ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Produkcyjnej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2867/2 o pow. 2,2839 ha, objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk.

Informacja ogłoszona dnia 2019-09-03 09:41:10 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Produkcyjnej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2867/2 o pow. 2,2839 ha, objętej obszarem SSSE Podstrefa Ełk

Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2244 z późn. zm.)
 
podaje do publicznej wiadomości
 
iż, w siedzibie Urzędu Miasta Ełk, przy ul. Piłsudskiego nr 4, 19-300 Ełk, w dniach 04.09. 2019 r. – 24.09.2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Produkcyjnej, objętej obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2867/2 o pow. 2,2839 ha, jako „R” - grunty orne klasy IVb, ujawnionej w księdze wieczystej nr OL1E/00040629/0, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta "EŁK - PODMIEJSKA", dla terenu ograniczonego ulicą Przemysłową, ulicą Suwalską, od wschodu i południa granicą miasta Ełk, zatwierdzonym uchwałą nr XX/187/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr 49, poz. 1020 z dnia 31 marca 2008 roku, nieruchomość położona na terenie obrębu 2 miasta Ełku przy ul. Produkcyjnej, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 2867/2, objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem PS-2, dla którego zapisy tekstu planu brzmią:
§ 7. Ustala się strefę produkcyjną i produkcyjno-usługową wyznaczoną na planie liniami rozgraniczającymi i oznaczoną symbolem PS-2.
1. Dla terenów strefy PS-2 ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
1) biura;
2) przedsiębiorstwa produkcyjne i produkcyjno-usługowe z preferencją następujących branż:
- przemysł elektrotechniczny i elektroniczny;
- przemysł maszynowy w tym renowacja urządzeń mechanicznych;
- przemysł budowlany i usługi budowlane;
- przemysł drzewny i usługi stolarskie;
3) składy, magazyny i hurtownie;
4) drogi, parkingi i zieleń.
2. Na terenach strefy obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) liczba nadziemnych kondygnacji budynków nie może przekraczać trzech;
2) wysokość budynku do kalenicy od poziomu terenu przy wejściu nie może przekraczać 12m; dopuszcza się realizację fragmentów budynku o większej wysokości, jeżeli podyktowane to będzie względami produkcyjno-technologicznymi;
3) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 25°, z dopuszczeniem dachów jednospadowych w uzasadnionych przypadkach.
3. Na terenach strefy obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 60% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 20% powierzchni działki;
2) dopuszcza się grodzenie terenów o wysokości do 2,2m od poziomu terenu, z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych elementów żelbetowych i ogrodzeń pełnych.
4. Na terenach strefy obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad podziału terenu:
1) proponowany podział terenu na działki budowlane ma charakter orientacyjny;
2) dopuszcza się łączenie lub inny podział na działki w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów.
5. Na terenach strefy obowiązują następujące ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej:
1) wjazdy na teren projektowanych działek bezpośrednio z drogi oznaczonej symbolem KD.01-L30 lub KD.02-L20 oraz poprzez projektowane drogi wewnętrzne, których przebieg wynikać będzie z dokonywanego podziału;
2) miejsca parkingowe projektować na własnej działce w ilości wynikającej z programu użytkowego i wielkości zatrudnienia, nie mniej jednak jak 3 miejsca na 50m2 powierzchni usługowej lub 10 miejsc na 50 zatrudnionych.
6. Na terenie strefy obowiązują następujące ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
projektuje się przepompownię ścieków P2, w technologii bezskratkowej, dla której strefa oddziaływania winna się zawierać w granicach wyznaczonej działki zbierającej grawitacyjnie ścieki z przyległych terenów i przetłoczeń ich do głównego kolektora istniejącego w ulicy Podmiejskiej. Przebieg uzbrojenia pokazany na rysunku planu, uzależniony będzie od lokalizacji dróg wewnętrznych.”
Ww. działki nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398).
 
Nabywca zlokalizuje na nieruchomościach inwestycje przeznaczone do prowadzenia innowacyjnej działalności lub świadczenia innowacyjnych usług (innowacje jako proces polegający na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania). Definicja innowacji wg podręcznika Oslo Manual: Innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym.
- Warunkiem jest również utworzenie nowych miejsc pracy
 
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Marszałka Piłsudskiego 4, pok. 235, tel. 87 7326235.
 
                                                                             Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                             Mirosław Hołubowicz
                                        
 

Załączniki

  • wykaz (PDF, 1.6 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-09-03 09:38:41 | Data wytworzenia informacji: 2019-09-03
  • Mapa (JPG, 320.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-09-03 09:40:07 | Data wytworzenia informacji: 2019-09-03

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Galińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-03 09:35:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Galińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-03 09:41:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Galińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-03 09:41:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
228 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony