ˆ

Wydział Finansowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Finansowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Skarbnik Miasta – Naczelnik Wydziału - Jarosław Wróbel, tel. 87 73 26 239 

stanowisko ds. planowania i realizacji budżetu - Barbara Dąbrowska, tel. 87 73 26 103
ul. Piłsudskiego 2, parter, pokój 1

Referat ds. księgowości:
Kierownik Referatu - Krystyna Popko, tel. 87 73 26 237
stanowisko ds. księgowości budżetowej - Bożena Radziszewska, tel. 87 73 26 220, Monika Ostaszewska, tel. 87 73 26 191, Ewa Zawadzka tel. 87 73 26 252
stanowisko ds. gospodarki materiałowej, sprawozdawczości i rozliczeń - Ewa Gajewska, tel. 87 73 26 238
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokoje 237 - 238

Referat ds. podatków i opłat lokalnych:
Biuro Obsługi Klienta: tel. 87 73 26 202
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 04
pomoc administracyjna - Wioletta Karpacz - Adasiewicz

Kierownik Referatu - Stanisława Całuch, tel. 87 73 26 213
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 05

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat:
Lucyna Piela, tel. 87 73 26 114
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 10
Bożena Ganuszko, tel. 87 73 26 164
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 07
Agnieszka Wilczyńska, tel. 87 73 26 255
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 10
Artur Masiak, tel 87 73 26 255
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 10

stanowisko ds. sprawozdawczości i budżetu - Elżbieta Powichrowska, tel. 87 73 26 262
ul. Piłsudskiego 2, parter, pokój 1

stanowisko ds. księgowości budżetowej - Magdalena Kocińska, tel. 87 73 26 258
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 05

stanowisko ds. księgowości podatków i opłat:
Paulina Banachowska, tel. 87 73 26 108
Danuta Sigiel, tel. 87 73 26 256
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 09
Kinga Krukowska, Marta Mitros, tel. 87 73 26 168
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 07
 
stanowisko ds. wymiaru i księgowości opłat za gospodarowanie odpadami:
Agnieszka Dorota Dąbkowska, tel. 87 73 26 117
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 07

stanowisko ds. kontroli podatkowej, ulg i zwolnień:
Elżbieta Niedzielska, tel. 87 73 26 104
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 09

stanowisko ds. rozliczeń VAT i pomocy publicznej:
Wioletta Dowolnia, tel. 87 73 26 249
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 10
 
Zadania Wydziału Finansowego:

1. Przygotowywanie propozycji założeń budżetowych.
2. Koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem projektu budżetu.
3. Opracowanie projektu budżetu Miasta.
4. Przygotowywanie projektów uchwał budżetowych dotyczących:
1) budżetu Miasta na rok budżetowy,
2) zmian w budżecie Miasta,
3) kredytów i pożyczek,
4) w zakresie podatków.
5. Przygotowywanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach budżetowych w tym:
1) zmian w budżecie Miasta,
2) układu wykonawczego budżetu,
3) harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.
6. Weryfikacja planów jednostek budżetowych pod kątem zgodności z budżetem na etapie projektu budżetu i uchwały budżetowej.
7. Koordynowanie opracowania sprawozdań i informacji z wykonania budżetu dla Rady Miasta (półroczne i roczne).
8. Nadzorowanie przestrzegania równowagi i dyscypliny budżetowej.
9. Współpraca z instytucjami w zależności od potrzeb w zakresie planowania i wykonywania budżetu.
10. Rozpatrywanie bieżących spraw wydziału i innych klientów związanych z planowaniem i realizacją budżetu.

11. W zakresie działania Referatu Księgowości:
1) prowadzenie syntetycznej i analitycznej księgowości:
a) wydatków budżetowych,
b) sum depozytowych,
c) Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2) ewidencja kosztów inwestycji na kartach wydatków oraz rozliczanie efektów,
3) przyjmowanie faktur i rachunków do realizacji:
a) sprawdzanie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym,
b) przygotowanie przelewów jednocześnie z analizą aktualnego planu budżetu gminy.
4) dekretowanie dokumentów księgowych,
5) księgowanie wydatków budżetowych,
6) prowadzenie rozrachunków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
7) rozliczanie zaliczek udzielonych pracownikom i delegacji służbowych,
8) uzgadnianie sald kont syntetycznych z analityką,
9) naliczanie umorzeń środków trwałych,
10) rozliczanie paliwa samochodów służbowych,
11) rozliczanie inwentaryzacji,
12) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w tym: Rb-28s , Rb-50 i bilansu jednostki i budżetu,
13) dekretacja i ewidencja wydatków strukturalnych.

12. W zakresie działania Referatu Podatków i Opłat Lokalnych:
1) prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Miasta,
2) przekazywanie środków oraz dotacji dla podległych jednostek,
3) przyjmowanie sprawozdań z jednostek budżetowych, urzędów skarbowych i instytucji kultury,
4) sporządzanie zbiorczych sprawozdań i bilansów,
5) terminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa na rachunek budżetu państwa w trybie i terminach określonych przepisami prawa,
6) ewidencja kredytów i obligacji oraz terminowa realizacja spłat, zgodnie z zawartymi umowami,
7) lokowanie wolnych środków,
8) rozliczanie we współpracy z wydziałami otrzymanych dotacji,
9) prowadzenie ewidencji planu budżetu Miasta i gospodarki pozabudżetowej wraz z nadawaniem numerów zadań w programie PUMA,
10) przekazywanie informacji o kwotach przyjętych w uchwale budżetowej dla jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury,
11) rejestracja decyzji o przyznanych dotacjach:
a) przekazywanie decyzji do właściwych wydziałów celem przygotowania stosownych zmian w budżecie,
b) uzgadnianie przyznanych i przekazanych dotacji w okresach sprawozdawczych,
12) prowadzenie bieżącej obsługi podatników,
13) prowadzenie ewidencji podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz osób będących płatnikami opłaty od posiadania psów,
14) dokonywanie wymiaru, pobór, księgowanie i windykacji należności z tytułu:
a) podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych,
b) opłat od posiadania psów,
15) prowadzenie stałych działań w zakresie kontroli danych zawartych w deklaracjach na podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych oraz informacji w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych,
16) sporządzanie wniosków o refundację utraconych dochodów Miasta z tytułu ulg i zwolnień podatkowych,
17) księgowanie wnoszonych opłat za dzierżawę terenu, wieczystego użytkowania, przekształceń prawa użytkowania wieczystego prawo własności, sprzedaży mienia, opłat za gospodarowanie odpadami oraz pozostałych opłat,
18) księgowanie wpływów z nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych,
19) egzekwowanie i windykacja należności na podstawie przepisów o egzekucji w administracji oraz egzekwowanie i windykacja należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych oraz innych pozapodatkowych należności budżetu Miasta,
20) udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji organom egzekucyjnym, w tym również sądowym,
21) zabezpieczenie wykonywania zobowiązań podatkowych (występowanie o wpis hipoteki przymusowej),
22) prowadzenie spraw związanych z poborem opłaty targowej i rozliczanie inkasenta,
23) pobór opłaty skarbowej i wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o opłacie skarbowej,
24) wydawanie zaświadczeń z zakresu zadań wykonywanych przez Referat,
25) drukowanie, wysyłanie kontrahentom faktur oraz sporządzanie deklaracji w sprawie podatku VAT,
26) rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg,
27) sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej z wykorzystaniem ogólnopolskiego sytemu sprawozdawczości,
28) sporządzanie wykazów z udzielonych ulg i pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpływach świadczeń należnych na rzec sektora finansów publicznych,
29) realizacja zadań z zakresu zwrotu podatku akcyzowego,
30) ewidencja druków ścisłego zarachowania,
31) opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzeń Prezydenta,
32) wydawanie postanowień w sprawach podatku od spadków i darowizn,
33) otwieranie rachunków bankowych,
34) gromadzenie i kontrola rzetelności składanych deklaracji oraz wprowadzanie danych do systemu gospodarki odpadami,
35) przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami,
36) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami,
37) wydawanie decyzji określającej zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Kawecki Data wytworzenia informacji: 2008-09-19
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Kawecki Data wprowadzenia do BIP 2008-09-19 11:59:24
Wprowadził informację do BIP: Michał Kawecki Data udostępnienia informacji: 2008-09-19 11:59:29
Osoba, która zmieniła informację: Michał Kawecki Data ostatniej zmiany: 2019-08-08 11:12:42
Artykuł był wyświetlony: 15161 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu