ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zapraszam do złożenia ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-07-31 15:06:48 Informacja ogłoszona dnia 2017-07-31 15:09:04 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
            Ełk, 27 lipca 2017 r.
 
SR.042.1.2017
 
Zapraszam do złożenia ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie
okresu trwałości dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013.
 
 
Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – przyjętym Zarządzeniem Nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.
 
1. Przedmiot zamówienia:
 
1.1. Audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości dla projektu „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku” zrealizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
 
1.2. Szczegółowy zakres audytu określają „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r.
 
1.3. Krótka charakterystyka projektu.
„Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku”
Umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 została zawarta pomiędzy Gminą Miasto Ełk, a Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 30 czerwca 2010 r.
Wartość projektu zgodnie z aneksem nr UDA-RPWM.07.01-28-002/10-08 z dnia 3 lipca 2013 r.: 4 224 696,06 zł
Wydatki kwalifikowane: 4 170 553,33 zł w tym:
- środki EFRR: 3 544 970,33 zł,
- wkład własny Beneficjenta: 625 583,00 zł.
Przedmiot projektu stanowiły następujące zadania:
- budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej - sieć magistralna i sieć przyłącza,
- utworzenie Centrum zarządzania siecią,
- budowa sieci PIAP (infokioski na terenie miasta),
- budowa radiowej sieci dostępowej wraz z punktami Hot-Spot.
Realizacja projektu:
rozpoczęcie – 30 sierpnia 2010 r.,
zakończenie rzeczowe – 15 listopada 2012 r.,
zakończenie finansowe zgodnie z ostatnim aneksem do umowy o dofinansowanie – 30 listopada 2012 r.
Na projekcie przeprowadzono audyt zewnętrzny (13.04.2012r.) oraz kontrolę IZ (12-13.01. 2015 r.)
 
1.4. Termin realizacji zamówienia:
od 2 września do 30 listopada 2017 r.
 
2. Warunki udziału w postępowaniu.
 
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które:
a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
b) nie byli karani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) są uprawnione do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r.
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 z późn. zm.) lub posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) lub w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego,
d) posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych, związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych, w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego,
e) spełniają określony w „Wytycznych dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r. wymóg bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta,
f) nie są tożsame z podmiotem przeprowadzającym audyt zewnętrzny po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości projektu: „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku”
 
2.2. W celu potwierdzenia spełniania określonych w pkt. 2.1 warunków udziału w postępowaniu wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) wykaz wykonanych audytów obejmujących badanie prawidłowości wykorzystania środków publicznych przy realizacji projektów infrastrukturalnych zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami dot. ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,
e) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób wskazanych w w/w wykazie,
f) oświadczenie podmiotu składającego ofertę oraz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu dot. bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta zgodnie z formularzami stanowiącymi załącznik nr 5a i 5b do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
 
2.3. Wymagane dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu podmiotu składającego ofertę.
 
3. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
 
3.1. Pisemną ofertę należy sporządzić w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
 
3.3. Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 
3.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
 
3.5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
 
3.6. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę udzielającą pełnomocnictwa lub osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
 
3.7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku (ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, pok. 114 - sekretariat) w terminie do 11 sierpnia 2017 r. do godz. 15.30. w zamkniętym i nieprzeźroczystym opakowaniu zaadresowanym z dopiskiem: Oferta – audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości. Projekt: „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku”.
 
3.8. Kryterium wyboru oferty: najkorzystniejsza cena brutto.
 
4. Informacje dodatkowe:
 
4.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku (ul. Piłsudskiego 6, 19-300 Ełk, pok. 103) dnia 16 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00.
 
4.2. Umowa zostanie zawarta z podmiotem, który będzie spełniał wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a także złoży prawidłową pod kątem formalno-prawnym i najkorzystniejszą cenowo ofertę na przeprowadzenie audytu projektu.
 
4.3. Niniejsze postępowanie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164) jest prowadzone bez zastosowania przepisów cytowanej ustawy.
 
4.4. Wszelkie pytania i wątpliwości dot. niniejszego postępowania należy kierować do pracownika Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju,
e-mail: , tel.: (0-87) 73-26-115.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Wielgat Data wytworzenia informacji: 2017-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Wielgat Data wprowadzenia do BIP 2017-07-31 15:06:48
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2017-07-31 15:09:04
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2017-08-22 14:49:25
Artykuł był wyświetlony: 360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu