ˆ

Wydział Polityki Społecznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Polityki Społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Naczelnik Wydziału - Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Irena Katarzyna Podlecka
Stanowisko ds. ochrony zdrowia i pomocy społecznej - Magdalena Sulżycka
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii -  Anna Wielgat
Stanowisko ds. rodziny - Karolina Andrzejewska
Pomoc Administracyjna - Maciej Masłowski, Faustyna Mosiej, Justyna Pajko

tel. 87 73 26 228, 87 73 26 263, 87 73 26 264, 87 73 26 265, 87 73 26 266
ul. Piłsudskiego 2, I piętro, pokoje 14, 15 i 16

Do zadań Wydziału Polityki Społecznej należy:

1. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania przemocy:
1) planowanie wysokości środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu miasta na każdy rok,
2) nadzorowanie i wykonywanie budżetu miasta w zakresie środków przeznaczonych na profilaktykę przeciwalkoholową i zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy,
3) przygotowanie i przedkładanie Prezydentowi Miasta projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, preliminarza na jego wykonanie i sprawozdanie z jego realizacji,
4) przygotowanie i przedkładanie Prezydentowi Miasta projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i corocznego sprawozdania z jego realizacji,
5) przygotowywanie i przedkładanie Prezydentowi Miasta projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i sprawozdania z jego realizacji,
6) koordynacja pracy w Poradni Rodzinnej prowadzonej w ramach ww. programów,
7) bieżąca kontrola wszystkich przedsięwzięć określonych rocznym programem profilaktyki alkoholowej i kilkuletnim programem przeciwdziałania narkomanii oraz kilkuletnim programem przeciwdziałania przemocy,
8) koordynacja działań związanych z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii realizowanych przez różne organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządowe,
9) dokonywanie kontroli placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
10) wdrażanie i propagowanie na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych programów profilaktyki alkoholowej, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
11) udział w posiedzeniach i koordynacja pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
12) współdziałanie i koordynacja działań organów samorządowych, instytucji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym i przeciwdziałania narkomanii,
13) koordynacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego,
14) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.

2. W zakresie wspierania rodzin.
1) planowanie i nadzorowanie wydatków w zakresie opieki nad dziećmi umieszczanymi w rodzinach zastępczych albo rodzinnych domach dziecka,
2) planowanie, wdrażanie realizacja oraz monitoring programów wspierających rodziny w tym; 3 letni Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Ełku na lata 2013-2015, Program Ełk – miastem szczęśliwego rodzicielstwa,
3) opracowanie i wdrażanie programów promujących i wspierających rodziny wielodzietne tj. Ełcka Karta Rodziny 3+, Karta Dużej Rodziny,
4) współpraca ze stowarzyszeniami w zakresie wspierania rodzin,
5) przygotowanie i obsługa spotkań rad działających przy Prezydencie Miasta Ełku w zakresie wspierania rodzin oraz współpraca z nimi,
6) organizacja oraz koordynacja Dni Rodziny,
7) organizacja spotkań i konferencji oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz rodzin: festyny, konferencje międzypokoleniowe, pikniki.

3. W zakresie spraw społecznych:
1) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku i Środowiskowym Domem Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku w realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej,
2) projektowanie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domem Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku planów finansowych oraz nadzór nad ich realizacją,
3) wnioskowanie w sprawach tworzenia, łączenia, przekształcania, nadawania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Środowiskowemu Domowi Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku ,
4) opiniowanie, planowanie i wnioskowanie w sprawach rozdziału środków na realizację zadań gminy z zakresu pomocy społecznej,
5) współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami pożytku publicznego realizującymi zadania gminy z zakresu pomocy społecznej oraz nadzór nad wykonywanymi zadaniami, współpraca w tym zakresie z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
6) organizacja spotkań i konferencji oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych; Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018,
7) opracowanie, wdrażanie, realizacja oraz monitoring strategii oraz programów służących rozwiązywaniu problemów społecznych,
8) opracowanie standardów i kierunków działań podejmowanych w zakresie pomocy społecznej.

4. W zakresie zdrowia:
1) współpraca z „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. w realizacji zadań gminy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
2) planowanie, wdrażanie realizacja oraz monitoring programów edukacyjny oraz profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia,
3) współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami pożytku publicznego realizującymi zadania gminy z zakresu ochrony zdrowia oraz nadzór nad wykonywanymi zadaniami, współpraca w tym zakresie z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
4) organizacja spotkań i konferencji oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu promocję zdrowia.
 
Dodatkowe informacje:
Wszystkie Porady odbywają się w Poradni Rodzinnej w Ełku ul. Kościuszki 27A (budynek Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej) 19-300 Ełk:
PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ:
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIASTA EŁKU 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani / Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Ełku, a także przysługujących Pani / Panu uprawnień, może się Pani / Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Ełku za pomocą adresu e-mail:
3. Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 24-35 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu postępowania w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 4 odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące uprawnienia:
Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Ełku Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Kawecki Data wytworzenia informacji: 2008-09-19
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Kawecki Data wprowadzenia do BIP 2008-09-19 10:17:43
Wprowadził informację do BIP: Michał Kawecki Data udostępnienia informacji: 2008-09-19 10:17:48
Osoba, która zmieniła informację: Michał Kawecki Data ostatniej zmiany: 2019-08-08 11:22:07
Artykuł był wyświetlony: 11750 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu