ˆ

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-05 10:14:47 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-05 10:21:32 przez Paweł Górski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

W Y K A Z
 
części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
 
1.
Położenie nieruchomości
Ełk, ul. Podmiejska
2.
Oznaczenie nieruchomości (obręb - numer działki)
2 - 2099/29
3.
Numer księgi wieczystej
OL1E/00013491/5
4.
Powierzchnia nieruchomości
0,3109 ha
5.
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy
0,3095 ha
6.
Oznaczenie w ewidencji gruntów
Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane
7.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Teren przeznaczony do dzierżawy znajduje się w obszarze oznaczonym w planie miejscowym, zwanym „Ełk – Podmiejska” symbolem 9UKP w brzmieniu: „teren projektowanych miejsc parkingowych z zielenią towarzyszącą proponowany na powiększenie działki numer geodezyjny 2099/24 na terenie oznaczonym symbolem 8UP, bez prawa zabudowy obiektami kubaturowymi, przy zachowaniu minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 40% powierzchni działki. Ustala się obowiązek odprowadzania wód powierzchniowych z terenów utwardzonych do miejskiej sieci burzowej”.
8.
Opis nieruchomości
Teren przeznaczony do dzierżawy jest niezagospodarowany i nieużytkowany, przebiegają przez niego następujące sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna
W związku z przebiegającą przez przedmiot dzierżawy siecią kanalizacji sanitarnej Ø800 oraz siecią wodociągową i Ø150 żel., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku, jako zarządca tych sieci, określił następujące warunki zagospodarowania terenu w obrębie istniejącego uzbrojenia technicznego:
 • Dzierżawca zapewni właścicielowi sieci wodno-kanalizacyjnej bezkolizyjny dostęp i dojazd sprzętem specjalistycznym do przewodów: wodociągowego Ø150 żel. oraz kanalizacji sanitarnej Ø800 w celu wykonywania czynności wynikających z eksploatacji, konserwacji i usuwania awarii.
 • Deniwelacja terenu wmusi uwzględnić normatywne zagłębienie ww/ przewodów. Sieci muszą posiadać przykrycie zabezpieczające rzez przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
 • Elementy istniejącego uzbrojenia wodociągowego muszą być przebudowane do rzędnych nowych urządzeń drogowych.
 • Po trasie sieci wodociągowej Ø150 żel. i kolektora Ø800 nie należy lokalizować elementów małej architektury, fundamentów i zieleni wysokiej.
 • Na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych przewody należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem pochodzącym od obciążenia maszyn, urządzeń i składowania materiałów budowlanych.
 • Projekt deniwelacji terenu oraz projekt drogowy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku przed rozpoczęciem robót.
W związku z przebiegającą przez przedmiot dzierżawy siecią kanalizacji deszczowej określa się następujące warunki zagospodarowania terenu w obrębie istniejącego uzbrojenia technicznego:
 • zakazuje się nasadzeń trwałych np. drzew, krzewów na trasie kanałów oraz w ich obszarze minimum 5 metrów od osi wbudowanego rurażu;
 • dopuszcza się nasadzania jednoroczne, trawnik lub utwardzenie terenu nawierzchnią z elementów rozbieralnych;
 • zobowiązuje się Dzierżawcę do każdorazowego jej udostępnienia celem bieżącej konserwacji lub naprawy kanału deszczowego i sanitarnego;
 • w trakcie wykonywania prac związanych z utwardzeniem terenu zobowiązuje się wykonawcę do sprawdzenia stanu technicznego zwieńczeń studni rewizyjnych zlokalizowanych na działce nr 2099/29, w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego należy je bezwzględnie wymienić na nowe, zaś o przeprowadzonych czynnościach powiadomić właściwych gestorów sieci.
9.
Cel dzierżawy, wysokość i termin wnoszenia czynszu dzierżawnego
Miejsca parkingowe z zielenią towarzyszącą
Stawka wywoławcza opłaty dzierżawnej (netto miesięcznie) wynosi 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).
Uzyskana stawka czynszu dzierżawnego zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpisania umowy
Czynsz dzierżawny płatny kwartalnie z góry w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 11 listopada każdego roku. Uchybienie terminowi płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
10.
Okres dzierżawy
nieoznaczony
11.
Zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany czynszu dzierżawnego, który może być waloryzowany w odstępach nie częstszych niż trzy lata, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, liczonym łącznie od daty ostatniej podwyżki.
13.
Dodatkowe informacje w sprawie
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel. 87-732-62-34)
 
Prezydent Miasta Ełku
Tomasz Andrukiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Górski Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Górski Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 10:14:47
Wprowadził informację do BIP: Paweł Górski Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 10:21:32
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Górski Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 10:21:32
Artykuł był wyświetlony: 219 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu