ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Ełku przy ul. Suwalskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-22 09:25:44 przez Ewa Galińska

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Ełku przy ul. Suwalskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta Ełku
 
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)
 
podaje do publicznej wiadomości
 
iż, w siedzibie Urzędu Miasta Ełk, przy ul. Piłsudskiego nr 4, 19-300 Ełk, w dniach 23.06.2020 r. –13.07.2020 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Ełku przy ul. Suwalskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1312/9 o pow. 0,0029 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1308/2, wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności części budynku niemieszkalnego o numerze ewidencyjnym 1308/2;2, oraz części ogrodzenia z siatki znajdujących się na ww. nieruchomości, stanowiących nakład nabywców.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, zwanym „EŁKŁUKASIEWICZA II”, uchwalonym uchwałą nr IV.41.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 lutego 2015 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 1045 z dnia 23 marca 2015 roku, nieruchomość położona na terenie obrębu 2 miasta Ełku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 1312/9, objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.U, dla którego ustalenia szczegółowe w tekście planu są następujące:
§14. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 3.U, 6.U:
1) przeznaczenie – zabudowa usługowa;
2) zasady podziału geodezyjnego:
a) dopuszcza się, z zastrzeżeniem lit. b, podział na działki budowlane, przy zapewnieniu minimalnej powierzchni 0,10 ha,
b) dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż trzech działek budowlanych na każdym terenie, przeznaczonych wyłącznie na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni nie większej niż 0,01 ha każda,
c) dopuszcza się wydzielenie działek niesamodzielnych;
3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 1. budynki usługowe,
 2. dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa w lit. a budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze,
 3. wysokość budynków - do 12 m,
 4. wysokość obiektów budowlanych innych niż budynki - do 20 m,
 5. liczba kondygnacji nadziemnych:
 6. do trzech, z wyłączeniem budynków garażowych,
 7. jedna - w przypadku budynków garażowych,
 8. geometria dachów – dachy o nachyleniu połaci pod kątem 50° lub mniejszym,
 9. powierzchnia zabudowy - do 70% powierzchni działki budowlanej,
 10. powierzchnia terenu biologicznie czynnego – od 10% powierzchni działki budowlanej,
 11. linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu,
 12. dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m,
 13. dopuszcza się prowadzenie i lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach szczególnych;
4) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków infrastruktury technicznej:
a) wysokość – do 5 m,
b) liczba kondygnacji nadziemnych – jedna,
c) geometria dachów – dachy o nachyleniu połaci pod kątem 30˚ lub mniejszym,
d) powierzchnia zabudowy – do 100% powierzchni działki budowlanej, o której mowa w pkt 2 lit. b,
e) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej, o której mowa w pkt 2 lit. b – nie wymaga się;
5) obsługa komunikacyjna:
a) parkowanie pojazdów – należy zapewnić minimum jedno stanowisko postojowe:
 • na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni usług handlu,
 • na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usług innych niż handel,
przy czym miejsca postojowe w budynkach winny znajdować się w poziomach kondygnacji podziemnych lub pierwszej kondygnacji nadziemnej,
b) dostęp do drogi publicznej - do przyległych dróg publicznych - bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 18.KD-W lub działki niesamodzielne;
6) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 0,1%.”
 
Działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398).
 
Wykaz ww. nieruchomości został również umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku.
 
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Marszałka Piłsudskiego 4, pok. 235, tel. 87 7326235.
 
                                                                                                      Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                      Mirosław Hołubowicz
 

Załączniki

 • wykaz (PDF, 1.6 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-06-22 09:23:18 | Data wytworzenia informacji: 2020-06-22
 • Mapa (JPG, 939.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-06-22 09:24:57 | Data wytworzenia informacji: 2020-06-22

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Galińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-22 09:22:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Galińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-22 09:25:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Galińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-22 09:25:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony