ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wydział Mienia Komunalnego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Mienia Komunalnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik Wydziału:
Cezary Winkler, tel. 87 73 26 245
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój 245

Pomoc administracyjna - Damian Ruszczyk, Karolina Szostak, tel. 87 73 26 244
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój 241

Referat Lokalowy:
Kierownik Referatu - Agnieszka Stasiewicz, tel. 87 73 26 221
Stanowisko ds. mieszkaniowych - Anna Pietrajtys, tel. 87 73 26 170, Barbara Urbanek, tel. 87 73 26 242
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój 242

Referat Komunalny:
Kierownik Referatu - Maria Ostrowska, tel. 87 73 26 244
Stanowisko ds. infrastruktury technicznej - Michał Wawreniuk, tel. 87 73 26 105
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój 244
Stanowisko ds. gospodarki odpadami - Jabłońska Anna, tel. 87 73 26 223
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój 243

Referat Dróg Miejskich:
Kierownik Referatu - Edyta Nagolska, tel. 87 73 26 151
Stanowisko ds. ewidencji decyzji administracyjnych - Marta Jembrzycka, tel. 87 73 26 127
Stanowisko ds. utrzymania dróg - Zdzisław Świerzyński, tel. 87 73 26 260
Stanowisko ds. inżynierii ruchu i oświetlenia ulicznego - Jacek Tekliński, tel. 87 73 26 241
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokoje 240 - 241
Stanowisko ds. techniczno-eksploatacyjnych - Jarosław Mierzwiński, tel. 87 73 26 165
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój 243
Brygada remontowo-konserwacyjna - Grzegorz Gutowski, Robert Halicki, Dariusz Łempicki, Wojciech Niczewski, Zbigniew Zapolski. 

Referat Ochrony Środowiska i Energii:
Kierownik Referatu - Aneta Hołownia, tel. 87 73 26 124
ul. Piłsudskiego 4, II piętro, pokój 373
Stanowisko ds. zarządzania energią - Krzysztof Wilczyński, tel. 87 73 26 243
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój 243
Stanowisko ds. ochrony środowiska - Roman Gorczyca, tel. 87 73 26 126
ul. Piłsudskiego 4, II piętro, pokój 373
Brygada ds. zieleni, konserwacji i oczyszczania miasta:
Paweł Chrzanowski, Adrian Kosiorek, Krystian Talkowski, Rafał Wiśniewski

Do zadań Wydziału Mienia Komunalnego należy:

1. Referat Lokalowy:
1) kontrola realizacji umowy zawartej pomiędzy spółką „Administrator” sp. z o. o. a Miastem, dotyczącej zarządzania zasobami gminnymi i wspólnotowymi,
2) merytoryczny nadzór nad działalnością Spółki z o. o. „Administrator” sprawującej zarządzanie zasobami gminnymi i wspólnotowymi,
3) kontrola jakości usług prowadzonych przez Spółkę „Administrator” w zakresie utrzymania stanu technicznego zasobów będących własnością Miasta oraz porządku i czystości wokół
budynków,
4) reprezentowanie Gminy Miasta Ełk na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych oraz podejmowanie decyzji odnośnie zakresu niezbędnych remontów w budynkach
wspólnotowych,
5) przygotowanie i opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących gospodarki mieszkaniowej Miasta,
6) udział w pracach komisji typujących obiekty do remontu, modernizacji i rozbiórek,
7) przygotowanie planu remontów budynków komunalnych na dany rok,
8) sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne na remonty budynków do budżetu Miasta,
9) uczestniczenie w komisji odbioru obiektów po remoncie,
10) przygotowanie pod względem formalno-prawnym obsługi Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
11) realizacja przydziałów i zamian mieszkań wg sporządzonej i zaopiniowanej listy przez Społeczną Komisję Mieszkaniową na dany rok,
12) przyjmowanie wniosków o przydział lokali mieszkalnych, socjalnych i zamian mieszkań,
13) przekwaterowanie rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórki do lokali zamiennych,
14) dokonywanie wzajemnych zamian mieszkań,
15) dopisywanie najemcom zwolnionej części lokalu mieszkalnego we wspólnym korytarzu,
16) sukcesywne przekazywanie do dyspozycji Komornika Sądowego pozyskanych lokali socjalnych w celu wykonania eksmisji na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,
17) przygotowanie spraw formalno-prawnych odnośnie przeprowadzenia przetargów na najem zwolnionych lokali użytkowych,
18) doskonalenie systemu zarządzania jakością w zakresie zadań na każdym stanowisku pracy,
19) sporządzenie projektów uchwał i zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany stawki czynszu na lokale mieszkalne, użytkowe i garaże,
20) przyjmowanie wniosków od najemców i właścicieli mieszkań o dofinansowanie do czynszu,
21) rozpatrzenie złożonych wniosków o dodatki mieszkaniowe i przygotowanie decyzji pod względem formalno-prawnym,
22) przyjmowanie wniosków o obniżenie czynszu,
23) bieżące załatwianie spraw wpływających do referatu,
24) uczestnictwo w trakcie przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta.

2. W zakresie działania Referatu Komunalnego:
1) Bieżący monitoring przepisów prawnych i ich wdrażanie.
2) Uczestnictwo w tworzeniu programów inwestycyjnych i modernizacyjnych dotyczących infrastruktury komunalnej miasta.
3) Gospodarowanie środkami trwałymi Miasta (prowadzenie w tym zakresie ewidencji, ujawnianie i likwidacja środków trwałych Urzędu).
4) Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta podległymi Wydziałowi w zakresie realizacji umów o: administrację targowiska, cmentarzy komunalnych i wojennych oraz komunikację miejską.
5) Realizacja wydatków i dochodów budżetowych zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami.
6) Organizowanie przetargów na wykonanie usług lub dostaw materiałów i urządzeń z zakresu działania Referatu.
7) Przygotowywanie i zawieranie umów z dostawcami wyłonionymi z przetargów.
8) Uczestnictwo w odbiorach technicznych i końcowych przekazywanych do eksploatacji zadań inwestycyjnych.
9) Kontrola usunięcia usterek, niedoróbek i wad ujawnionych w toku odbiorów częściowych i gwarancyjnych.
10) Wydawanie decyzji na:
a) utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
b) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz ich części,
11) Prowadzenie umów na dzierżawę terenów zielonych pod reklamy.
12) Programowanie i organizowanie prac związanych z prowadzeniem „Akcji zimowej” – odśnieżanie, likwidacja śliskości i gołoledzi.
13) Organizowanie prac mających na celu utrzymanie czystości placów, chodników i jezdni, ustawianie, konserwacja i opróżnianie koszy uliczno – parkowych.
14) Nadzór nad szaletem miejskim oraz toaletami wolnostojącymi.
15) Kontrolowanie wywiązywania się z umów dotyczących wyłapywania i utrzymywania psów w schronisku.
16) Sporządzanie sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego, przygotowywanie informacji i analiz z zakresu gospodarki komunalnej oraz sprawozdawczości do organów
wojewódzkich.
17) Bieżąca analiza budżetu Miasta dotycząca gospodarki komunalnej, niedopuszczenie do naruszenia dyscypliny budżetowej.
18) Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych.
19) Współdziałanie z innymi Wydziałami i instytucjami w zakresie dostosowawczym usług komunalnych do wymogów ochrony środowiska oraz standardów sanitarnych i porządkowych.
20) Opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego stanowiącej załącznik do projektu Zarządzenia Prezydenta w sprawie projektu budżetu Miasta.
21) Doskonalenie systemu zarządzania jakością w zakresie zadań na każdym stanowisku pracy.
22) W zakresie gospodarki odpadami:
a) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Ełku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
b) nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
c) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
d) udostępnianie na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:
- podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
- punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
e) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi,
f) wdrożenie nowych przepisów w zakresie działalności podmiotów w zakresie odbioru i transportu odpadów,
g) nadzór i przygotowywanie projektów uchwał w zakresie znowelizowanych przepisów dotyczących gospodarki odpadami i określających stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) przygotowywanie dokumentów przetargowych, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia na odbiór odpadów,
i) przygotowanie umowy z wykonawcą na odbiór odpadów,
j) prowadzenie rejestru danych o ilości odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
k) współpraca ze Strażą Miejską w zakresie kontroli obowiązków właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów prawa miejscowego,
l) sporządzanie sprawozdań i analiz ze stanu gospodarki odpadami,
ł) przygotowywanie stosownych umów i porozumień z ZUO odnośnie zagospodarowywania odpadów, uzyskiwania wymaganych parametrów odzysku i gromadzenia odpadów na składowisku,
m) rejestrowanie podmiotów odbierających odpady,
n) współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w zakresie uzyskiwania wymaganych standardów recyklingu, gromadzenia biodegradowalnych odpadów,
o) kontrola realizacji usług wywozowych odpadów z terenu miasta,
p) uczestnictwo w rozstrzyganiu ewentualnych sporów w zakresie kwalifikowania odpadów na selektywne lub zmieszane,
q) analizowanie skarg i wniosków pod kątem prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami,
r) realizacja zleconych zadań przez Prezydenta lub Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego.

3. Referat Dróg Miejskich
1) Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej.
2) Uczestnictwo przy tworzeniu projektów planów finansowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
3) Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadawania, zmiany i pozbywania kategorii dróg gminnych.
4) Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie projektów tych planów w zakresie dróg.
5) Opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz uzgadnianie projektów tych decyzji w zakresie dróg.
6) Opiniowanie decyzji podziałów nieruchomości oraz uzgadnianie projektów tych decyzji w zakresie dróg.
7) Uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie dróg gminnych i wewnętrznych.
8) Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych oraz pozostałych obiektów inżynierskich.
9) Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
10) Przekazywanie informacji Wydziałowi Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie nabywania nieruchomości gruntowych pod pasy drogowe w celu wszczęcia procedur związanych z ich przejęciem do gminnego zasobu nieruchomości na cele publiczne.
11) Przekazywanie informacji Wydziałowi Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie utrzymania zieleni miejskiej zlokalizowanej w pasach dróg gminnych i wewnętrznych.
12) Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
13) Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
14) Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
15) Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
16) Koordynacja robót w pasie drogowym.
17) Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
18) Przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
19) Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
20) Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa
osób lub mienia.
21) Uczestnictwo w planowaniu budowy, modernizacji i utrzymania oświetlenia ulicznego.
22) Pełnienie innych zadań w zakresie drogownictwa na podstawie umów cywilnych.
23) Utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej sieci kanalizacji deszczowej miasta oraz sprawności technicznej przepompowni wód deszczowych.
24) Doskonalenie systemu zarządzania jakością w zakresie realizacji zadań na każdym stanowisku pracy.
25) Wydawanie uzgodnień na czasowe zajęcie nieruchomości komunalnych oraz udostępnianie nieruchomości komunalnej na potrzeby infrastruktury technicznej.

4. Referat Ochrony Środowiska i Energii
1) Bieżący monitoring przepisów prawnych i ich wdrażanie.
2) Uczestnictwo w tworzeniu programów inwestycyjnych i modernizacyjnych dotyczących infrastruktury komunalnej miasta.
3) Realizacja wydatków i dochodów budżetowych zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami.
4) Organizowanie przetargów na wykonanie usług lub dostaw materiałów i urządzeń z zakresu działania Referatu.
5) Przygotowywanie i zawieranie umów z dostawcami wyłonionymi z przetargów.
6) Uczestnictwo w odbiorach technicznych i końcowych przekazywanych do eksploatacji zadań inwestycyjnych.
7) Kontrola usunięcia usterek, niedoróbek i wad ujawnionych w toku odbiorów częściowych i gwarancyjnych.
8) Wydawanie decyzji na:
a) usunięcie drzew i krzewów,
b) środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.
c) decyzje nakazujące usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do składowania.
9) Wydawanie postanowień opiniujących projekty prac geologicznych.
10) Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej elementami małej architektury.
11)Monitorowanie terenów miasta pod względem zanieczyszczenia wód, powietrza i gleby.
12) Sporządzanie sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego, przygotowywanie informacji i analiz z zakresu ochrony środowiska oraz sprawozdawczości do organów
wojewódzkich.
13) Bieżąca analiza budżetu Miasta w zakresie kompetencji referatu, niedopuszczenie do naruszenia dyscypliny budżetowej.
14) Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych.
15)Współdziałanie z innymi wydziałami i instytucjami w zakresie dostosowawczym usług komunalnych do wymogów ochrony środowiska oraz standardów sanitarnych i porządkowych.
16)Nadzór nad rekultywacją Jeziora Ełckiego.
17) Przygotowywanie umów dotyczących dofinansowania modernizacji systemów grzewczych lokali i budynków.
18) Realizacja przedsięwzięcia demontażu, transportu i unieszkodliwieniu azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna".
19) Prowadzenie spraw i współpraca z ZUO w zakresie zamkniętego i zrekultywowanego składowiska odpadów w miejscowości Siedliska gmina Ełk.
20) Doskonalenie systemu zarządzania jakością w zakresie zadań na każdym stanowisku pracy.
21) Realizacja zleconych zadań przez Prezydenta lub Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego.
22) Przygotowanie rocznych analiz o stanie energetycznym Miasta.
23)Wykonywanie i zlecanie audytów energetycznych dla obiektów Miasta.
24) Przygotowywanie planów termomodernizacyjnych dla obiektów Miasta.
25) Prowadzenie bazy danych o gospodarce energetycznej obiektów Miasta:
a) bieżący rejestr kosztów i wielkości energetycznych,
b) weryfikacja ogólnych informacji o obiektach,
26) Prowadzenie witryny internetowej w zakresie informacji o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej,
27)Wykonywanie planów, programów, sprawozdań lub innych dokumentów wymaganych ustawami lub podjętymi zobowiązaniami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kawecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kawecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-19 12:02:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kawecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-19 12:03:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kawecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-02 11:12:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24651 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »