ˆ

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Ełku przy ul. Nadjeziornej, oznaczonej jako działka o numerze 405/1 na czas oznaczony – 5 lat na cele usługowe pod trap pomostu zlokalizowanego na Jeziorze Ełckim

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-07 11:59:40 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-07 12:01:55 przez Paweł Górski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

PG-GN.6845.12.2018.PG
O G Ł O S Z E N I E
 
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, według poniższego zestawienia:
 
1.
Położenie nieruchomości
Ełk, ul. Nadjeziorna
2.
Oznaczenie nieruchomo­ści (obręb - numer dział­ki)
1-405/1
3.
Numer księgi wieczystej
OL1E/00012943/2
4.
Powierzchnia nierucho­mości
1,3908 ha
5.
Powierzchnia przezna­czona do dzierżawy
0,0002 ha
6.
Lokalizacja przedmiotu dzierżawy
7.
Cel dzierżawy
Cele usługowe pod trap pomostu zlokalizowanego na Jeziorze Ełckim
8.
Termin przetargu
11 kwietnia 2018 roku o godz. 08:00
9.
Miejsce przetargu
Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4
pokój 120 (mała sala konferencyjna)
10.
Warunek przystąpienia do przetargu
Wpłacenie wadium w walucie polskiej na rachunek Urzędu Miasta Ełku pro­wadzony w banku PKO BP S.A. nr rachunku 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538.
11.
Wysokość wadium
75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)
12.
Termin wpłacenia wa­dium
6 kwietnia 2018 roku
13.
Cena wywoławcza (mie­sięczna opłata dzierżaw­na netto)
25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100)
14.
Minimalne postąpienie
5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100)
15.
Stawka podatku VAT
Wysokość opłaty dzierżawnej uzyskanej w przetargu będzie powiększana o podatek VAT według stawki podstawowej.
16.
Oznaczenie w ewidencji gruntów
Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
17.
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zago­spodarowania prze­strzennego
Teren nie jest objęty ustaleniami żadnego miejscowego planu zagospoda­rowania przestrzennego.
18.
Opis terenu
Teren stanowi nabrzeże Jeziora Ełckiego.
19.
Termin wnoszenia czyn­szu dzierżawnego
Rocznie z góry w terminie do 15 marca każdego roku. Uchybienie termino­wi płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych. Czynsz za pierw­szy rok dzierżawy zostanie rozliczony proporcjonalnie okresu dzierżawy
20.
Okres dzierżawy
5 lat
21.
Zasady aktualizacji czyn­szu dzierżawnego
Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość podwyższenia opłaty dzier­żawnej do wysokości zgodnej z obowiązującym zarządzeniem Prezydenta Miasta w tej sprawie w przypadku, kiedy podstawowa stawka czynszu w strefie obejmującej dzierżawioną działkę przekroczy stawkę uzyskaną w wyniku przetargu
22. Uwagi
Osoba ustalona dzierżawcą nieruchomości zobowiązana jest do zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku w cią­gu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Dzierżawca nie ma prawa przelewać w części ani w całości swych upraw­nień z tytułu dzierżawy na rzecz osób trzecich, jak również nie może bez zgody Wydzierżawiającego na wydzierżawianym terenie czynić żadnych in­westycji, które byłyby niezgodne z jej dotychczasowym przeznaczeniem.
Dzierżawca będzie zobowiązany do uzgodnienia projektu zagospodarowa­nia przedmiotu dzierżawy z Wydzierżawiającym.
Dzierżawca będzie zobowiązany do wybudowania własnym staraniem i na własny koszt, bez możliwości zwrotu nakładów, utwardzonego kostką bru­kową dojścia o szerokości co najmniej 1,50 m z pobliskiego ciągu pieszego, po uzgodnieniu zakresu tych prac z Wydziałem Mienia Komunalnego Urzę­du Miasta Ełku.
Po zakończeniu umowy, Dzierżawca jest zobowiązany do usunięcia swoje­go mienia i uporządkowania przedmiotu dzierżawy we własnym zakresie bez prawa roszczeń od Wydzierżawiającego. W przypadku niedoprowadze­nia przedmiotu dzierżawy do stanu poprzedniego czynność tą wykona Wy­dzierżawiający na koszt Dzierżawcy. Mienie pozostawione na terenie dzier­żawy, po zakończeniu umowy dzierżawy, zostanie usunięte lub przeniesio­ne, na koszt Dzierżawcy, w miejsce składowania bez odszkodowania za jego ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie. W przypadku, gdy po zakoń­czeniu umowy okaże się, że zagospodarowanie przedmiotu dzierżawy jest trwale związane z gruntem i nie ma możliwości jego usunięcia, zostanie ono nieodpłatnie przejęte przez Wydzierżawiającego, bez możliwości zwro­tu nakładów (kosztów) oraz bez obciążeń finansowych. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na polepszenie przedmiotu dzierżawy nie podlegają zwrotowi.
23.
Dodatkowe informacje w sprawie
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzę­du Miasta Ełku (pokój 234, tel. 87-732-62-34)
 
Z up. PREZYDENTA
Artur Urbański
Zastępca Prezydenta Miasta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Górski Data wytworzenia informacji: 2018-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Górski Data wprowadzenia do BIP 2018-03-07 11:59:40
Wprowadził informację do BIP: Paweł Górski Data udostępnienia informacji: 2018-03-07 12:01:55
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Górski Data ostatniej zmiany: 2018-03-07 12:11:04
Artykuł był wyświetlony: 303 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu