ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Łukasiewicza, o obszarze 0,0449 ha

Informacja ogłoszona dnia 2020-07-24 13:58:57 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Łukasiewicza, o obszarze 0,0449 ha

PREZYDENT MIASTA EŁKU
 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Łukasiewicza, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 1312/10 o pow. 0,0449 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OL1E/00013491/5.
 
Opis nieruchomości:
Zgodnie z wykazem zmian danych ewidencyjnych działki sporządzonym w dniu 16.07.2020 r. przez firmę Usługi Geodezyjne MP-GEO Marcin Piórkowski nieruchomość oznaczona jest jako użytek gruntowy „Bp”– zurbanizowane tereny niezabudowane.
Zgodnie z opisem sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego:
Kształt działki nieregularny zbliżony do trójkąta, rzeźba tereny ogólnie równa. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona. Od strony zachodniej płot z elementów betonowych, od strony południowej płot z siatki i elementów drewnianych. Wzdłuż granicy wschodniej pozostałości po ogrodzeniu - cokolik betonowy.
W bezpośrednim sąsiedztwie granic nieruchomości od strony południowej znajduje się budynek niemieszkalny (funkcja handlowo-usługowa) posadowiony na działkach nr 1312/9 i 1308/2.
 
Obsługa komunikacyjna może odbywać się jedynie z urządzonego zjazdu usytuowanego w północnej części nieruchomości (zjazd oznaczony na załączonej mapce kolorem zielonym).
 
Zgodnie z treścią mapy zasadniczej przez nieruchomość przebiegają sieci:
- sieci wodociągowe: zgodnie z informacją PWiK Sp. z o. o. w Ełku sieć woX-n jest nieczynna, sieci czynne to: wo100 zasilająca w wodę nieruchomości zlokalizowane przy ul. Łukasiewicza, woD80, przyłącze wo75, urządzenie wodociągowe „w”.
- sieci elektroenergetyczne: eNA, eSX-n, eSD - własność PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk;
- sieć teletechniczna 3tD - sieć nie jest własnością Gminy Miasta Ełk. Firma Orange Polska pismem z dnia 28.06.2019 r. poinformowała, iż nie posiada na tym obszarze infrastruktury telekomunikacyjnej;
- kanalizacja deszczowa - Wydział Mienia Komunalnego, pismem z dnia 01.10.2019 r. udzielił informacji, że nie posiada w swoich zasobach danych dotyczących sieci kanalizacji deszczowej, które potwierdziłyby, iż jest ona własnością Gminy Miasta Ełk. Poinformował jednocześnie, że po analizie uzbrojenia technicznego w danym kwartale w późniejszym okresie wykonana będzie kontrola sieci kanalizacji deszczowej mająca na celu wyeliminowanie nielegalnych podłączeń, w tym kanalizacji zlokalizowanej na działce.
 
Działka posiada ograniczenia inwestycyjne związane z koniecznością zachowania odległości od pasa drogowego ul. Łukasiewicza (według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieprzekraczalne linie zabudowy) i odległości od granic nieruchomości sąsiednich.
 
Uzbrojenie w pasie drogowym ulicy Łukasiewicza: wodociągowa, kanalizacja deszczowa, gazowa, teletechniczna.
 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, zwanym „EŁKŁUKASIEWICZA II”, uchwalonym uchwałą nr IV.41.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 lutego 2015 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 1045 z dnia 23 marca 2015 roku, nieruchomość położona na terenie obrębu 2 miasta Ełku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 1312/10, objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.U, dla którego ustalenia szczegółowe w tekście planu są następujące:
§14. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 3.U, 6.U:
1) przeznaczenie – zabudowa usługowa;
2) zasady podziału geodezyjnego:
a) dopuszcza się, z zastrzeżeniem lit. b, podział na działki budowlane, przy zapewnieniu minimalnej powierzchni 0,10 ha,
b) dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż trzech działek budowlanych na każdym terenie, przeznaczonych wyłącznie na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni nie większej niż 0,01 ha każda,
c) dopuszcza się wydzielenie działek niesamodzielnych;
3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. budynki usługowe,
 2. dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa w lit. a budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze,
 3. wysokość budynków - do 12 m,
 4. wysokość obiektów budowlanych innych niż budynki - do 20 m,
 5. liczba kondygnacji nadziemnych:
 6. do trzech, z wyłączeniem budynków garażowych,
 7. jedna - w przypadku budynków garażowych,
 8. geometria dachów – dachy o nachyleniu połaci pod kątem 50° lub mniejszym,
 9. powierzchnia zabudowy - do 70% powierzchni działki budowlanej,
 10. powierzchnia terenu biologicznie czynnego – od 10% powierzchni działki budowlanej,
 11. linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu,
 12. dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m,
 13. dopuszcza się prowadzenie i lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach szczególnych;
4) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków infrastruktury technicznej:
 1. wysokość – do 5 m,
 2. liczba kondygnacji nadziemnych – jedna,
 3. geometria dachów – dachy o nachyleniu połaci pod kątem 30˚ lub mniejszym,
 4. powierzchnia zabudowy – do 100% powierzchni działki budowlanej, o której mowa w pkt 2 lit. b,
 5. powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej, o której mowa w pkt 2 lit. b – nie wymaga się;
5) obsługa komunikacyjna:
 1. parkowanie pojazdów – należy zapewnić minimum jedno stanowisko postojowe:
 2. na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni usług handlu,
 3. na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usług innych niż handel,
przy czym miejsca postojowe w budynkach winny znajdować się w poziomach kondygnacji podziemnych lub pierwszej kondygnacji nadziemnej,
 1. dostęp do drogi publicznej - do przyległych dróg publicznych - bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 18.KD-W lub działki niesamodzielne;
6) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 0,1%.”
 
Działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802 z późn. zm.).
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 469.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 7 kwietnia 2020 r. ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 72.000,00 zł netto (siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wadium – 14.000,00 zł (czternaście tysięcy złotych) brutto, w tym podatek VAT 23%.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2020 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1) wniosą ustalone wadium w terminie do dnia 02 września 2020 r. :
a) w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,
b) w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok. 235.
2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 02 września 2020 r.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 
Nabywca przed zawarciem umowy sprzedaży pokryje koszty: sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 220,00 (dwieście dwadzieścia złotych), podziału geodezyjnego w kwocie 825,00 (osiemset dwadzieścia pięć złotych), wydania wyrysu geodezyjnego w kwocie 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych).
 
Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej, pokryje nabywca nieruchomości.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
W związku z tym, że przez nieruchomość przebiegają sieci nabywca będzie zobowiązany do:
1) dotyczy sieci elektroenergetycznej:
nieodpłatnego ustanowienia na nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu. Zakres służebności gruntowej zobowiązuje właściciela nieruchomości do:
a) zgody na umieszczanie oraz na znoszenie istnienia projektowanych lub posadowionych na nieruchomościach sieci służących do przesyłu energii elektrycznej i prowadzenia za pomocą tych urządzeń dystrybucji energii elektrycznej;
b) ustanowienia prawa do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy i rozbudowy linii energetycznych, wraz z prawem nieograniczonego i niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością;
c) utrzymywania w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz nie sadzenie w granicach służebności drzew i krzewów;
d) uzgadniania w PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk projektu zagospodarowania nieruchomości, zachowania wymaganych odległości od projektowanych lub istniejących sieci, urządzeń elektroenergetycznych.
Ponadto PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk pismem Nr L.dz.RM4/LW/7799/2019 z dnia 24.05.2019 r. poinformowało, że zbliżenie lub kolizja z urządzeniami elektroenergetycznymi (dotyczy naruszenia stref ochronnych) możliwa będzie po wykonaniu przebudowy urządzeń zgodnie z odrębnie wydanymi warunkami technicznymi oraz umową o przebudowę.
2) dotyczy urządzenia i sieci wodociągowych:
nieodpłatnego ustanowienia na nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku nieograniczonej w czasie służebności przesyłu w pasie terenu szerokości 2 m nad przewodami. Służebność polegać będzie na prawie dostępu upoważnionym przedstawicielom PWiK Sp. z o. o. w Ełku wraz z niezbędnym sprzętem do elementów urządzenia i sieci wodociągowych w celu prowadzenia prac modernizacyjnych, eksploatacyjnych, przebudowy, rozbudowy lub usunięcia awarii. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do zachowania wymaganych odległości budynków, budowli i nasadzeń od istniejących sieci i urządzenia. PWiK Sp. z o. o. w Ełku zastrzega konieczność uzgadniania wszelkich projektów inwestycyjnych, przebudowy i modernizacji oraz zmiany zagospodarowania terenu w obrębie nieruchomości.
 
Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanym „EŁKŁUKASIEWICZA II”.
 
Gminie Miastu Ełk przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r, poz.65 ze zmianami).
 
Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 
Przyłącza do istniejących sieci nabywca wykona własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.
 
Nabywca wystąpi do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektryczną.
 
Sprzedający nie wyklucza możliwości pośredniego posadowienia budynku i nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
 
Nabywca poniesie koszt wznowienia znaków granicznych.
Zgodnie z art.152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
 
Wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
 
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone również na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku.
 
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku, pok. 235, tel. (87) 732 62 35.
 
                                                                                          Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                          Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Galińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-24 13:55:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Galińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-24 13:58:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Galińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-24 13:58:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony