ˆ

Wydział Edukacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Edukacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik Wydziału Edukacji:
Małgorzata Pikus, tel. 87 73 26 145
 
stanowisko ds. stypendiów i informacji oświatowej:
Renata Przestrzelska, tel. 87 73 26 269
stanowisko ds. oświatowych:
Justyna Sikorska, tel. 87 73 26 169
stanowisko ds. szkół i przedszkoli:
Urszula Dobrowolska, tel. 87 73 26 268
ul. Piłsudskiego 4, II piętro, pokój 369

stanowisko ds. szkół i przedszkoli:
Bogumiła Ormanowska, tel. 87 73 26 190
stanowisko ds. prognoz i analiz oświatowych:
Katarzyna Aksjonów, Magda Modzelewska, tel. 87 73 26 175
ul. Piłsudskiego 4, II piętro, pokój 370
 
Do zadań Wydziału Edukacji należy:

1. Przygotowywanie informacji w zakresie ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 – 16 lat.
2. Analiza danych demograficznych dotyczących populacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
3. Opracowywanie wniosków w sprawie sieci szkół ( przedszkoli ) oraz zakładania, reorganizacji i likwidacji przedszkoli, szkół i placówek.
4. Koordynacja działań w zakresie naboru dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz grup żłobkowych.
5. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
6. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych w obiektach szkół i przedszkoli
7. Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, szkoły lub placówki.
8. Informowanie dyrektorów podległych jednostek w sprawach dotyczących oświaty i wychowania oraz funkcjonowania szkół i przedszkoli.
9. Sprawowanie nadzoru w podległych wydziałowi edukacji jednostkach w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, a w szczególności:
1) prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem,
2) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
3) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.
10. Prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu przez jednostki podległe wydziałowi edukacji, a w szczególności:
1) planowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół, przedszkoli i placówek,
2) analiza stanu realizacji budżetu szkól i przedszkoli w trakcie roku budżetowego,
3) dokonywanie czynności nadzoru (czynności kontrolnych) w zakresie realizacji budżetu w podległych jednostkach,
4) przekazywanie jednostkom podległym zaleceń i wniosków pokontrolnych.
11. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 do 18 lat.
12. Opracowywanie planów nadzoru i kontroli w jednostkach podległych wydziałowi edukacji.
13. Zapewnienie dziecku w wieku 6 lat lub 5 lat odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
14. Stwarzanie warunków do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania w szkołach i przedszkolach.
15. Koordynacja działań w zakresie:
1) przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego (w okresie ferii letnich),
2) dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych w okresie ferii letnich i zimowych,
3) zapewnienia uczniom zorganizowanego wypoczynku letniego i zimowego.
16. Przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na dany rok szkolny, a w szczególności:
1) analiza projektów arkuszy organizacji poszczególnych szkół i przedszkoli,
2) przedłożenie arkuszy organizacji Prezydentowi Miasta w celu ich zatwierdzenia,
3) analiza, opiniowanie i zatwierdzanie aneksów do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli.
17. Przygotowywanie zbiorczych zestawień arkuszy organizacji szkól i przedszkoli na dany rok szkolny.
18. Podejmowanie działań na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli.
19. Prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się nauczycieli kontraktowych o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.
20. Opracowywanie bilansu potrzeb kadrowych nauczycieli.
21. Przekazywanie podległym jednostkom informacji z zakresu spraw bieżących,
22. Prowadzenie spraw związanych z:
1) procedurą wyłaniania kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
2) procedurą powierzania nauczycielowi stanowiska dyrektora i odwoływania dyrektora z zajmowanego stanowiska,
3) opiniowaniem wniosków w sprawie zamiaru powierzenia nauczycielowi stanowiska wicedyrektora szkoły na wniosek dyrektora szkoły.
23. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz opracowywanie trybu udzielania i rozliczania dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
24. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących oświaty i wychowania, w tym funkcjonowania szkół i przedszkoli.
25. Realizacja wniosków, zarządzeń i uchwał podjętych przez organy Miasta (Prezydenta i Rady Miasta) oraz wniosków stałych komisji Rady Miasta.
26. Wykonywanie terminowych sprawozdań lub informacji organom i instytucjom do tego upoważnionym (GUS, MEN, Ministerstwo Finansów, Kuratorium Oświaty, ZUS, RIO, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski).
27. Współpraca w dziedzinie oświaty i wychowania ze stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
28. Udzielanie uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne).
29. Prowadzenie spraw związanych z bazą danych systemu informacji oświatowej (SIO).
30. Prowadzenie spraw związanych z:
1) dofinansowywaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych,
2) grantami edukacyjnymi „Nasze pasje”,
3) stypendiami za wyniki w nauce i aktywność społeczną.
31. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Kawecki Data wytworzenia informacji: 2008-09-19
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Kawecki Data wprowadzenia do BIP 2008-09-19 11:57:20
Wprowadził informację do BIP: Michał Kawecki Data udostępnienia informacji: 2008-09-19 11:57:27
Osoba, która zmieniła informację: Michał Kawecki Data ostatniej zmiany: 2019-08-08 11:07:45
Artykuł był wyświetlony: 12791 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu