ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wydział Strategii i Rozwoju

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Strategii i Rozwoju

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik Wydziału - Renata Anna Samełko, tel. 87 73 26 115
ul. Piłsudskiego 6, I piętro, pokój 103

stanowisko ds. projektów inwestycyjnych - Magdalena Klimowicz, tel. 87 73 26 144, Dariusz Gienieczko, tel. 87 73 26 116, Paulina Masłowska, tel. 87 73 26 142
stanowisko ds. planowania strategicznego i analiz - Andrzej Lemieszonek, tel. 87 73 26 132
stanowisko ds. projektów nieinwestycyjnych - Emilia Pachucka, tel. 87 73 26 121
stanowisko ds. monitoringu i sprawozdawczości - Anna Wielgat, tel. 87 73 26 131
pomoc administracyjna ds. konsultacji społecznych - Patrycja Łapińska

Biuro Wspierania Przedsiębiorczości:
stanowisko ds. projektów nieinwestycyjnych - Emilia Pachucka, tel. 87 73 26 121

ul. Piłsudskiego 6, I piętro, pokoje 101 i 102

Do zadań Wydziału Strategii i Rozwoju należy: 

1. Planowanie strategiczne i rozwój - realizacja zadań w zakresie:
1) strategii rozwoju miasta,
2) sporządzania analiz, prognoz, opinii i ocen dla potrzeb Prezydenta Miasta, a w szczególności:
a) inicjowanie i koordynowanie całością prac w zakresie konstruowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku,
b) koordynowanie prac związanych z realizacją przedsięwzięć wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku,
c) inicjowanie i koordynowanie całością prac w zakresie konstruowania, wdrażania i realizacji oraz monitoringu programów sektorowych realizujących Strategię Zrównoważonego Rozwoju Ełku (Program Rewitalizacji i inne wg potrzeb),
d) opiniowanie dokumentów programowych tworzonych na poziomie krajowym i regionalnym pod kątem zapewnienia możliwości realizacji przez Miasto niezbędnych działań rozwojowych,
e) współpraca z instytucjami i innymi podmiotami realizującymi cele i zadania zapisane w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku,
f) podejmowanie niezbędnych działań dla zapewnienia realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku,
g) przygotowywanie projektów uchwał, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału,
h) współpraca z samorządami, organizacjami, stowarzyszeniami, związkami na rzecz realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku,
i) przygotowywanie wniosków do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących zmian granic administracyjnych miasta,
j) prowadzenie prac studialnych i analiz związanych z kształtowaniem ofert lokalizacyjnych dla inwestycji w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania miasta,
k) prowadzenie banku informacji o mieście, opracowywanie baz danych, gromadzenie i aktualizacja danych dla potrzeb zarządzania miastem, prowadzenie prac związanych z sondażowymi badaniami opinii publicznej dla potrzeb planowania i bieżącego zarządzania miastem,
l) formułowanie wniosków z dokonanych analiz i badań, w szczególności pod kątem ich wykorzystania w opracowaniach planistycznych, prognozach i studiach rozwoju Miasta,
m) opracowywanie raportów o stanie miasta oraz materiałów analitycznych dotyczących poszczególnych dziedzin rozwoju miasta,
n) stała aktualizacja statystyk miejskich oraz opracowywanie materiałów informacyjnych, zestawień porównawczych dotyczących sytuacji gospodarczej i społecznej oraz prognoz rozwojowych miasta,
o) wizualizacja informacji dla potrzeb zarządzania miastem, przygotowywanie danych i informacji do materiałów prezentacyjnych i promocyjnych popularyzujących działania i przedsięwzięcia w zakresie rozwoju Miasta i jego potencjału gospodarczego oraz aktualizowanie informacji Wydziału zamieszczanych w miejskich serwisach informacyjnych,
p) wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem informacji publicznej będącej w posiadaniu Wydziału, na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, aktach wykonawczych do ustawy oraz w zarządzeniu Prezydenta w sprawie udostępniania informacji publicznej przez Urząd.

2. W Zakresie projektów inwestycyjnych:
1) informacja:
a) gromadzenie informacji oraz analiza danych dotyczących:
dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej,
zewnętrznych źródeł krajowych i zagranicznych, z których można uzyskać środki na realizację zadań miasta,
partnerstwa międzynarodowego w realizacji przedsięwzięć rozwojowych.
b) opiniowanie zasadności uczestnictwa pracowników poszczególnych wydziałów w szkoleniach i seminariach dotyczących pozyskiwania środków z funduszy UE oraz przekazywanie informacji w tym zakresie merytorycznym wydziałom,
c) nawiązywanie współpracy z miastami zagranicznymi w celu realizowania wspólnych projektów zmierzających do pozyskiwania funduszy,
d) przekazywanie informacji dotyczących możliwości realizacji projektów z udziałem zewnętrznych środków finansowych (w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej) Prezydentowi, oraz wszystkim wydziałom i jednostkom organizacyjnym Miasta,
e) wizualizacja informacji dotyczących realizacji projektów z udziałem zewnętrznych środków finansowych (w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej), przygotowywanie danych i informacji do materiałów prezentacyjnych i promocyjnych (poligraficznych i elektronicznych) popularyzujących działania i przedsięwzięcia Miasta w zakresie realizacji projektów oraz aktualizowanie informacji Wydziału zamieszczanych w miejskich serwisach informacyjnych,
f) udzielanie zainteresowanym mieszkańcom miasta Ełku podstawowych informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
2) programowanie i koordynacja projektów:
a) przetwarzanie danych w celu określenia zadań inwestycyjnych, dla których możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych w tym ze środków Unii Europejskiej,
b) przygotowywanie ramowych założeń inwestycyjnych: programów, prac studialnych, analiz, ekspertyz i opinii dla inwestycji planowanych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych,
c) współudział w przygotowywaniu i aktualizacji:
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku oraz programów sektorowych realizujących Strategię,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w zakresie właściwości Wydziału, pod względem potrzeb wynikających z zamierzeń rozwojowych Miasta,
d) analiza i ocena poszczególnych projektów Miasta na etapie programowania pod kątem zgodności z wymogami i kryteriami aplikacji do poszczególnych programów UE,
e) zapewnienie zgodności działań podejmowanych w ramach przygotowywania projektów z kryteriami wynikającymi z dokumentów programowych,
f) prowadzenie i aktualizowanie bazy danych zawierających wykaz zadań inwestycyjnych, dla których prowadzone są działania zmierzające do przygotowania wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz środków Unii Europejskiej,
g) monitoring działań wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie przygotowywania projektów przewidzianych do aplikowania o środki ze źródeł zewnętrznych, w tym w szczególności funduszy i programów Unii Europejskiej,
h) prowadzenie i aktualizowanie bazy danych projektów, które uzyskały decyzje o dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz ze środków Unii Europejskiej,
i) współpraca przy przygotowywaniu materiałów finansowych do projektu budżetu Miasta oraz do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
3) przygotowanie projektów:
a) współpraca i koordynacja procesu przygotowywania aplikacji dla projektów, która stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych, w tym w szczególności ze środków Unii Europejskiej, z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta,
b) opracowywanie dokumentacji w zakresie przygotowania projektów z udziałem środków zewnętrznych,
c) Współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych, w tym z funduszy i programów Unii Europejskiej, w ramach przygotowywania i realizacji projektów.
4) zarządzanie projektami:
a) opracowywanie koncepcji wdrażania poszczególnych projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych, w tym w szczególności ze środków Unii Europejskiej,
b) prowadzenie projektów jako beneficjent zgodnie z obowiązującą procedurą i obowiązującym systemem wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych,
c) współpraca w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do opracowania dokumentów przetargowych zgodnie z procedurami określonymi przez Komisję Europejską,
d) współpraca w przygotowywaniu dokumentów związanych z podpisaniem umów na zadania współfinansowane z funduszy unijnych,
e) współpraca z instytucjami i podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie realizacji projektów z dziedziny programów oraz inicjatyw wspólnotowych,
f) raportowanie wszelkich wykrytych błędów i nieprawidłowości w realizacji projektu zgodnie z wymogami oraz ich korygowanie i usuwanie,
g) stosowanie, zgodnie z wytycznymi, odpowiednich środków informowania i promocji w zależności od charakteru realizowanego projektu,
h) promocja projektów Miasta współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych, w tym w szczególności ze środków Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

3. W zakresie projektów nieinwestycyjnych:
1) pozyskiwanie i analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z Programów i Funduszy UE i innych, pozaunijnych źródeł finansowania pod kątem możliwości ich wykorzystania na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta,
2) opracowywanie listy propozycji projektów nieinwestycyjnych zgłoszonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta, kwalifikujących się do dofinansowania ze środków UE i innych, pozaunijnych źródeł finansowania,
3) przeprowadzanie weryfikacji propozycji projektów nieinwestycyjnych zgłoszonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta, pod kątem spełnienia podstawowych kryteriów oraz analiza formalna otrzymanych materiałów,
4) przygotowywanie aplikacji wybranych projektów nieinwestycyjnych,
5) zarządzanie wybranymi projektami nieinwestycyjnymi,
6) pomoc i konsultacje w zakresie przygotowania i aplikacji projektów nieinwestycyjnych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta,
7) pomoc i konsultacje przy wdrażaniu projektów nieinwestycyjnych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta,
8) współpraca z Kierownikami Projektów odpowiedzialnymi za prawidłowe przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie projektów nieinwestycyjnych realizowanych przy udziale środków bezzwrotnych,
9) współpraca z Biurem Zamówień Publicznych przy przygotowaniu materiałów przetargowych dla wszystkich koniecznych przetargów w ramach nadzorowanych projektów nieinwestycyjnych, zgodnie z ustawodawstwem polskim i stosownymi procedurami,
10) współpraca przy przygotowywaniu umów w ramach nadzorowanych projektów nieinwestycyjnych,
11) współpraca przy przygotowywaniu raportów i sprawozdań w zakresie merytorycznej realizacji nadzorowanych projektów nieinwestycyjnych zgodnie z wymaganiami odpowiednich procedur,
12) sporządzanie informacji oraz niezbędnych raportów dotyczących realizacji nadzorowanych projektów, których beneficjentem jest Miasto Ełk oraz jednostki organizacyjne Miasta,
13) raportowanie wszelkich błędów i nieprawidłowości w realizacji nadzorowanych projektów zgodnie z wymogami oraz ich korygowanie i usuwanie,
14) stosowanie, zgodnie z wytycznymi, odpowiednich środków informowania i promocji projektu.

4. W zakresie pracy Biura Wspierania Przedsiębiorczości:
1) prowadzenie działań na rzecz wspierania rozwoju społecznego, gospodarczego
i przestrzennego poprzez nawiązanie i promocję gospodarczej współpracy transgranicznej
pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorcami, organizacjami biznesowymi i samorządami,
2) wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców Ełku,
3) wspieranie działalności przedsiębiorstw.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kawecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kawecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-19 12:13:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kawecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-19 12:13:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kawecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-08 14:38:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12031 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »