 30 pkt,
 • do 26 stycznia 2018 r. otrzyma 40 pkt.
 
Wykonawca w oferowanym terminie realizacji zamówienia musi uwzględnić wszelkie ryzyka jakie mógł przewidzieć doświadczony Wykonawca.
 
Wykonawca nie może zaoferować terminu wykonania dłuższego niż 20 tygodni.
 
3. WYNIK
 
Ostateczna ilość punktów będzie liczona na podstawie poniższego wzoru:
 
P = C+T
P – ostateczna ilość punktów badanej oferty,
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium Cena,
T – ilość punktów badanej oferty w kryterium Termin realizacji.
 
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów Zamawiający wybierze tą spośród nich, która zawiera niższą cenę.
 
4. Informacja o wyniku procedury udzielenia zamówienia zostanie upubliczniona na stronie http://bip.elk.warmia.mazury.pl/299/Zamowienia_publiczne_o_wartosci_nieprzekraczajacej_30000_euro/ oraz przekazana drogą elektroniczną lub pocztową na adresy wskazane w formularzu ofertowym, następnie zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów odstąpi od podpisania umowy, zostanie ona podpisana z Wykonawcą, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
8. Od decyzji Gminy Miasta Ełk nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
VI. Zmiana umowy
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
1. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania lub rozwiązań architektonicznych przedmiotu zawartej umowy w następujących okolicznościach: a) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego, b) zmiana zakresu projektowania wprowadzona decyzjami administracyjnymi wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych prac projektowych lub innych okoliczności mających związek z przedmiotem umowy.
2. Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się w przypadku: a) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, b) zmiany zakresu projektowania, c) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, projektant nie uzyska uzgodnień, opinii lub decyzji pozwalających ukończyć w terminie przedmiot umowy.
 
VII. Czas realizacji zamówienia
Ostateczny termin realizacji zamówienia - najpóźniej do 16 lutego 2018 r.
 
 
VIII. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć do 28 sierpnia 2017 r., do godziny 15:30:
- osobiście (w zamkniętej kopercie) lub drogą pocztową w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem „Oferta – opracowanie dokumentacji projektowej –Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”).
 
IX. Sposób złożenia oferty
Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową lub podpisana czytelnie przez Oferenta.
Kompletna oferta składa się z odpowiednio wypełnionych i podpisanych, niżej wymienionych dokumentów:
- formularz ofertowy (załącznik nr 1), czytelnie podpisany przez Wykonawcę,
- załącznik nr 2 i 3, potwierdzający posiadane doświadczenie oraz potencjał kadrowy, czytelnie podpisany przez Wykonawcę.
 
X. Osoba do kontaktu
w zakresie formalnym (związanym ze złożeniem oraz sposobem oceny oferty) - Paulina Omilianowicz, tel.: 87 73 26 142, e-mail:
w zakresie merytorycznym (związanym z przedmiotem zamówienia) – Halina Bender, tel.: 087 73 26 270, e-mail:
 
XI. Załączniki
 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
 3. Wykaz wykonanych usług
 4. Wzór umowy
 5. Rzut parteru
 6. Rzut I piętra
 7. Rzut II piętra
 8. Rzut dachu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Omilianowicz Data wytworzenia informacji: 2017-08-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Omilianowicz Data wprowadzenia do BIP 2017-08-01 13:37:01
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2017-08-01 13:42:01
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2017-09-11 15:04:07
Artykuł był wyświetlony: 412 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu