ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Sielskiej.

Informacja ogłoszona dnia 2020-12-11 07:22:00 przez Anna Hanusko

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Sielskiej.

 
 
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Sielskiej, według niżej podanego zestawienia:
 
 •  Numer nieruchomości gruntowej: 3604/5
Numer księgi wieczystej: OL1E/00013493/9
Powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0,1645 ha
Opis nieruchomości: zgodnie z operatem ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako użytek gruntowy: „Ł” - łąki trwałe klasy IV, „R” - grunty orne klasy IVb, „R” - grunty orne klasy „V”.
Kształt działki nieregularny sześciokątny; rzeźba terenu ogólnie równa; teren przy ulicy Sielskiej poniżej wysokości jezdni. Od strony zachodniej działki usytuowana skarpa nieumocniona.
Zagospodarowanie: działka niezabudowana; zadrzewienia; zakrzaczenia; od strony wschodniej ogrodzenia działek sąsiadujących; od strony zachodniej ogrodzenie działki sąsiedniej, na której usytuowana jest przepompownia ścieków; teren częściowo podmokły.
Przez teren działki przy zachodniej granicy przebiegają w kierunku północ – południe napowietrzne linie średniego napięcia.
Uzbrojenie w ul. Sielskiej:
– sieć elektroenergetyczna,
– sieć teletechniczna,
– sieć wodociągowa,
– kanalizacja sanitarna,
– kanalizacja deszczowa.
Cena nieruchomości netto: 234 400,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych).
Wysokość wadium brutto, w tym podatek VAT 23%: 46 800,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych)
 
 
 •  Numer nieruchomości gruntowej: 3604/6
Numer księgi wieczystej: OL1E/00013493/9
Powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0,1485 ha
Opis nieruchomości: zgodnie z operatem ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako użytek gruntowy: „Ł” - łąki trwałe klasy IV, „R” - grunty orne klasy IVb.
Kształt działki nieregularny sześciokątny; rzeźba terenu ogólnie równa; teren przy ulicy Sielskiej poniżej wysokości jezdni. Od strony zachodniej działki usytuowana skarpa nieumocniona.
Zagospodarowanie: działka niezabudowana; zadrzewienia; zakrzaczenia; od strony wschodniej ogrodzenia działek sąsiadujących; od strony zachodniej ogrodzenie działki sąsiedniej, na której usytuowana jest przepompownia ścieków; teren częściowo podmokły.
Przez teren działki przy zachodniej granicy przebiegają w kierunku północ – południe napowietrzne linie średniego napięcia, na terenie posesji przy zachodniej granicy zlokalizowany jest słup elektroenergetyczny.
Uzbrojenie w ul. Sielskiej:
– sieć elektroenergetyczna,
– sieć teletechniczna,
– sieć wodociągowa,
– kanalizacja sanitarna,
– kanalizacja deszczowa.
Cena nieruchomości netto: 211 600,00 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy sześćset złotych). Do ceny nieruchomości doliczony zostanie VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Wysokość wadium brutto, w tym podatek VAT 23%: 42 300,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta złotych)
 
 
 • Numer nieruchomości gruntowej: 3604/7
Numer księgi wieczystej: OL1E/00013493/9
Powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0,1434 ha
Opis nieruchomości: Zgodnie z operatem ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako użytek gruntowy „Ł” - łąki trwałe klasy IV, „R” - grunty orne klasy IVb.
Kształt działki nieregularny wielokątny; działka od strony północnej i zachodniej graniczy z pasem drogowym ulicy Sielskiej; rzeźba terenu ogólnie równa; teren przy ulicy Sielskiej poniżej wysokości jezdni. Od strony północnej i zachodniej działki usytuowana skarpa nieumocniona.
Zagospodarowanie: działka niezabudowana; zadrzewienia; zakrzaczenia; od strony wschodniej ogrodzenia działek sąsiadujących; teren częściowo podmokły.
Przez teren działki przy zachodniej granicy przebiegają w kierunku północ – południe napowietrzne linie średniego napięcia.
Uzbrojenie w ul. Sielskiej:
– sieć elektroenergetyczna,
– sieć teletechniczna,
– sieć wodociągowa,
– kanalizacja sanitarna,
– kanalizacja deszczowa.
Zgodnie z mapą zasadniczą na teren działki od strony północnej wyprowadzony jest przewód wodociągowy ogólny oraz przewód kanalizacyjny sanitarny.
Cena nieruchomości netto: 204 400,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące czterysta złotych). Do ceny nieruchomości doliczony zostanie VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Wysokość wadium brutto, w tym podatek VAT 23%: 40 800,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset złotych)
 
 
 •  Numer nieruchomości gruntowej: 3527
Numer księgi wieczystej: OL1E/00013493/9
Powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0,2022 ha
Opis nieruchomości: Zgodnie z operatem ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako użytek gruntowy „Ł” - łąki trwałe klasy IV, V.
Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, rzeźba terenu ogólnie równa. Od strony południowej i zachodniej działki usytuowana skarpa nieumocniona. Od strony zachodniej na działce sąsiedniej znajduje się rów.
Zagospodarowanie: działka niezabudowana, zadrzewienia, zakrzaczenia, od strony wschodniej ogrodzenie działki sąsiedniej.
Przez południowo-zachodni narożnik działki przebiega napowietrzna linia średniego napięcia.
Uzbrojenie w ul. Sielskiej:
– sieć elektroenergetyczna,
– sieć teletechniczna,
– sieć wodociągowa,
– kanalizacja sanitarna,
– kanalizacja deszczowa.
Zgodnie z mapą zasadniczą na teren działki od strony południowej wyprowadzony jest przewód wodociągowy ogólny oraz przewód kanalizacyjny sanitarny.
Cena nieruchomości netto: 281 800,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych). Do ceny nieruchomości doliczony zostanie VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Wysokość wadium brutto, w tym podatek VAT 23%: 56 300,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych)
 
 
 • Numer nieruchomości gruntowej: 3529
Numer księgi wieczystej: OL1E/00013493/9
Powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0,1706 ha
Opis nieruchomości: Zgodnie z operatem ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako użytek gruntowy „Ł” - łąki trwałe klasy IV.
Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, rzeźba terenu ogólnie równa.
Zagospodarowanie: działka niezabudowana, zadrzewienia, zakrzaczenia, od strony wschodniej i zachodniej ogrodzenie działek sąsiednich.
Działka usytuowana naprzeciwko skrzyżowania ulicy Sielskiej z ulicą Pogodną.
Przy granicy południowej działki przebiega napowietrzna linia średniego napięcia.
Uzbrojenie w ul. Sielskiej:
– sieć elektroenergetyczna,
– sieć teletechniczna,
– sieć wodociągowa,
– kanalizacja sanitarna,
– kanalizacja deszczowa.
Zgodnie z mapą zasadniczą na teren działki od strony południowej wyprowadzony jest przewód kanalizacyjny sanitarny.
Od strony zachodniej na terenie nieruchomości znajdują się pozostałości po ogrodzeniu działki sąsiadującej, tj. słupki betonowe oraz żywopłot.
Cena nieruchomości netto: 243 100,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące sto złotych). Do ceny nieruchomości doliczony zostanie VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Wysokość wadium brutto, w tym podatek VAT 23%: 48 600,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych)
 
 1. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby nieruchomości położone na terenie obrębu 3 miasta Ełku, przy ul. Sielskiej, oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami 3604/5, 3604/6, 3604/7, 3527, 3529 i Rada Miasta Ełku nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym ww. działki. Dla ww. nieruchomości brak jest pozostających w obrocie prawnym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Przedmiotowe działki nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802).
 2. Zgodnie z zarządzeniem nr 586.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 3 września 2020 r. ww. nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 3. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do nich żadne postępowanie.
 4. Brak urządzonych zjazdów z drogi publicznej – ul. Sielskiej. Nabywcy we własnym zakresie i na własny koszt wykonają zjazdy na nieruchomości, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej na budowę od zarządcy drogi, tj. Prezydenta Miasta Ełku.
 5. Ze wstępnych badań gruntowo-wodnych, przeprowadzonych na potrzeby sporządzenia Opinii geotechnicznej przez Przedsiębiorstwo Geologiczne „EKO-GEO” Suwałki s.c. wynika, że na nieruchomościach występują złożone warunki gruntowe. Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegają: grunty organiczne stanowiące grunt niebudowlany, grunty sypkie (piaski drobne) w stanie luźnym stanowiące słabonośny grunt niebudowlany, grunty sypkie (piaski średnie) w stanie średniozagęszczonym stanowiące nośne podłoże budowlane. Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.
Budowę geologiczną omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi maksymalnie do głębokości 6,0 m. Analiza wyników badań terenowych pozwala stwierdzić, że w budowie geologicznej dokumentowanego terenu udział biorą utwory czwartorzędowe: holoceńskie i plejstoceńskie. Holocen występuje jako warstwa namułów, gleby oraz piasków pochodzenia limnicznego. Plejstocen w wykonanych otworach badawczych nie został nawiercony. W wykonanych otworach badawczych nawiercono poziom wody gruntowej. Możliwe są okresowe wahania poziomu wód gruntowych do 1 m.
Z pełną treścią wyżej powołanej Opinii geotechnicznej można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami tutejszego Urzędu, pokój 234 (I piętro).
 1. Nieruchomości z poz. 1 i 2 sąsiadują z nieruchomością, na której posadowiona jest przepompownia. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku poinformowało, iż istniejąca przepompownia nie wymaga wprowadzania ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu sąsiednich nieruchomości, tj. działek z poz. 1 i 2.
 2. Na nieruchomościach z poz. 3, 4 i 5 wyprowadzone są przewody kanalizacji sanitarnej, a w przypadku nieruchomości z poz. 3 i 4 także przewody sieci wodociągowej, stanowiące własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku. Nabywcy powołanych nieruchomości nie będą zobowiązani do zwrotu kosztów ich budowy, zaś będą zobowiązani do wybudowania brakujących odcinków przewodów umożliwiających włączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
UWAGA!
Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r., o godz. 1100, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1) wniosą ustalone wadium w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r.:
a) w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,
b) w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok. 235,
2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r.
 • Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 • Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 • Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej, pokryje nabywca nieruchomości.
 • Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Nabywca przed zawarciem umowy sprzedaży pokryje koszty: opinii geotechnicznej w kwocie po 399,75 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), operatu szacunkowego w kwocie po 124,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery złote), wydania wyrysu geodezyjnego w kwocie po 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) – dotyczy nieruchomości pod poz. 1, 2, 3, 4, 5; podziału geodezyjnego w kwocie po 678,20 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy) – dotyczy nieruchomości pod poz. 1, 2, 3; okazania granic w kwocie 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) – dotyczy nieruchomości pod poz. 5.
 • Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 • W związku z tym, że przez nieruchomości z poz. 1, 2, 3 i 4 przebiega sieć elektroenergetyczna nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności przesyłu dla istniejących na działce urządzeń elektroenergetycznych. Właścicielem urządzeń jest Przedsiębiorstwo Energetyczne – PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000343124, NIP 9462593855.
Zakres służebności gruntowej zobowiązuje właściciela nieruchomości do:
 • zgody na umieszczenie oraz na znoszenie istnienia projektowanych lub posadowionych na nieruchomości linii elektroenergetycznych, służących do przesyłu energii elektrycznej i prowadzenia za pomocą tych urządzeń dystrybucji energii elektrycznej;
 • ustanowienie prawa do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, przebudowy i rozbudowy linii energetycznych, wraz z prawem nieograniczonego i niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością;
 • utrzymaniu w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz nie sadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów wraz z powstrzymywaniem się z grodzeniem tego terenu;
 • uzgodnienie w PGE Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Ełk projektu zagospodarowania nieruchomości, zachowania wymaganych odległości od projektowanych lub istniejących sieci, urządzeń elektroenergetycznych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 – par. 55 pkt 1) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów 5 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 15kV.
Zbliżenie lub kolizja z urządzeniami elektroenergetycznymi (dotyczy naruszenia stref ochronnych), możliwa będzie po wykonaniu przebudowy urządzeń zgodnie z odrębnie wydanymi warunkami technicznymi oraz umową o przebudowę. Przedmiotowa linia została ujęta w Planach modernizacyjnych i rozpoczęto procedurę opracowania projektu jej całkowitej przebudowy. Rejon Energetyczny Ełk jako termin planowany inwestycji do realizacji wskazał lata 2020 – 2021.
 • Gminie Miastu Ełk przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990).
 • Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 • Przyłącza do istniejących sieci w pasie drogowym ul. Sielskiej, nabywcy wykonają własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.
 • Nabywcy wystąpią do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektryczną.
 • Sprzedający nie wyklucza możliwości pośredniego posadowienia budynku i nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
 • Koszty ewentualnego wznowienia znaków granicznych ponoszą nabywcy.
 • Zgodnie z art.152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
 • Wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty z tym związane ponoszą nabywcy nieruchomości.
 • Nabywcy nieruchomości ponoszą koszty ewentualnego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej. Sprawy związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej prowadzi Starostwo Powiatowe w Ełku.
 • Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku, pok. 234, 235, 236 tel. 87 732 61 55, 87 732 62 35, 87 732 62 36.
 
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest w internecie pod adresem www.investin.elk.pl, www.otoprzetargi.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Ełku pod adresem bip.elk.warmia.mazury.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ełku przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego 4 w Ełku (I piętro).
 
 
 
                                                                         Z up. PREZYDENTA
                                                                    Zastępca Prezydenta Miasta
 
                                                                        Mirosław Hołubowicz
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Szymański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-11 07:10:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Hanusko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-11 07:22:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Hanusko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-11 07:22:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
364 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony