ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na I piętrze w budynku nr 9 przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Ełku.

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-11 10:49:23 przez Anna Hanusko , informacja należąca do archiwum

Prezydent Miasta Ełku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na I piętrze w budynku nr 9 przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Ełku.

Prezydent Miasta Ełku
ogłasza drugi
przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na I piętrze w budynku nr 9 przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Ełku.
 
Pow. użytkowa lokalu – 28,20 m2 .
 
Cena wywoławcza lokalu - 107.160,00 zł
Wadium - 21.400,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1/ wniosą wadium w terminie do dnia 26 lipca 2019 r.
a) w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku Nr PKO BP 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538;
b) w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok.235;
2/ nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 26 lipca 2019 r.
 
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 9 przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Ełku ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00016023/5.
Nieruchomość lokalowa ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00016723/2.
Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby nieruchomość, położoną na terenie obrębu 1 miasta Ełku przy ul. Sikorskiego 9, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem 144/2, i Rada Miasta Ełku nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym ww. działkę.
Ponadto informuję, iż Prezydent Miasta Ełku wydał, na wniosek MSG - Józef Rogowski, decyzję nr 23/2012 z dnia 24 grudnia 2012 r., ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na „przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączami”, na terenie obejmującym m.in. nieruchomość nr 144/2.
Na dzień wydania niniejszego zaświadczenia brak jest pozostających w obrocie prawnym decyzji ustalających warunki zabudowy dla przedmiotowej działki.
Jednocześnie informuję, iż ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 t.j.).
Zarządcą nieruchomości Generała Władysława Sikorskiego 9 w Ełku jest firma „Sobczak Janina „ADM-REM” Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami” ul. Tuwima 3/37A, 19-300 Ełk.
Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu09.05.2019 r.
UWAGA!
Gmina Miasto Ełk nabyła lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku nr 9 przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Ełku w drodze spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W tej sprawie komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Eliza Edyta Kamińska dokonała spisu inwentarza.
W dziale IV – „HIPOTEKA” księgi wieczystej nr OL1E/00016723/2 wpisana jest hipoteka umowna na kwotę 114.750,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) na rzecz Alior Banku Spółki Akcyjnej Warszawa.
Zobowiązania wobec Alior Banku Spółki Akcyjnej Warszawa i innych wierzycieli zostaną uregulowane ze środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego – w wysokości wynikającej z planu podziału zobowiązań zmarłego spadkodawcy.
 
Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 2174 z późn. zm.).
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 
Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej, pokryje nabywca nieruchomości.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Przed zawarciem umowy sprzedaży nabywca nieruchomości pokryje koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 230,00 (dwieście trzydzieści złotych) oraz koszt wypisu z rejestru lokali w kwocie 30,00 zł (trzydzieści złotych).
 
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie (I piętro), na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i w Biuletynie Informacji Publicznych oraz pod nr tel. 87 732 61 35.”
 
                                                                                                                                       ZASTĘPCA PREZYDENTA
                                                                                                                                                      MIASTA
                                                                                                                                         Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Hanusko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-11 10:46:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Hanusko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-11 10:49:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Hanusko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-11 10:49:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
409 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony