ˆ

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki o numerze 829/125 położonej w Ełku przy ul. Kajki pod tereny zielone i rolnicze

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-11 12:49:51 przez Paweł Górski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
 
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, według poniższego zestawienia:
 
 1. Położenie nieruchomości: ​​Ełk, ul. Michała Kajki
 2. Oznaczenie nieruchomości (obręb - numer działki): ​​1 - 829/125
 3. Numer księgi wieczystej: ​​OL1E/00012943/2
 4. Powierzchnia nieruchomości: 0,8477 ha
 5. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: ​​Teren o powierzchni 0,2730 ha (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 428.2020 Prezydenta Miasta Ełku z 12 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej), podzielona na kompleksy:
  1. kompleks nr 7 o powierzchni 0,0389 ha.
  2. kompleks nr 6 o powierzchni 0,0391 ha,
  3. kompleks nr 5 o powierzchni 0,0388 ha,
  4. kompleks nr 4 o powierzchni 0,0394 ha,
  5. kompleks nr 3 o powierzchni 0,0399 ha,
  6. kompleks nr 2 o powierzchni 0,0381 ha,
  7. ​​kompleks nr 1 o powierzchni 0,0388 ha,
 6. Oznaczenie w ewidencji gruntów: dr - drogi
 7. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Teren nie jest objęty ustaleniami żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 8. Opis nieruchomości: Teren przeznaczony do dzierżawy jest niezagospodarowany, nieużytkowany, porośnięty trawą
 9. Cel dzierżawy: Tereny zielone i rekreacyjne (max. 0,0050 ha) oraz tereny rolnicze (pozostała powierzchnia w ramach kompleksów).
 10. Wysokość czynszu dzierżawnego:
  1. Stawka wywoławcza rocznej opłaty dzierżawnej wynosi 310,00 zł netto, w tym 155,00 zł netto za grunt przeznaczony na cele zielone i rekreacyjne oraz 155,00 zł netto za grunt przeznaczony na cele rolnicze
  2. Uzyskana stawka czynszu dzierżawnego za grunt przeznaczony na cele zielone i rekreacyjne zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpisania umowy. Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze jest zwolniona od podatku VAT.
  3. Przyjęta stawka podatku VAT do ustalenia należności brutto została przyjęta w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, a także przepisy do niej wykonawcze, obowiązujące w dniu podpisywania umowy. Jakakolwiek przyszła zmiana stawki podatku VAT (zwiększenie lub zmniejszenie) wynikająca z przepisów powszechnie obowiązujących nie wymaga zmiany treści umowy. Wydzierżawiający powiadomi odrębnym pismem Dzierżawcę o zmienionej stawce podatku VAT, a także o nowej wysokości należnego czynszu brutto.
 11. Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego: Czynsz dzierżawny płatny kwartalnie z góry w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku. Uchybienie terminowi płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
 12. Okres dzierżawy: Nieoznaczony
 13. Zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego: Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany czynszu dzierżawnego, który może być waloryzowany w odstępach nie częstszych niż trzy lata, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, liczonym łącznie od daty ostatniej podwyżki
 14. Warunki przystąpienia do przetargu:
  1. wpłacenie wadium w walucie polskiej w wysokości 80,00 zł na rachu­nek Urzędu Miasta Ełku prowadzony w banku PKO BP S.A. nr rachunku 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538 w terminie do 10 kwietnia 2020 r. na konkretny kompleks, o którym mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia, z podaniem jego numeru (na każdy kompleks odrębne wadium),
  2. złożenie oświadczenia o nieposiadaniu zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Ełk w terminie do 10 kwietnia 2020 r. w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku (pokój nr 02).
 15. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:
  1. 16 kwietnia 2020 roku o godz. 9:00
  2. Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój 120 (mała sala konferencyjna)
 16. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu dzierżawy:
  1. Dzierżawca nie będzie miał ma prawa przelewać w części ani w całości swych uprawnień z tytułu dzierżawy na rzecz osób trzecich, w tym odpłatnego udostępniania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim, jak również nie będzie mógł bez zgody Wydzierżawiającego na wydzierżawianym terenie czynić żadnych inwestycji, które byłyby niezgodne z jej przeznaczeniem.
  2. Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawianą nieruchomością, jak również do utrzymania przedmiotu dzierżawy oraz terenu przyległego w należytym porządku, zachowując wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska.
  3. Dzierżawca będzie użytkować wydzierżawianą nieruchomość zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, a w szczególności uprawiać i użytkować grunty utrzymując je w odpowiedniej kulturze.
  4. Wydzierżawiającemu będzie przysługiwać prawo przeprowadzania kontroli dzierżawionego terenu pod względem jego wykorzystania zgodnie z treścią niniejszej umowy.
  5. Wydzierżawiający zastrzega możliwość wejścia na dzierżawiony teren zarządców sieci uzbrojenia technicznego terenu w przypadku konieczności przeprowadzenia robót.
  6. Wydzierżawiający nie będzie ponosić żadnych skutków prawnych i finansowych wynikających z działalności Dzierżawcy na terenie dzierżawy.
  7. Dzierżawca będzie zobowiązany do realizacji wszelkich prac na przedmiocie dzierżawy w oparciu o przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).
  8. Dzierżawca będzie zobowiązany do aktualizowania adresu korespondencyjnego, pod rygorem uznania przesłanej korespondencji na ostatni znany adres za skutecznie doręczoną w przypadku jej nieodebrania.
  9. Dzierżawca będzie miał możliwość ogrodzenia terenu dzierżawy siatką na słupkach stalowych, postawienia na dzierżawionym terenie obiektu gospodarczego o konstrukcji drewnianej i powierzchni nieprzekraczającej 10 m2, niezwiązanego trwale z gruntem, zrealizowanego w oparciu o przepisy Prawa budowlanego.
 17. Przeznaczenie do dzierżawy: Zarządzenie nr 428.2020 Prezydenta Miasta Ełku z 12 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości grun­towej
 18. Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej:
  1. Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi, ponieważ jest zaliczane na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych.
  2. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu na rachunki wskazane przez uczestników przetargu. W ten sam sposób zwraca się wadium w przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu.
  3. W przypadku odstąpienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w ciągu 1 miesiąca od dnia zamknięcia przetargu, następuje przepadek wadium na rzecz urzędu, a przetarg czyni niebyłym.
  4. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
  5. Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane z wydzierżawieniem nieruchomości.
  6. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, zostanie podane do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku oraz publikację Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości.
  7. Prezydent Miasta Ełku może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu i przyczynę odwołania do publicznej wiadomości.
  8. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
  9. Uczestnicy przetargu winni posiadać dokument tożsamości.
 19. Dodatkowe informacje w sprawie: Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel. 87-732-62-34).
Z up. PREZYDENTA
Mirosław Hołubowicz
Zastępca Prezydenta Miasta
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Górski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-10 15:12:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-11 12:49:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Górski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-11 12:49:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
405 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony