ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczenia przynależnego, tj. piwnicy, położonego w budynku nr 11 przy ul. 3 Maja w Ełku, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania wyodrębnionego lokalu użytkowego nr 17.

Informacja ogłoszona dnia 2020-07-24 09:03:54 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczenia przynależnego, tj. piwnicy, położonego w budynku nr 11 przy ul. 3 Maja w Ełku, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)
 
podaje do publicznej wiadomości
 
iż, w siedzibie Urzędu Miasta Ełk, przy ul. Piłsudskiego nr 4, 19-300 Ełk, w dniach 24.07.2020 r. – 13.08.2020 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz pomieszczenia przynależnego, tj. piwnicy, oznaczonego nr 0.9, o pow. użytkowej 19,66 m2, położonego w kondygnacji piwnic w budynku nr 11 przy ul. 3 Maja w Ełku, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem wynoszącym 1966/107125 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony w operacie ewidencji gruntów obrębu 1 miasta Ełk nr 373/27, o pow. 283 m2, oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Przedmiotowa piwnica jest zbywana jako pomieszczenie przynależne, na poprawę warunków zagospodarowania wyodrębnionego lokalu użytkowego nr 17, położonego na parterze w budynku nr 11, przy ul. 3 Maja w Ełku, ujawnionego w księdze wieczystej nr OL1E/00031895/9.
 
Budynek przy ul. 3 Maja 11 w Ełku, działka nr 373/27, objęty jest ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 lutego 2011 r., znak: IZAR(ms)4101-19(1)10/11.
 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zwanym „EŁK – ŚRÓDMIEŚCIE”, uchwalonym uchwałą nr XX.179.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego, poz. 2006 z dnia 12 lipca 2012 roku, nieruchomość położona w obrębie 1 miasta Ełku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 373/27, objęta jest ustaleniami kwartału, oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MW, dla którego zapisy tekstu planu brzmią:
§ 8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
1. Oznaczenie terenów urbanistycznych: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW,10MW, 11MW, 12MW, 13MW, 14MW, 15MW, 16MW, 17MW, 18MW, 19MW, 20MW, 21MW, 22MW, 23MW, 24MW, 25MW, 26MW, 27MW, 28MW, 29MW, 30MW, 31MW, 32MW, 33MW, 34MW, 35MW, 36MW, 37MW, 38MW, 39MW, 40MW, 41MW, 42MW
1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2) Przeznaczenie uzupełniające: usługi towarzyszące do maksymalnej wielkości 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w tym lokalizacja usług w parterach i kondygnacjach podziemnych budynków od strony pierzei ulicznych.
3) W przypadku realizacji obiektów handlowych, powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 2000m2.
4) Na przedmiotowych terenach urbanistycznych znajduje się zabudowa wielorodzinna realizowana w technologii wielkiej płyty, którą przede wszystkim ze względów estetycznych, przeznacza się do rewitalizacji.
5) Zezwala się na przejścia i przejazdy bramowe.
6) Za zgodą i na warunkach odpowiedniego zarządcy drogi zezwala się na budowę zewnętrznych schodów jednobiegowych z poziomu chodnika do w/w lokali usługowych. Biegi w/w schodów należy sytuować równolegle do linii zabudowy budynku jako bezpośrednio do niej przyległe oraz z ograniczeniem maksymalnej szerokości użytkowej schodów do 1,5 m.
7) Zezwala się na lokalizację robót budowlanych, w tym budowy:
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacje transformatorowe,
b) dróg dojazdowych, miejsc postojowych, niezbędnych do obsługi w/w terenów,
c) obiektów małej architektury,
d) zieleni urządzonej,
e) ciągów pieszych i rowerowych,
8) Zezwala się na lokalizowanie w kondygnacjach podziemnych w/w zabudowy parkingów i garaży dla samochodów osobowych.
9) Dla nowo powstałych budynków nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych w ilości wynikającej z § 11.
10) Wszelkie wjazdy do garaży podziemnych należy lokalizować z wykluczeniem wjazdów od strony dróg publicznych, oznaczonych symbolami: 1KD(Z), 2KD(L), 3KD(L), 4KD(L) ,5KD(L), 6KD(L), 7KD(L), 8KD(Z).
11) Zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży.
12) Dla przedmiotowych terenów urbanistycznych mają zastosowanie ustalenia § 6.
13) Ustala się wskaźniki kształtowania zabudowy dla poszczególnych terenów urbanistycznych: (...)
d) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MW, ustala się:
  1. możliwość budowy, przebudowy, remontu, odbudowy budynków. W przypadku przebudowy i budowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.
  2. wysokość nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - pięć kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Nową zabudowę należy sytuować jako bezpośrednio przyległą do ściany szczytowej istniejącego budynku, wysokość nowo powstałego budynku należy dostosować do wysokości istniejącego.
  3. zadaszenia nowej zabudowy należy kształtować w formie dachów wysokich o kącie nachylenia połaci dachowych 45°-70°, z główną kalenicą równoległą do ulicy Adama Mickiewicza lub 3 Maja. Dopuszcza się dachy o niesymetrycznych połaciach dachowych (w tym dachy płaskie od strony podwórza), z zastrzeżeniem wykonania stromych ( 45°-70°) połaci od strony pierzei ulicznych oraz dachy mansardowe.
  4. zadaszenia od strony pierzei należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym.
  5. dopuszcza się wykonanie wykuszy, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 50% długości elewacji, na których się one znajdują.
  6. należy zaakcentować architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostałej części elewacji budynku, nawiązując do historycznej zabudowy śródmiejskiej Ełku.
  7. obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 3KD(L) (ul. 3 Maja) oraz z ul. Adama Mickiewicza.
Nieruchomość oznaczona numerem 373/27 nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802 ze zmianami).
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zamieszczony został również na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku.
 
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Marszałka Piłsudskiego 4, pok. 235, tel. 87 7326235.
 
                                                                                                  Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                  Artur Urbański

Załączniki

  • wykaz (PDF, 1.8 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-07-24 09:02:25 | Data wytworzenia informacji: 2020-07-24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Galińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-24 09:01:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Galińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-24 09:03:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Galińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-24 09:03:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony