ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr U1 o pow. użytkowej 15,59 m2, położonego na parterze w budynku nr 5A przy ul.Gdańskiej w Ełku, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 25.03.2103 r. udziału wynoszącego 7/1025 części w działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 765 o pow. 1025 m2.

Informacja ogłoszona dnia 2015-07-07 13:54:15 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku
ogłasza
kolejny przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż lokalu użytkowego nr U1, o pow. użytkowej 15,59 m2, położonego na parterze w budynku nr 5a, przy ul. Gdańskiej w Ełku wraz wraz udziałem wynoszącym 7/1025 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, oraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 25.03.2103 r. udziału wynoszącego 7/1025 części w działce gruntu oznaczonej nr 765, o pow. 1025 m2.
 
Lokal składa się z jednego pomieszczenia. W lokalu dokonano podziału przestrzennego wydzielając z jednego pomieszczenia niepełnymi przegrodami o lekkiej konstrukcji pomieszczenie wc.
Wejście do lokalu z klatki schodowej.
Lokal posiada instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Źródłem ciepła w lokalu jest piec kaflowy.
Lokal wymaga kapitalnego remontu.
 
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego nieruchomości położoną w Ełku przy ul. Gdańskiej 5a, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 765.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów – 16.01.2014 r., 26.03.2014 r., 10.06.2014 r., 24.09.2014 r., 12.02.2015 r., 19.05.2015 r.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 26.650,00(dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), w tym cena ułamkowej części gruntu 1.400,00 zł (jeden tysiąc czterysta złotych).
Cena ułamkowej części gruntu stanowi 5,253283 % ogólnej ceny wywoławczej.
 
Wadium - 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)
 
Przetarg odbędzie się w dniu 02 września 2015 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r.
a/ w pieniądzu, na rachunek Urzędu Miasta Ełku nr PKO BP 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538;
b/ w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok.235.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Wniesione wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
UWAGA!
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.)
Jeżeli w okresie pomiędzy datą rozstrzygnięcia przetargu, a datą zawarcia umowy sprzedaży nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), nabywcę obowiązywać będzie nowa stawka VAT.
 
Osoba ustalona nabywcą nieruchomości zobowiązana jest do zawarcia umowy sprzedaży lokalu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu. Koszt sporządzenia umowy sprzedaży pokryje nabywca nieruchomości.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokryje nabywca nieruchomości.
 
Do dnia zawarcia umowy sprzedaży nabywca nieruchomości pokryje koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100), koszt wypisu z rejestru gruntów w kwocie 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) i koszt odpisu z księgi wieczystej w kwocie 30,00 zł (trzydzieści złotych).
 
Pierwsza opłata roczna za oddanie ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste wynosić będzie 25% ceny ułamkowej części gruntu uzyskanej w przetargu, do której zostanie doliczony podatek według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 
Pierwsza opłata roczna podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu wynosić będzie 3% ceny ułamkowej części gruntu uzyskanej w przetargu, do której zostanie doliczony podatek według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 
 
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
 
Zgodnie z art.77 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782) wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.
 
Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nabywca lokalu staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej, wchodząc jednocześnie w obowiązki i prawa określone ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.). Zarząd nad nieruchomością będzie sprawowany na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal użytkowy usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej, dlatego też wszelkie prace remontowe lokalu należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków w Ełku, ul. A. Mickiewicza 11.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.782). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku. Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełk, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4 (I piętro), w załączniku do niniejszego ogłoszenia oraz pod nr tel. (87) 732 62 35.

                                                                                                                    Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                    Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Galińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Galińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-07 13:52:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Galińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-07 13:54:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Galińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-07 13:54:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
402 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony