ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Sikorskiego, o obszarze 0,1560 ha.

Informacja ogłoszona dnia 2019-07-16 11:04:16 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Sikorskiego, o obszarze 0,1560 ha.

PREZYDENT MIASTA EŁKU
ogłasza
kolejny przetarg ustny ograniczony
 
do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, położonych w obrębie 2 miasta Ełk, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1319/2, 1323, 1324/17, 1324/22, 1324/11, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku, przy u. Sikorskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 1324/4 o pow. 0,1560 ha, jako użytek gruntowy ”Ba” - tereny przemysłowe.
 
Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OL1E/00013491/5.
 
Według mapy zasadniczej przez działkę w kierunku północ-południe w centralnej części biegnie napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia, słup posadowiony jest przy północnej granicy działki. W części północnej i północno-wschodniej działka graniczy z torami kolejowymi będącymi własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym firmy: PTSB Transbud Ełk Sp. z o. o. w Ełku.
Na działce znajduje się kilka drzew.
Uzbrojenie w pasie drogowym ulicy Tęczowej: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna.
 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, zwanym „EŁK-ŁUKASIEWICZA” przedmiotowa nieruchomość położona jest w kwartale, oznaczonym na rysunku planu symbolem A15PSB, dla którego ustalenia w tekście planu są następujące:
A15 PSB - pow. 2,24 ha. Teren przemysłowo-składowy po byłym Przedsiębiorstwie „Centrala Nasienna”. Zachowuje się dotychczasową funkcję terenu przemysłowo-składową. Dopuszcza się adaptację istniejących obiektów na cele socjalne, lub usługowo-handlowe. Dostęp do ulicy oznaczonej 05L1/2 zapewnia droga wewnętrzna wydzielona jako odrębna działka i będąca współwłasnością właścicieli przedmiotowego terenu oraz terenu oznaczonego A21 MNU.”
 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 1393.2018 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 13 lutego 2018 r. ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, położonych w obrębie 2 miasta Ełk, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1319 – po podziale nr 1319/2, 1323, 1324/17, 1324/22, 1324/11, ponieważ nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, gdyż nie posiada dostępu do drogi publicznej oraz odpowiedniego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i nie spełnia warunków stawianych działkom budowlanym zgodnie z art. 4 pkt 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz 2204, z późn. zm.). Nieruchomość może być zagospodarowana wraz z jedną z ww. nieruchomości przyległych.
 
Termin przeprowadzenia poprzednich przetargu: 15.05.2018 r., 21.08.2018 r., 16.11.2018 r.,14.03.2019 r., 28.05.2019 r.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 57.500,00 zł netto (pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wadium – 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych) brutto, w tym 23% podatku VAT.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 r., o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu ograniczonym mogą brać udział osoby, które:
1) są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Ełku w obrębie 2 miasta Ełk, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów nr: 1319/2, 1323, 1324/17, 1324/22, 1324/11,
2) wniosą wadium w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r.:
a) w pieniądzu na rachunek Urzędu Miasta Ełku Nr PKO Bank Polski 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538;
b) w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku (pokój nr 235).
3) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 
Przed zawarciem umowy sprzedaży nabywca nieruchomości pokryje koszty: sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych), potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego w kwocie 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych), geodezyjne w kwocie 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych).
 
Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej, pokryje nabywca nieruchomości.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
W związku z tym, że na nieruchomości znajduje się słup z napowietrzną linią elektryczną, nabywca zobowiązany będzie do:
1/ ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, polegającej na prawie nieodpłatnego usytuowania istniejących urządzeń na działce oraz umożliwienia upoważnionym przedstawicielom PGE Dystrybucja S.A. dostępu wraz z niezbędnym sprzętem do elementów sieci i urządzeń elektroenergetycznych w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii,
2/ utrzymywania nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci, zachowania wymaganych odległości od istniejących sieci, urządzeń,
3/ uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. projektu zagospodarowania nieruchomości.
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk informuje, że zbliżenie lub kolizja z urządzeniami elektroenergetycznymi (dotyczy naruszenia stref ochronnych) możliwa będzie po wykonaniu przebudowy urządzeń, zgodnie z odrębnie wydanymi warunkami technicznymi oraz umową o przebudowę. Całkowite koszty związane z przebudową pokrywa wnioskodawca.
 
Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanym „EŁK-ŁUKASIEWICZA”
 
Gminie Miastu Ełk przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami).
 
Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
 
Koszty ewentualnego wznowienia znaków znaków granicznych ponosi nabywca.
Zgodnie z art.152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
 
Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki wykona własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.
 
Nabywca wystąpi do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektryczną.
 
Ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (I piętro), umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i w załączniku do niniejszego ogłoszenia, oraz pod nr tel. (87) 732 62 35.
 
                                                                     Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                     Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Galińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-16 11:01:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Galińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-16 11:04:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Galińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-16 11:04:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
258 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony