ˆ

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym ograniczonym na dzierżawę części działki o numerze 2149/3 położonej w Ełku przy ul. Sportowej na cele sportowe – zespół boisk z zapleczem administracyjnym, szatniowym, higieniczno-sanitarnym

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-11 12:49:47 przez Paweł Górski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej wła­sność Gminy Miasta Ełk, według poniższego zestawienia:
 
 1. Położenie nieruchomości: Ełk, ul. Sportowa
 2. Oznaczenie nieruchomości (obręb - numer działki): 2 - 2149/3
 3. Numer księgi wieczystej: OL1E/00013491/5
 4. Powierzchnia nieruchomości: 3,4153 ha
 5. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: Teren o powierzchni 1,8883 ha (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 422.2020 Prezydenta Miasta Ełku z 4 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu części nieruchomości gruntowej)
 6. Oznaczenie w ewidencji gruntów: RIVa – 1,7293 ha, LsIV – 0,0904 ha, Lz – 0,0433 ha, PsV – 0,0253 ha
 7. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Teren nie jest objęty ustaleniami żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 8. Opis nieruchomości: Teren przeznaczony do dzierżawy jest ogrodzony siatką na słupkach stalowych, niezagospodarowany, porośnięty trawą, położony na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi, na których obowiązują zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, wynikające z przepisów odrębnych.
 9. Cel dzierżawy: Cele sportowe – zespół boisk z zapleczem administracyjnym, szatniowym, higieniczno-sanitarnym
 10. Ograniczenie przetargu: 
  1. Przetarg ogranicza się do uczniowskich klubów sportowych, a także klubów sportowych w formie stowarzyszenia, działających w zakresie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłka nożna.
  2. Ograniczenie przetargu ma zapewnić realizację wskazanego celu dzierżawy poprzez wybór dzierżawcy posiadającego doświadczenie w tym zakresie.
 11. Wysokość czynszu dzierżawnego:
  1. Stawka wywoławcza miesięcznej opłaty dzierżawnej wynosi 200,00 zł netto
  2. Uzyskana stawka czynszu dzierżawnego zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpisania umowy
  3. Przyjęta stawka podatku VAT do ustalenia należności brutto została przyjęta w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, a także przepisy do niej wykonawcze, obowiązujące w dniu podpisywania umowy. Jakakolwiek przyszła zmiana stawki podatku VAT (zwiększenie lub zmniejszenie) wynikająca z przepisów powszechnie obowiązujących nie wymaga zmiany treści umowy. Wydzierżawiający powiadomi odrębnym pismem Dzierżawcę o zmienionej stawce podatku VAT, a także o nowej wysokości należnego czynszu brutto.
 12. Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego: Czynsz dzierżawny płatny kwartalnie z góry w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku. Uchybienie terminowi płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych
 13. Okres dzierżawy: Nieoznaczony
 14. Zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego: Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany czynszu dzierżawnego, który może być waloryzowany w odstępach nie częstszych niż trzy lata, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, liczonym łącznie od daty ostatniej podwyżki
 15. Warunki przystąpienia do przetargu:
  1. wpłacenie wadium w walucie polskiej w wysokości 600,00 zł na rachu­nek Urzędu Miasta Ełku prowadzony w banku PKO BP S.A. nr rachunku 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538 w terminie do 14 kwietnia 2020 r.
  2. nieposiadanie zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Ełk
  3. złożenie sporządzonej w języku polskim oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – przetarg na dzierżawę części nieruchomości położonej w Ełku przy ul. Sportowej” w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku (pokój nr 02) w terminie do 14 kwietnia 2020 r. do godz. 15:30.
 16. Zawartość oferty (wzór w załączeniu):
  1. informacja o składającym ofertę:
   1. nazwa oferenta oraz adres jego siedziby,
   2. aktualne zaświadczenie o wpisie do odpowiedniej ewidencji / rejestru prowadzonej przez starostwo powiatowe bądź aktualny wypis bądź wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z ostatnich trzech miesięcy,
   3. aktualny statut,
   4. w przypadku reprezentowania oferenta przez osobę/osoby inne niż uprawnione do reprezentacji, przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego i ewentualnie podpisania umowy dzierżawy,
  2. data sporządzenia oferty,
  3. własnoręczny podpis oferenta bądź pełnomocnika oferenta,
  4. oznaczenie nieruchomości,
  5. oświadczenie, że oferent: zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, zapoznał się z informacjami o przedmiocie przetargu podanymi w niniejszym ogłoszeniu i akceptuje je bez zastrzeżeń, zapoznał się z projektem umowy dzierżawy (projekt w załączeniu), a także nie ma zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Ełk,
  6. oferowana stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej netto powyżej stawki wywoławczej, przy czym minimalne postąpienie wynosi 10% stawki wywoławczej,
  7. opis sposobu zagospodarowania przedmiotu dzierżawy (łącznie z przewidywanymi kosztami z tym związanymi), mając na uwadze cel dzierżawy,
  8. termin zagospodarowania przedmiotu dzierżawy,
  9. kopia dowodu wniesienia wadium.
 17. Sposób przeprowadzenia przetargu: Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej
 18. Termin i miejsce przeprowadzenia części jawnej przetargu:
  1. 17 kwietnia 2020 roku o godz. 9:00
  2. Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój 120 (mała sala konferencyjna)
 19. Przebieg przetargu:
  1. część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów
  2. w części jawnej komisja przetargowa:
   1. podaje liczbę otrzymanych ofert,
   2. sprawdza czy nie nastąpiło uszkodzenie lub naruszenie złożonych ofert,
   3. dokonuje otwarcia kopert z ofertami,
   4. sprawdza dowody wpłaty wadium, tożsamość osób, które złożyły oferty,
   5. weryfikuje złożone oferty,
   6. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, jeśli nie zmieniają one warunków przedłożonej oferty przetargowej,
   7. ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,
   8. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
   9. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
  3. w części niejawnej komisja przetargowa:
   1. dokonuje szczegółowej analizy ofert,
   2. wybiera najkorzystniejszą z nich lub decyduje o organizacji dodatkowego przetargu ustnego dla uczestników, którzy złożyli równorzędne oferty lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
  4. przetarg uważa się za zakończony z chwilą podpisania protokołu, który zawiera m.in. informacje dotyczące osoby ustalonej jako dzierżawca, położeniu nieruchomości, jej numerze ewidencyjnym, powierzchni, wysokości czynszu, terminie jego wnoszenia, zasad jego waloryzacji.
  5. wszyscy, którzy złożyli oferty, zostaną poinformowani o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 20. Kryteria i zasady oceniania złożonych ofert:
  1. Opis kryteriów i ich wag:
   1. kryterium nr 1: Stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej netto (maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium: 55),
   2. kryterium nr 2: Ocena sposobu zagospodarowania przedmiotu dzierżawy, łącznie z przewidywanymi kosztami z tym związanymi (maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium: 30),
   3. kryterium nr 3: Termin zagospodarowania przedmiotu dzierżawy (maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium: 15),
  2. Sposób obliczenia punktów w ramach przyjętych kryteriów:
   1. Ln = (Sn / S x 0,55 + On / O x 0,30 + T / Tn x 0,15) x 100 pkt, gdzie:
    1. Ln – oznacza liczbę punktów przyznanych danej ofercie,
    2. Sn – oznacza stawkę miesięcznej opłaty dzierżawnej netto danej oferty,
    3. On – oznacza przyznaną ocenę sposobu zagospodarowania przedmiotu dzierżawy (łącznie z przewidywanymi kosztami z tym związanymi) danej oferty,
    4. Tn – oznacza termin zagospodarowania przedmiotu dzierżawy danej oferty,
    5. n – oznacza numer oferty,
    6. S – oznacza maksymalną spośród złożonych ofert stawkę miesięcznej opłaty dzierżawnej netto,
    7. O – oznacza maksymalną spośród złożonych ofert przyznaną ocenę sposobu zagospodarowania przedmiotu dzierżawy (łącznie z przewidywanymi kosztami z tym związanymi),
    8. T – oznacza najkrótszy spośród złożonych ofert termin zagospodarowania przedmiotu dzierżawy.
 21. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu dzierżawy:
  1. Dzierżawca nie będzie miał ma prawa przelewać w części ani w całości swych uprawnień z tytułu dzierżawy na rzecz osób trzecich, w tym odpłatnego udostępniania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim, jak również nie będzie mógł bez zgody Wydzierżawiającego na wydzierżawianym terenie czynić żadnych inwestycji, które byłyby niezgodne z jej przeznaczeniem.
  2. Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawianą nieruchomością, jak również do utrzymania przedmiotu dzierżawy oraz terenu przyległego w należytym porządku, zachowując wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska.
  3. Wydzierżawiającemu będzie przysługiwać prawo przeprowadzania kontroli dzierżawionego terenu pod względem jego wykorzystania zgodnie z treścią niniejszej umowy.
  4. Wydzierżawiający zastrzega możliwość wejścia na dzierżawiony teren zarządców sieci uzbrojenia technicznego terenu w przypadku konieczności przeprowadzenia robót.
  5. Wydzierżawiający nie będzie ponosić żadnych skutków prawnych i finansowych wynikających z działalności Dzierżawcy na terenie dzierżawy.
  6. Dzierżawca będzie zobowiązany do uzgodnienia projektu zagospodarowania przedmiotu dzierżawy z Wydzierżawiającym.
  7. Dzierżawca będzie zobowiązany do realizacji wszelkich prac na przedmiocie dzierżawy w oparciu o przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).
  8. Dzierżawca będzie zobowiązany do ewentualnego poniesienia kosztów wycinki drzew i krzewów znajdujących się w obrębie przedmiotu dzierżawy (po uzyskaniu zgody wydanej przez właściwy organ), wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej (sprawy związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej prowadzi Starostwo Powiatowe w Ełku).
  9. Dzierżawca będzie zobowiązany do wykonania własnym staraniem na własny koszt ewentualnych przyłączy do istniejących sieci (po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci).
  10. Dzierżawca nie będzie miał prawa umieszczania na terenie dzierżawy (włączając zagospodarowanie stanowiące jego własność) nośników reklamowych osób trzecich.
  11. Wydzierżawiający nie wyklucza możliwości pośredniego posadowienia budynków i obiektów, a także nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
  12. Dzierżawca będzie zobowiązany do aktualizowania adresu korespondencyjnego, pod rygorem uznania przesłanej korespondencji na ostatni znany adres za skutecznie doręczoną w przypadku jej nieodebrania.
  13. W związku z tym, że przedmiot dzierżawy znajduje się częściowo na terenie, dla którego istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi (raz na 100 lat i raz na 10 lat), Dzierżawca przyjmuje do wiadomości zlokalizowanie przedmiotu dzierżawy na terenie, dla którego istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, a co za tym idzie zniszczenie jego mienia o rozmiarach niemożliwych do przewidzenia. Natomiast skutki awarii tych sieci są nieprzewidziane i nie będą obciążały Wydzierżawiającego.
 22. Przeznaczenie do dzierżawy: Zarządzenie nr 422.2020 Prezydenta Miasta Ełku z 4 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości grun­towej
 23. Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej:​
  1. Prezydentowi Miasta Ełku przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi, ponieważ jest zaliczane na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych.
  3. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu na rachunki wskazane przez uczestników przetargu. W ten sam sposób zwraca się wadium w przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu.
  4. W przypadku odstąpienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w ciągu 1 miesiąca od dnia zamknięcia przetargu, następuje przepadek wadium na rzecz urzędu, a przetarg czyni niebyłym.
  5. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
  6. Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane z wydzierżawieniem nieruchomości.
  7. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, zostanie podane do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku oraz publikację Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości.
  8. Prezydent Miasta Ełku może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu i przyczynę odwołania do publicznej wiadomości.
  9. Przetarg odbędzie się w przypadku zakwalifikowania przynajmniej jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
  10. Uczestnicy przetargu winni posiadać dokument tożsamości.
 24. Dodatkowe informacje w sprawie: Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel. 87-732-62-34).
Z up. PREZYDENTA
Mirosław Hołubowicz
Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Górski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-11 11:42:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-11 12:49:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Górski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-11 12:49:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
371 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony