ˆ

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na czas oznaczony – 5 lat, części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze 1383/14 , położonej w Ełku przy ul. Tadeusza Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk z przeznaczeniem na cele usługowe pod punkt szybkiego ładowania samochodów elektrycznych

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-11-22 08:19:13 Informacja ogłoszona dnia 2017-11-22 08:23:35 przez Paweł Górski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
 
Prezydent Miasta Ełku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o go­spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 późn. zm.),
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na czas oznaczony – 5 lat, części nieruchomości gruntowej,
położonej na terenie miasta Ełku,stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, według poniższego zestawienia:
Lp.
Obręb - nu­mer działki
Powierzchnia działki
Położenie
Powierzchnia
przeznaczona do dzierżawy
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospo­darowania przestrzennego „Ełk – Brama Ma­zur II”
1.
1-1383/14
2419 m2
ul. Tadeusza Kościuszki
3 m2
01KDW – teren drogi wewnętrznej
 1. Przetarg odbędzie się 22 grudnia 2017 roku o godz. 9:00 w małej sali konferencyjnej (po­kój 120) Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 150,00 zł (słow­nie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) w terminie do 19 grudnia 2017 roku w walucie polskiej, na rachunek Urzędu Miasta Ełku prowadzony w banku PKO BP S.A. nr ra­chunku 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538.
 3. Cena wywoławcza (miesięczna opłata dzierżawna netto) wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).
 4. Minimalne postąpienie ustala się w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100).
 5. Dzierżawca użytkować będzie wydzierżawianą nieruchomość na cele usługowe pod punkt szybkiego ładowania samochodów elektrycznych.
 6. Do opłaty dzierżawnej uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy dzierżawy.
 7. Działka jest opisana w księdze wieczystej nr OL1E/00048591/0.
 8. Teren jest utwardzony i stanowi fragment ciągu pieszego i dwa miejsca postojowe.
 9. Osoba ustalona dzierżawcą nieruchomości zobowiązana jest do zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomo­ściami Urzędu Miasta Ełku w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Czynsz dzierżawny płatny rocznie w terminie do 15  marca każdego roku. Uchybienie terminowi płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
 11. Zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego: Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość pod­wyższenia opłaty dzierżawnej do wysokości zgodnej z obowiązującym zarządzeniem Prezy­denta Miasta w tej sprawie w przypadku, kiedy podstawowa stawka czynszu w strefie obejmu­jącej dzierżawioną działkę przekroczy stawkę uzyskaną w wyniku przetargu.
 12. Dzierżawca użytkować będzie wydzierżawianą nieruchomość na cele usługowe pod punkt szybkiego ładowania samochodów elektrycznych.
 13. Dzierżawca nie ma prawa przelewać w części ani w całości swych uprawnień z tytułu dzierża­wy na rzecz osób trzecich, jak również nie może bez zgody Wydzierżawiającego na wydzierża­wianym terenie czynić żadnych inwestycji, które byłyby niezgodne z jej dotychczasowym prze­znaczeniem.
 14. Dzierżawca będzie zobowiązany do uzgodnienia projektu zagospodarowania przedmiotu dzier­żawy z Wydzierżawiającym.
 15. Po zakończeniu umowy, Dzierżawca jest zobowiązany do usunięcia swojego mienia i uporząd­kowania przedmiotu dzierżawy we własnym zakresie bez prawa roszczeń od Wydzier­żawiającego. W przypadku niedoprowadzenia przedmiotu dzierżawy do stanu poprzedniego czynność tą wykona Wydzierżawiający na koszt Dzierżawcy. Mienie pozostawione na terenie dzierżawy, po zakończeniu umowy dzierżawy, zostanie usunięte lub przeniesione, na koszt Dzierżawcy, w miejsce składowania bez odszkodowania za jego ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie. W przypadku, gdy po zakończeniu umowy okaże się, że zagospodarowanie przedmiotu dzierżawy jest trwale związane z gruntem i nie ma możliwości jego usunięcia, zo­stanie ono nieodpłatnie przejęte przez Wydzierżawiającego, bez możliwości zwrotu nakładów (kosztów) oraz bez obciążeń finansowych. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na polepsze­nie przedmiotu dzierżawy nie podlegają zwrotowi.
 16. Wydzierżawiający nie ponosi żadnych skutków prawnych i finansowych wynikających z działal­ności Dzierżawcy na terenie dzierżawy.
 17. Niezbędne przyłącza do istniejących sieci w pasie drogowym Dzierżawca dokona własnym sta­raniem na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci. Dzierżawca wy­stąpi do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk o uzyskanie technicz­nych warunków zasilania przedmiotu dzierżawy w energię elektryczną.
 18. Lokalizację terenu przeznaczonego do dzierżawy obrazuje załącznik graficzny do niniejszego ogłoszenia.
 19. Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 20. Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni.
 21. Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel. 87-732-62-34, e-mail: .
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Górski Data wytworzenia informacji: 2017-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Górski Data wprowadzenia do BIP 2017-11-22 08:19:13
Wprowadził informację do BIP: Paweł Górski Data udostępnienia informacji: 2017-11-22 08:23:35
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Górski Data ostatniej zmiany: 2017-11-22 08:23:35
Artykuł był wyświetlony: 323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu