ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 2149/3, położonej na terenie miasta Ełku przy ul. Sportowej, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu na cele sportowe

Informacja ogłoszona dnia 2020-02-13 14:03:41 przez Paweł Górski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku,
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65),
podaje do publicznej wiadomości,
 
że w siedzibie tutejszego urzędu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Ełku w okresie od 13 lutego do 5 marca 2020 r., wywieszo­no na tablicy ogłoszeń wykaz części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu, według poniższego zestawienia:
 1. Położenie nieruchomości: Ełk, ul. Sportowa
 2. Oznaczenie nieruchomości (obręb - numer działki): 2 - 2149/3
 3. Numer księgi wieczystej: OL1E/00013491/5
 4. Powierzchnia nieruchomości: 3,4153 ha
 5. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 1,8883 ha
 6. Oznaczenie w ewidencji gruntów: RIVa – 1,7293 ha, LsIV – 0,0904 ha, Lz – 0,0433 ha, PsV – 0,0253 ha
 7. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren nie jest objęty ustaleniami żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 8. Opis nieruchomości: teren przeznaczony do dzierżawy jest ogrodzony siatką na słupkach stalowych, niezagospodarowany, porośnięty trawą, położony na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi, na których obo-wiązują zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, wynikające z przepisów odrębnych
 9. Cel dzierżawy: sportowy – zespół boisk piłkarskich z zapleczem administracyjnym, szatniowym, higieniczno-sanitarnym
 10. Wysokość czynszu dzierżawnego:
 11. Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego: czynsz dzierżawny płatny kwartalnie z góry w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku. Uchybienie terminowi płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
 12. Okres dzierżawy: nieoznaczony
 13. Zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego: Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany czynszu dzierżawnego, który może być waloryzowany w odstępach nie częstszych niż trzy lata, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, liczonym łącznie od daty ostatniej podwyżki.
 14. Uwagi:
  1. Dzierżawca nie będzie miał prawa przelewać w części ani w całości swych uprawnień z tytułu dzierżawy na rzecz osób trzecich, w tym odpłatnego udostępniania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim, jak również nie będzie mógł bez zgody Wydzierżawiającego na wydzierżawianym terenie czynić żadnych inwestycji, które byłyby niezgodne z jej przeznaczeniem.
  2. Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawianą nieruchomością, jak również do utrzymania przedmiotu dzierżawy oraz terenu przyległego w należytym porządku, zachowując wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska.
  3. Wydzierżawiającemu będzie przysługiwać prawo przeprowadzania kontroli dzierżawionego terenu pod względem jego wykorzystania zgodnie z treścią niniejszej umowy.
  4. Wydzierżawiający zastrzega możliwość wejścia na dzierżawiony teren zarządców sieci uzbrojenia technicznego terenu w przypadku konieczności przeprowadzenia robót.
  5. Wydzierżawiający nie będzie ponosić żadnych skutków prawnych i finansowych wynikających z działalności Dzierżawcy na terenie dzierżawy.
  6. Dzierżawca będzie zobowiązany do uzgodnienia projektu zagospodarowania przedmiotu dzierżawy z Wydzierżawiającym.
  7. Dzierżawca będzie zobowiązany do realizacji wszelkich prac na przedmiocie dzierżawy w oparciu o przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).
  8. Dzierżawca będzie zobowiązany do ewentualnego poniesienia kosztów wycinki drzew i krzewów znajdujących się w obrębie przedmiotu dzierżawy (po uzyskaniu zgody wydanej przez właściwy organ), wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej (sprawy związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej prowadzi Starostwo Powiatowe w Ełku).
  9. Dzierżawca będzie zobowiązany do wykonania własnym staraniem na własny koszt ewentualnych przyłączy do istniejących sieci (po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci).
  10. Dzierżawca nie będzie miał prawa umieszczania na terenie dzierżawy (włączając zagospodarowanie stanowiące jego własność) nośników reklamowych osób trzecich.
  11. Wydzierżawiający nie wyklucza możliwości pośredniego posadowienia budynków i obiektów, a także nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
  12. Dzierżawca będzie zobowiązany do aktualizowania adresu korespondencyjnego, pod rygorem uznania przesłanej korespondencji na ostatni znany adres za skutecznie doręczoną w przypadku jej nieodebrania.
 15. Dodatkowe informacje w sprawie: Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel. 87-732-62-34).
   
Z up. PREZYDENTA
Artur Urbański
Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Górski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-13 14:02:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-13 14:03:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Górski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-14 07:58:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony