ˆ

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 29/5 i 33, położonej na terenie miasta Ełku przy ul. 11 Listopada, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-22 13:30:01 przez Mariusz Tomasz Dobrzyń, informacja należąca do archiwum

Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 29/5 i 33, położonej na terenie miasta Ełku przy ul. 11 Listopada, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Ełku,
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),
podaje do publicznej wiadomości,
że w siedzibie tutejszego urzędu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Ełku w okresie od 22 lutego do 15 marca 2021 r., wywieszo­no na tablicy ogłoszeń wykaz części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, według poniższego zestawienia:
1.
Położenie nieruchomości
Ełk, ul. 11 Listopada
2.
Oznaczenie nieruchomości (obręb – numer działki), numer księgi wieczystej, powierzchnia
1-29/5, OL1E/00065121/0, 0,0024 ha
1-33, OL1E/00012943/2, 0,0079 ha
3.
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy
1-29/5 – 0,0024 ha
1-33 – 0,0079 ha
4.
Oznaczenie w ewidencji gruntów
dr- drogi
5.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
„Ełk – Kajki III”  CP-15 – ciągi piesze
6.
Opis nieruchomości
Teren przeznaczony do dzierżawy jest niezagospodarowany, nieużytkowany, porośnięty trawą, położony na zboczu
7.
Cel dzierżawy
Tereny zielone i rekreacyjne, istnieje możliwość ogrodzenia terenu dzierżawy
8.
Wysokość i termin wnoszenia czynszu dzierżawnego
Stawka czynszu określona na podstawie zarządzenia nr 367/2015 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 21 września 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych należących do Gminy Miasta Ełk.
Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 25,60 zł netto, stawka czynszu zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpisania umowy.
Czynsz dzierżawny płatny kwartalnie z góry w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku. Uchybienie terminów płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
9.
Okres dzierżawy
Do 3 lat oraz na czas nieoznaczony w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony będą zawierały kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
10.
Zasady aktualności czynszu
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany czynszu dzierżawnego, który może być waloryzowany w odstępach nie częstszych niż trzy lata, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, liczonym łącznie od daty ostatniej podwyżki.
11.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu dzierżawy
Dzierżawca nie będzie miał prawa przelewać w części ani w całości swych uprawnień z tytułu dzierżawy na rzecz osób trzecich, w tym odpłatnego udostępniania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim, jak również nie będzie mógł bez zgody Wydzierżawiającego na wydzierżawianym terenie czynić żadnych inwestycji, które byłyby niezgodne z jej przeznaczeniem.
Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawianą nieruchomością, jak również do utrzymania przedmiotu dzierżawy oraz terenu przyległego w należytym porządku, zachowując wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska.
Wydzierżawiającemu będzie przysługiwać prawo przeprowadzania kontroli dzierżawionego terenu pod względem jego wykorzystania zgodnie z treścią niniejszej umowy.
Wydzierżawiający zastrzega możliwość wejścia na dzierżawiony teren zarządców sieci uzbrojenia technicznego terenu w przypadku konieczności przeprowadzenia robót.
Wydzierżawiający nie będzie ponosić żadnych skutków prawnych i finansowych wynikających z działalności Dzierżawcy na terenie dzierżawy.
Dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z dzierżawą przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Dzierżawca będzie zobowiązany do realizacji wszelkich prac na przedmiocie dzierżawy w oparciu o przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
Dzierżawca będzie zobowiązany do aktualizowania adresu korespondencyjnego, pod rygorem uznania przesłanej korespondencji na ostatni znany adres za skutecznie doręczoną w przypadku jej nieodebrania.
12.
Dodatkowe informacje w sprawie:
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku w pokoju 234, bądź telefonicznie pod numerem 87-732-62-34.
 
 
 
Z up. PREZYDENTA
 
 
Mirosław Hołubowicz
Zastępca Prezydenta Miasta
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Dobrzyń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-22 13:18:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Tomasz Dobrzyń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-22 13:30:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Tomasz Dobrzyń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-22 13:30:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony