ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Łukasiewicza, przeznaczonej pod zabudowę gospodarczo-garażową zwartą

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-24 08:17:29 przez Ilona Paczyńska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę gospodarczo-garażową zwartą, według niżej podanego zestawienia.
 
Numer nieruchomości gruntowej:
a) obręb 2 – Ełk 2, nr 2517/1
b) obręb 2 – Ełk 2, nr1325/67
Numer księgi wieczystej:
a) OL1E/00016510/6
b) OL1E/00013491/5
Powierzchnia nieruchomości gruntowej: łączna – 0,0016 ha
a) 0,0015 ha
b) 0,0001 ha
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zlokalizowana przy ul. Łukasiewicza, oznaczona w ewidencji gruntów jako Bi – inne tereny zabudowane. Przy północnej granicy nieruchomości na działce sąsiedniej znajduje się skrzynka z urządzeniami elektrycznymi oraz przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna.
Nabywca zobowiązany będzie do:
- utrzymywania ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
- uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk projektu zagospodarowania terenu, a w szczególności do zachowania odległości od istniejących sieci, urządzeń elektroenergetycznych.
Ponadto PGE informuje, że zbliżenie lub kolizja z urządzeniami elektroenergetycznymi (dotyczy naruszenia stref ochronnych), możliwa będzie po wykonaniu przebudowy urządzeń zgodnie z odrębnie wydanymi warunkami technicznymi oraz umową o przebudowę (pismo Nr RM4/LW/8566/2018 z dnia 15.06.2018 r.).
Uzbrojenie w drodze oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1325/35: sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa.
Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, hipotekami, i nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
Dostęp do drogi publicznej: do ul. Ignacego Łukasiewicza przez drogę wewnętrzną własność Gminy Miasta Ełk oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Ełku jako działka o numerze geodezyjnym 1325/35 o powierzchni 0,1268 ha oraz przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ełk oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Ełku jako działka o numerze geodezyjnym 1325/70 powierzchni 0,1588 ha na zasadzie służebności gruntowej przejścia i przejazdu.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, zwanym „EŁK – ŁUKASIEWICZA II”, uchwalonym uchwałą nr IV.41.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 lutego 2015 roku, nieruchomość objęta jest ustaleniami kwartału, oznaczonego na rysunku planu symbolem 13.KP - S, dla którego zapisy tekstu planu brzmią:
§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13.KP-S:
1) przeznaczenie – zabudowa garażowa;
2) zasady podziału geodezyjnego:
a) dopuszcza się, z zastrzeżeniem lit. b, podział na działki budowlane o dowolnej powierzchni minimalnej,
b) dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch działek budowlanych, przeznaczonych wyłącznie na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni nie większej niż 0,01 ha każda,
c) dopuszcza się wydzielenie działek niesamodzielnych;
3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budynki garażowe wielostanowiskowe, budynki garażowe w zabudowie szeregowej złożone co najmniej z trzech sąsiadujących ze sobą budynków; dopuszcza się prowadzenie działalności usługowej w istniejących w dniu uchwalenia planu budynkach garażowych,
b) wysokość budynków - do 4 m, przy czym obowiązuje jednakowa wysokość budynków w zabudowie szeregowej,
c) liczba kondygnacji nadziemnych – jedna,
d) geometria dachów – dachy o nachyleniu połaci pod kątem 20° lub mniejszym, przy czym obowiązuje jedna forma dachów budynków w zabudowie szeregowej,
e) powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni terenu,
f) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – od 10% powierzchni terenu,
g) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m, z zastrzeżeniem lit. h,
h) dopuszcza się lokalizację budynków ścianą z otworami drzwiowymi przy wspólnej granicy działki budowlanej i działki niesamodzielnej
4) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków infrastruktury technicznej:
a) wysokość – do 5 m,
b) liczba kondygnacji nadziemnych – jedna,
c) geometria dachów – dachy o nachyleniu połaci pod kątem 30˚ lub mniejszym,
d) powierzchnia zabudowy – do 100% powierzchni działki budowlanej, o której mowa w pkt 2 lit. b,
e) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej, o której mowa w pkt 2 lit. b – nie wymaga się
5) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do drogi publicznej 16.KD-L - pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 19.KD-W lub działki niesamodzielne;
6) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0,1%.”
Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802).
Cena wywoławcza nieruchomości: 2.160,00 zł netto (dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100), w tym:
- cena wywoławcza własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w kwocie 1.360,00 zł (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) netto;
- cena wywoławcza jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej opisanej w poz. 6 pkt. 2, w kwocie 800,00 zł (osiemset złotych 00/100) netto.
Cena uzyskana w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży i ustanowienia służebności.
Wadium: 400,00 zł (czterysta złotych) brutto, w tym podatek VAT 23%
Podstawa przeznaczenia do przetargu: Zarządzenie nr 1596.2018 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 1 października 2018 r. w sprawie:
1) przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2517/1 i 1325/67 o łącznej pow. 0,0016 ha, pod zabudowę gospodarczo-garażową zwartą;
2) wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu najkrótszą drogą przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ełk, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o nr 1325/70 o pow. 0,1588 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr OL1E/00072689/1, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości opisanej w pkt. 1
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów – 10.01.2019 r., 26.03.2019 r., 11.06.2019 r., 03.09.2019 r., 16.12.2019 r., 04.03.2020 r., 23.06.2020 r., 06.10.2020 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 06.05.2021 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
  1. wniosą ustalone wadium w terminie do dnia 29.04.2021 r.:
  1. w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,
  2. w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok. 235.
    2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach: listownie, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej bądź poprzez wrzucenie do skrzynki znajdującej się obok wejścia do Urzędu Miasta Ełku (niski parter), w terminie do dnia 29.04.2021 r.
3) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
4) Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
5) Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
6) Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
7) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9) Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
10) Nabywca nieruchomości pokrywa koszt sporządzenia operatów szacunkowych w kwocie 800,00 zł (osiemset złotych), aktualizacji operatów szacunkowych w kwocie 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych), podziału geodezyjnego w kwocie 803,33 zł (osiemset trzy złote 33/100), wyrysów geodezyjnych w kwocie 300,00 zł (trzysta złotych).
11) Cena sprzedaży nieruchomości, cena służebności gruntowej oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
12) Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej, pokryje nabywca nieruchomości.
13) Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
14) Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
15) Nabywcy poniosą koszt ewentualnego wznowienia znaków granicznych. Zgodnie z art. 152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
16) Przyłącza do istniejących sieci nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.
17) Nabywcy nieruchomości wystąpią do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektryczną.
18) Sprzedający nie wyklucza możliwości pośredniego posadowienia budynku i nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
19) Ewentualna wycinka drzew i krzewów może nastąpić zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. Koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
20) Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
21) Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
22) Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
23) Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
24) Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości. Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku, pok. 234 lub 236, tel. 87 732 62 32, 87 732 61 19, 87 732 62 36.
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA
Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Paczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-24 08:13:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Paczyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-24 08:17:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Paczyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16 09:56:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
125 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony