ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, objętych obszarem SSSE S.A. Podstrefa Ełk, położonych w Ełku przy ul. Produkcyjnej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Informacja ogłoszona dnia 2020-05-11 11:06:49 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, objętych obszarem SSSE S.A. Podstrefa Ełk, położonych w Ełku przy ul. Produkcyjnej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.)
 
podaje do publicznej wiadomości
 
iż, w siedzibie Urzędu Miasta Ełk, przy ul. Piłsudskiego nr 4, 19-300 Ełk, w dniach 12.05.2020 r. – 1.06.2020 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Produkcyjnej, w obszarze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podstrefa Ełk, oznaczonych w ewidencji gruntów:
 1. nr 2878/1 o pow. 3,2538 ha,
 2. nr 2878/2 o pow. 2,6329 ha,
 3. nr 2878/3 o pow. 2,7717 ha,
uregulowanych w księdze wieczystej nr OL1E/00040629/0, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta "EŁK - PODMIEJSKA", dla terenu ograniczonego ulicą Przemysłową, ulicą Suwalską, od wschodu i południa granicą miasta Ełk, zatwierdzonym uchwałą nr XX/187/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr 49, poz. 1020 z dnia 31 marca 2008 roku, nieruchomości położone na terenie obrębu 2 miasta Ełku, oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami 2878/1, 2878/2 i 2878/3 objęte są ustaleniami kwartałów oznaczonego na rysunku planu symbolem PS-2 (dz. nr 2878/1, 2878/2, 2878/3) i KDW.06-D15 (cz. dz. nr 2878/2, 2878/3), dla których zapisy planu brzmią następująco:
§7. Ustala się strefę produkcyjną i produkcyjno-usługową wyznaczoną na planie liniami rozgraniczającymi i oznaczoną symbolem PS-2.
 1. Dla terenów strefy PS-2 ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
  1. biura;
  2. przedsiębiorstwa produkcyjne i produkcyjno-usługowe z preferencją następujących branż:
   1. przemysł elektrotechniczny i elektroniczny;
   2. przemysł maszynowy w tym renowacja urządzeń mechanicznych;
   3. przemysł budowlany i usługi budowlane;
   4. przemysł drzewny i usługi stolarskie;
  3. składy, magazyny i hurtownie;
  4. drogi, parkingi i zieleń.
 2. Na terenach strefy obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
  1. liczba nadziemnych kondygnacji budynków nie może przekraczać trzech;
  2. wysokość budynku do kalenicy od poziomu terenu przy wejściu nie może przekraczać 12m; dopuszcza się realizację fragmentów budynku o większej wysokości, jeżeli podyktowane to będzie względami produkcyjno-technologicznymi;
  3. dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 25°, z dopuszczeniem dachów jednospadowych w uzasadnionych przypadkach.
 3. Na terenach strefy obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 60% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 20% powierzchni działki;
  2. dopuszcza się grodzenie terenów o wysokości do 2,2m od poziomu terenu, z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych elementów żelbetowych i ogrodzeń pełnych.
 4. Na terenach strefy obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad podziału terenu:
  1. proponowany podział terenu na działki budowlane ma charakter orientacyjny;
  2. dopuszcza się łączenie lub inny podział na działki w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów;
 5. Na terenach strefy obowiązują następujące ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej:
  1. wjazdy na teren projektowanych działek bezpośrednio z drogi oznaczonej symbolem KD.01-L30 lub KD.02-L20 oraz poprzez projektowane drogi wewnętrzne, których przebieg wynikać będzie z dokonywanego podziału;
  2. miejsca parkingowe projektować na własnej działce w ilości wynikającej z programu użytkowego i wielkości zatrudnienia, nie mniej jednak jak 3 miejsca na 50m2 powierzchni usługowej lub 10 miejsc na 50 zatrudnionych.
 6. Na terenie strefy obowiązują następujące ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
 7. projektuje się przepompownię ścieków P2, w technologii bezskratkowej, dla której strefa oddziaływania winna się zawierać w granicach wyznaczonej działki zbierającej grawitacyjnie ścieki z przyległych terenów i przetłoczeń ich do głównego kolektora istniejącego w ulicy Podmiejskiej. Przebieg uzbrojenia pokazany na rysunku planu, uzależniony będzie od lokalizacji dróg wewnętrznych.”
[...]
KDW.05-D20 - projektowana droga wewnętrzna o szerokości w liniach rozgraniczających 20m i szerokości jezdni 7m. Obowiązuje wykonanie chodnika o szerokości minimum 1,5m po jednej stronie oraz oświetlenia ulicznego. Wprowadza się zakaz utwardzenia powierzchni żużlem. W przypadku likwidacji istniejącego torowiska dopuszcza się wykorzystanie tego terenu pod przebieg projektowanej drogi wewnętrznej KDW.05 lub też inny jej przebieg w zależności od sposobu zagospodarowania terenu wynikający z potrzeb potencjalnego inwestora.”
 
Ww. działki nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398).
 
Nabywca zlokalizuje na nieruchomości inwestycje przeznaczone do prowadzenia innowacyjnej działalności lub świadczenia innowacyjnych usług (innowacje jako proces polegający na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania). Definicja innowacji wg podręcznika Oslo Manual: Innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym.
Warunkiem jest również utworzenie nowych miejsc pracy.
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zamieszczony został również na stronie Urzędu Miasta Ełku.
 
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Marszałka Piłsudskiego 4, pok. 235, tel. 87 7326235.
 
                                                                                          Zastępca Prezydenta Miasta Ełku
                                                                                          Mirosław Hołubowicz

Załączniki

 • wykaz (PDF, 2.3 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-05-11 11:05:34 | Data wytworzenia informacji: 2020-05-11
 • Mapa (JPG, 1.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-05-11 11:06:33 | Data wytworzenia informacji: 2020-05-11

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Galińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-11 11:01:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Galińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-11 11:06:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Galińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-11 11:06:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
442 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony